Bài hát cai nghiện - dân ca hiện đại

Một bài hát dân ca rất có ý nghĩa.