Nam Định: Ai "chống lưng" cho công ty thải chất độc ra môi trường?

Kết quả kiểm định nhiều chất thải độc hại của công ty Mạnh Chí đều vượt ngưỡng cho phép từ 2 đến 52 lần. Đặc biệt, chất thải xyanua vượt ngưỡng cho phép tới 23 lần.