Bộ TN&MT ban hành bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 5167/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).