Nếu minh bạch, sai thì sửa, sợ gì

Tuyển dụng sai thì phải chịu trách nhiệm chứ sao lại ra điều kiện cho người lao động?