Khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia

Việc khai báo hóa chất nhập khẩu phải được thực hiện trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia, không còn khai báo trực tiếp.