Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2016 - Trang 1 Tin Tức về Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2016 - Trang 1 mới nhất

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN” là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động của Mặt trận Tổ Quốc