Niềm tin đầu năm

Những tín ngưỡng mang tính “cuồng tín” không chỉ tạo ra một không gian thiếu tính tổ chức mà còn làm sai lệch đi bản chất của tín ngưỡng.