Bộ trưởng KH&ĐT: Quy hoạch là cơ hội lớn để xác định tầm nhìn

Bộ trưởng KH&ĐT: Quy hoạch là cơ hội lớn để xác định tầm nhìn

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 5, 19/08/2021 | 08:59
Quy hoạch tích hợp đa ngành đề cao tính thống nhất trong quản lý Nhà nước, trong liên kết ngành và liên kết vùng.

Sáng 19/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác quy hoạch với các Bộ ngành và địa phương.

Thời điểm ban hành Luật Quy hoạch, Quốc hội và Chính phủ quyết tâm đổi mới công tác quy hoạch, theo hướng thống nhất, đồng bộ, tích hợp. Tuy nhiên, việc lập quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đang có độ trễ, nhiều nơi gặp khó khăn trong việc triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Trước phiên họp, Bộ trưởng bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã có trả lời với báo chí về mục tiêu cốt lõi của công tác quy hoạch lần này. Bộ KH&ĐT chính là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch của Chính phủ, là cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Quy hoạch.

Kinh tế vĩ mô - Bộ trưởng KH&ĐT: Quy hoạch là cơ hội lớn để xác định tầm nhìn

Việc lập Quy hoạch tỉnh theo phương pháp mới dự kiến sẽ tích hợp nội dung khoảng 50 loại quy hoạch phát triển ngành (ảnh: Hữu Thắng).

Bộ trưởng hãy cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai Luật Quy hoạch và xây dựng hệ thống Quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030?

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Luật Quy hoạch và 73 luật, pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua có hiệu lực từ tháng 1/2019, đã tạo ra sự thay đổi toàn diện và sâu sắc về thế chế, tư duy, phương pháp và nội dung của công tác quy hoạch.

Quy hoạch theo cách tiếp cận tích hợp đa ngành quy định tại Luật Quy hoạch đề cao tính thống nhất trong quản lý Nhà nước, đề cao liên kết ngành, liên kết vùng, khắc phục tình trạng quản lý chia cắt, cục bộ và cát cứ về mục tiêu phát triển, không gian phát triển và nguồn lực phát triển.

Trong bối cảnh cả nước bước vào năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030 được thông qua tại Đại hội XIII của Đảng; các Bộ, ngành, địa phương đang tập trung, khẩn trương tổ chức lập đồng thời các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Đây là cơ hội lớn để xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển, sắp xếp, phân bổ không gian phát triển đất nước và từng địa phương một cách bài bản, khoa học; mở ra các cơ hội, không gian phát triển mới; phát huy có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện chuyển đổi mô hình phát triển và cơ cấu lại nền kinh tế.

Sau khi được phê duyệt, hệ thống quy hoạch quốc gia được lập theo Luật Quy hoạch và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thời kỳ 2021-2030 sẽ thay thế cho 19.285 quy hoạch các loại phải lập cho thời kỳ trước khi Luật Quy hoạch được ban hành.

Những kết quả và khó khăn lớn nhất trong việc triển khai Luật Quy hoạch thời gian qua là gì, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai Luật Quy hoạch và đạt được 5 kết quả chính.

Thứ nhất, về hoàn thiện thể chế, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch, các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành cơ bản đầy đủ và đồng bộ, tạo hành lang pháp lý cần thiết để triển khai công tác quy hoạch thời kỳ mới.

Kinh tế vĩ mô - Bộ trưởng KH&ĐT: Quy hoạch là cơ hội lớn để xác định tầm nhìn (Hình 2).

Trong năm nay, sẽ có 19/38 quy hoạch ngành quốc gia, 1/6 quy hoạch vùng, 26/63 quy hoạch tỉnh hoàn thành công tác lập và trình thẩm định (ảnh: Hữu Thắng).  

Thứ hai, việc tổ chức lập các quy hoạch theo Luật Quy hoạch đã đạt kết quả bước đầu quan trọng. Theo báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương, dự kiến trong năm 2021, sẽ có 19/38 quy hoạch ngành quốc gia, 1/6 quy hoạch vùng, 26/63 quy hoạch tỉnh hoàn thành công tác lập và trình thẩm định; các quy hoạch còn lại sẽ được hoàn thiện và trình thẩm định trong năm 2022.  

Thứ ba, các Bộ, ngành, địa phương đã từng bước chuyển đổi hoạt động quản lý nhà nước phù hợp quy định của Luật Quy hoạch, theo hướng Chính quyền là một tổng thể thống nhất, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin liên ngành, liên cấp.

Các Bộ, ngành, địa phương đã bãi bỏ các quy hoạch về hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ cụ thể; thay thế bằng các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn, góp phần đơn giản hóa điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh công bằng, thông thoáng.

Thứ tư, chất lượng quy hoạch từng bước được cải thiện thông qua quy trình lập quy hoạch dựa trên cách tiếp cận tích hợp đa ngành và áp dụng các công nghệ tiên tiến; khắc phục được sự chồng chéo, xung đột giữa các quy hoạch riêng lẻ.

Thứ năm, công tác giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch ngày càng được chú trọng, trong đó Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch đang được triển xây dựng sẽ đảm bảo công khai minh bạch thông tin, dữ liệu về quy hoạch cho mọi người dân; hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, xúc tiến và thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc triển khai Luật Quy hoạch gặp một số khó khăn như: Một số văn bản hướng dẫn chi tiết các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch chậm được ban hành; một số quy định chưa có sự thống nhất với quy định của pháp luật về quy hoạch, gây khó khăn cho Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức lập, thẩm định quy hoạch.

Nhiều địa phương còn lúng túng trong việc triển khai các quy định mới của Luật Quy hoạch, đặc biệt là phương pháp lập quy hoạch theo cách tiếp cận tích hợp, đa ngành.

Kinh tế vĩ mô - Bộ trưởng KH&ĐT: Quy hoạch là cơ hội lớn để xác định tầm nhìn (Hình 3).

Việc quy hoạch tích hợp đa ngành được kỳ vọng khắc phục tình trạng quản lý chia cắt, cục bộ và cát cứ về mục tiêu phát triển (ảnh: Hữu Thắng).

Việc lập Quy hoạch tỉnh theo phương pháp mới dự kiến sẽ tích hợp nội dung khoảng 50 loại quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trước đây, do vậy đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, lĩnh vực và áp dụng các công nghệ tiên tiến vào việc lập quy hoạch.

Tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tuy đã được đẩy nhanh trong thời gian gần đây, nhưng còn chậm so với yêu cầu của thực tiễn. Việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong công tác quy hoạch vẫn còn hạn chế. Thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch chưa được xây dựng đồng bộ để phục vụ cho việc lập quy hoạch thời kỳ mới.

Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến công tác khảo sát thực trạng, thu thập số liệu, tham vấn ý kiến về quy hoạch, gây khó khăn cho việc huy động các chuyên gia, đặc biệt đối với các tổ chức tư vấn quốc tế.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch sẽ tập trung vào những nội dung gì, giải quyết vấn đề cốt lõi gì, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong việc triển khai Luật Quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lập quy hoạch. Một số nội dung chính dự kiến được thảo luận tại Hội nghị như:

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp, xác định các nhiệm vụ, giải pháp và phân công  trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng của công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Xem xét thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về quy hoạch để chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trong việc triển khai lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Cùng với đó, là hoàn thiện thể chế để đảm bảo việc triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Quy hoạch như xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc dừng thi hành một số quy định tại văn bản hướng dẫn chi tiết luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch có quy định không phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch; Xem xét sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn về các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Quy hoạch; Xem xét thống nhất nguồn vốn lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành;

Trên cơ sở các nội dung trao đổi, thống nhất tại Hội nghị, dự kiến kiến nghị trình Chính phủ ban hành Nghị quyết để chỉ đạo thống nhất việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách liên quan đến quy hoạch.

Xem thêm:

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác quy hoạch

Bộ KH&ĐT trình bốn giải pháp trọng tâm trong lập quy hoạch 2021-2030

 

Quy hoạch ngành giao thông cần đảm bảo tính mở, dễ thực hiện

Thứ 4, 18/08/2021 | 19:49
Ngày 18/8, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp về Quy hoạch mạng lưới đường bộ và Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Bốn nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Thứ 3, 17/08/2021 | 15:22
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, mục tiêu đầu tiên là sớm kiểm soát dịch để khôi phục sản xuất, tiếp đến là giải quyết điểm nghẽn cản trở hoạt động kinh doanh của DN.

Bộ trưởng Công Thương nêu 8 giải pháp phát triển kinh tế biên giới

Thứ 2, 16/08/2021 | 16:30
Theo Bộ trưởng Công Thương, khu vực kinh tế biên giới có lợi thế của việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế trẻ khi khai thác thị trường Trung Quốc với 1,5 tỷ dân.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thứ 5, 12/08/2021 | 17:42
Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố khẩn trương đẩy mạnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp
Cùng tác giả

Nhà thầu xây dựng có nguy cơ phá sản vì không thu hồi được nợ

Thứ 5, 11/08/2022 | 12:11
Phần lớn DN trong ngành xây dựng dự chỉ đạt 80-90% kế hoạch đặt ra về doanh thu và sản lượng trong 2022, bởi những lo ngại về dòng tiền cùng các chi phí lớn.

Nhiều doanh nghiệp dệt may đọng tiền hoàn thuế VAT trong thời gian dài

Thứ 5, 11/08/2022 | 11:26
Theo lãnh đạo Vitas, DN dệt may đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức bởi đây là ngành xuất khẩu nên những biến động địa chính trị thế giới có tác động rất lớn.

Chủ tịch Vietravel: Doanh nghiệp du lịch gặp sức ép rất lớn về tài chính

Thứ 5, 11/08/2022 | 11:21
Ông Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ, Vietravel có đặc thù vừa là DN du lịch vừa là DN lữ hành, kinh doanh về vận chuyển hàng không nên sức ép tài chính rất lớn.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp

Thứ 5, 11/08/2022 | 10:01
Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp diễn ra theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội, kết nối với nhiều đầu cầu trên cả nước.

Gần 10 tấn nhãn Việt đổ bộ thị trường Úc

Thứ 4, 10/08/2022 | 20:18
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, đây là nỗ lực lớn của các doanh nghiệp trong bối cảnh vận chuyển vẫn còn nhiều thách thức.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng KH&ĐT: Niềm tin của doanh nghiệp tiếp tục được củng cố

Thứ 5, 11/08/2022 | 12:14
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, hiện có 92% doanh nghiệp cho biết sẽ giữ nguyên quy mô hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh trong quý III/2022.

Nhà thầu xây dựng có nguy cơ phá sản vì không thu hồi được nợ

Thứ 5, 11/08/2022 | 12:11
Phần lớn DN trong ngành xây dựng dự chỉ đạt 80-90% kế hoạch đặt ra về doanh thu và sản lượng trong 2022, bởi những lo ngại về dòng tiền cùng các chi phí lớn.

Yêu cầu sàn thương mại điện tử nước ngoài bổ sung giấy phép kinh doanh

Thứ 5, 11/08/2022 | 11:31
Các sàn thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam phải bổ sung Giấy phép kinh doanh trước ngày 1/1/2023.

Nhiều doanh nghiệp dệt may đọng tiền hoàn thuế VAT trong thời gian dài

Thứ 5, 11/08/2022 | 11:26
Theo lãnh đạo Vitas, DN dệt may đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức bởi đây là ngành xuất khẩu nên những biến động địa chính trị thế giới có tác động rất lớn.

Chủ tịch Vietravel: Doanh nghiệp du lịch gặp sức ép rất lớn về tài chính

Thứ 5, 11/08/2022 | 11:21
Ông Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ, Vietravel có đặc thù vừa là DN du lịch vừa là DN lữ hành, kinh doanh về vận chuyển hàng không nên sức ép tài chính rất lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Quy mô tài sản gấp 132 lần bình quân, DN nhóm VPE500 đang dẫn dắt thị trường

Thứ 4, 10/08/2022 | 14:06
Nhóm VPE500 hoạt động vượt trội so với DN tư nhân trong nước trên khía cạnh quy mô, kết quả kinh doanh bình quân cũng như hoạt động xuất nhập khẩu và liên kết DN.

Gần 10 tấn nhãn Việt đổ bộ thị trường Úc

Thứ 4, 10/08/2022 | 20:18
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, đây là nỗ lực lớn của các doanh nghiệp trong bối cảnh vận chuyển vẫn còn nhiều thách thức.

Còn thiếu quyết liệt, quá “êm dịu” với việc chây ỳ giảm cước vận tải

Thứ 5, 11/08/2022 | 07:00
Giá xăng, dầu trong nước đã giảm sâu sau 4 kỳ liên tiếp, thế nhưng giá cước vận tải vẫn "án binh bất động" ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Yêu cầu sàn thương mại điện tử nước ngoài bổ sung giấy phép kinh doanh

Thứ 5, 11/08/2022 | 11:31
Các sàn thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam phải bổ sung Giấy phép kinh doanh trước ngày 1/1/2023.

Nhiều doanh nghiệp dệt may đọng tiền hoàn thuế VAT trong thời gian dài

Thứ 5, 11/08/2022 | 11:26
Theo lãnh đạo Vitas, DN dệt may đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức bởi đây là ngành xuất khẩu nên những biến động địa chính trị thế giới có tác động rất lớn.