Tôi đã rèn ý chí thép khi bị hỏi "bao giờ lấy chồng?"

Năm nay tôi đã 28 theo cách tính tuổi của các cụ, chính vì thế mà câu hỏi “bao giờ lấy chồng?” đã theo tôi suốt nhiều năm nay.