Thương hiệu miến dong sạch Quyền Thiết - điển hình liên kết sản xuất nông nghiệp

Tối ngày 06/02/2018 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình liên kết sản xuất nông nghiệp.