Cần quản lý chặt đất nông lâm trường quốc doanh

Đã hơn 10 năm kể từ khi bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 28/NQ-TW nhằm đổi mới nông lâm trường quốc doanh song việc quản lý sử dụng đất và tài nguyên rừng còn bất cập.