Họa từ “tiện tay”

Lưới trời lồng lộng, quy định rành rành mà nhiều người tưởng rằng không có. Bởi vậy nên mới "tiện tay" gây họa.