Những tội danh trẻ em có thể phải chịu trách nhiệm hình sự từ 1/1/2018

Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018, quy định cụ thể về tuổi chịu trách nhiệm hình sự của đối tượng trẻ em.