Hà Nội: Siết chặt quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử

Hà Nội: Siết chặt quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử

Chủ nhật, 27/11/2022 | 09:45
Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội quy định các nội dung phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2022.

Theo đó, quy chế quy định các nội dung phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của thành phố theo quy định của pháp luật. Đối tượng áp dụng gồm: Sở Công Thương, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý liên quan đến hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về nguyên tắc phối hợp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, các quy định của Nhà nước, quy định của Thành phố trong công tác quản lý và phát triển thương mại điện tử; đồng thời phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thực tế; phù hợp năng lực quản lý từng cấp, ngành.

Công tác phối hợp quản lý phải thường xuyên, liên tục; phát huy tính chủ động của các cơ quan, đơn vị đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, phù hợp với nhu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ và cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công tác phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Các cơ quan chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của ngành quản lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tính hệ thống, liên tục, không trùng lặp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm trong phạm vi được phân cấp.

Tạo điều kiện tối đa cho cấp huyện phát huy tính sáng tạo, phối hợp chặt chẽ theo ngành, lĩnh vực và quản lý theo địa bàn; đảm bảo các nguồn lực cần thiết để thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật.

Nội dung phối hợp

Thứ nhất, phối hợp tham mưu UBND Thành phố xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử.

Sở Công Thương chủ trì tham mưu UBND Thành phố ban hành và tổ chức triển khai các Kế hoạch, Chương trình, Đề án về quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố giai đoạn 05 năm, hằng năm đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tiễn.

Các sở, ban, ngành Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tham gia xây dựng và triển khai các Kế hoạch, Chương trình, Đề án về quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố giai đoạn 05 năm, hằng năm theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp quản lý và phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

Thứ hai, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử.

Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử và các quy định pháp luật khác có liên quan thông qua các hình thức như: đăng tải các văn bản pháp luật trên website của Sở Công Thương; thông qua tổ chức hội thảo, tập huấn, in tờ rơi, phát hành cẩm nang, phóng sự, bản tin, đăng báo, và các hình thức phù hợp khác.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở của Thành phố triển khai xây dựng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại điện tử nhằm phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật thương mại điện tử cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn quản lý theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thứ ba, phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực phục vụ thương mại điện tử.

Sở Công Thương chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị, lớp tập huấn về thương mại điện tử cho đội ngũ cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ tham mưu trong lĩnh vực thương mại điện tử nhằm kịp thời cập nhật văn bản pháp luật phục vụ triển khai công tác quản lý và phát triển thương mại điện tử.

Chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị, lớp tập huấn về thương mại điện tử cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

Các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp cử cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về thương mại điện tử; phối hợp mời các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý tham gia các hội thảo, hội nghị, lớp tập huấn về thương mại điện tử.

Thứ tư, phối hợp hỗ trợ tổ chức, cá nhân ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua tổ chức các hội thảo, hội nghị, lớp đào tạo, tập huấn trực tiếp và bằng hình thức trực tuyến do Sở Công Thương chủ trì tổ chức.

Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận, tham gia các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước nhằm mở rộng quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng chuỗi cung ứng bán hàng thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố xây dựng website bán hàng trực tuyến; hướng dẫn quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua website bán hàng trực tuyến; triển khai các chương trình về thương mại điện tử do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức; đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng thương mại điện tử để thực hiện được hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến.

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan trong chức năng, nhiệm vụ quản lý chuyên ngành phối hợp Sở Công Thương hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm qua website bán hàng trực tuyến và đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử thông qua các Chương trình do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức.

Thứ năm, phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động, sự kiện nhằm đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn Thành phố thực hiện tuyên truyền, quảng bá, vận động, hướng dẫn, giới thiệu về các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho người sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ và lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt trong phát triển thương mại điện tử nhằm tăng cường sử dụng thẻ thanh toán, ví điện tử trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ; nghiên cứu, xây dựng các gói dịch vụ với chi phí hợp lý để khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở triển khai xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả về chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về thanh toán không dùng tiền mặt.

Sở Công Thương chủ trì tổ chức Lễ kích hoạt “Sự kiện không dùng tiền mặt” nhằm quảng bá về lợi ích của việc không dùng tiền mặt tới người dân Thủ đô một cách thiết thực, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý chuyên ngành tích cực tham gia phối hợp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý đẩy mạnh sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

UBND các quận, huyện, thị xã tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bán lẻ, người dân phối hợp với các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán trên địa bàn tăng cường sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Thứ sáu, phối hợp thực hiện công tác thống kê, điều tra, khảo sát về hoạt động thương mại điện tử.

Cục Thống kê Thành phố chủ trì xây dựng Phương án điều tra, thống kê hàng năm đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố; công bố kết quả điều tra để phục vụ công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý chuyên ngành phối hợp cung cấp số liệu, thông tin liên quan đối với hoạt động thương mại điện tử thuộc lĩnh vực phụ trách để phục vụ công tác điều tra, thống kê.

Thứ bảy, phối hợp cung cấp, trao đổi, cập nhật thông tin về tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử.

Định kỳ 02 lần/năm (trước ngày 15/6 và 15/12).

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cung cấp thông tin doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố; Cục Thuế Hà Nội phối hợp cung cấp số liệu nộp thuế của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố đế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Hà Nội.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước phối hợp cung cấp trao đổi số liệu, nội dung thông tin, kết quả thanh tra, kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất cho các đơn vị có liên quan theo thẩm quyền được biết.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo định kỳ hoặc đột xuất và cử đầu mối cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế gửi Sở Công Thương tổng hợp.

Thứ tám, phối hợp thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố; kịp thời phát hiện xử lý vi phạm pháp luật về thương mại điện tử theo thẩm quyền.

Công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ: Sở Công Thương chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thương mại điện tử đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố hằng năm; kịp thời phát hiện xử lý vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường, chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có); thông tin kết quả thanh tra, kiểm tra về Sở Công Thương để tổng hợp, phục vụ công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử. Thanh tra Thành phố là cơ quan đầu mối tổng hợp, rà soát đối tượng thanh tra hằng năm theo kế hoạch thanh tra của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã gửi để tránh trùng lặp nội dung và đối tượng thanh tra. Thực hiện thanh tra, kiểm tra tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố không quá 01 lần/01 năm, trừ trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất: Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về thương mại điện tử, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm tra; báo cáo kết quả cấp thẩm quyền, đồng thời thông tin đến Sở Công Thương. Căn cứ vào nội dung, tính chất công việc, đơn vị chủ trì việc thanh tra, kiểm tra, hoặc xác minh theo thẩm quyền có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia phối hợp xử lý. Đơn vị được đề nghị phối hợp có trách nhiệm bố trí cán bộ tham gia đoàn kiểm tra theo quy định.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Thực hiện theo Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; các quy định của pháp luật về xử lý đơn thư của UBND Thành phố và theo các quy trình nội bộ của cơ quan, đơn vị. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. Thông báo kết quả cho Sở Công Thương biết để phối hợp theo dõi, quản lý. Thường xuyên trao đổi thông tin trong quá trình xử lý đơn thư đảm bảo hiệu quả, kịp thời, hạn chế việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc vượt cấp. Trường hợp cơ quan, đơn vị chủ trì xử lý đơn thư cần các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khác hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến chức năng quản lý nhà nước đề nghị gửi văn bản hoặc giấy mời kèm theo toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc trước 03 (ba) ngày làm việc để các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp tham gia.

Thứ chín, tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp quản lý và phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị hằng năm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý và phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố; đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử giai đoạn tiếp theo.

Tuệ Minh

VCCI: Bổ sung tiêu chí hàng hóa thuộc diện kiểm tra trên sàn thương mại điện tử

Thứ 3, 01/11/2022 | 19:16
VCCI đề nghị bổ sung cách xác định chủ sở hữu và tiêu chí xác định đối tượng thuộc diện kiểm tra là hàng hoá lưu thông bằng phương thức thương mại điện tử.

VCCI đề xuất gán biểu thuế theo "giỏ hàng hóa" thương mại điện tử

Thứ 3, 01/11/2022 | 17:18
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, cần đơn giản hóa việc xác định dòng thuế và thuế suất với hàng hoá thương mại điện tử.

Thị trường thương mại điện tử tiếp tục đà tăng trưởng hậu Covid-19

Thứ 3, 18/10/2022 | 14:44
Sau giai đoạn cao điểm dịch Covid-19, thương mại điện tử đã trở thành thói quen mua sắm của người tiêu dùng cùng với cách thức trực tiếp.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Hành trình đưa đặc sản quê hương lên sàn thương mại của 3 chàng trai 9X

Chủ nhật, 05/02/2023 | 15:00
Nhóm 3 bạn trẻ 9X cùng nhau xây dựng các kênh thương mại điện tử và website CamLamOnline để giới thiệu cảnh đẹp cũng như sản vật của quê hương Cam Lâm đến mọi người.

Dự án ô tô gần 7.000 tỷ tại Thanh Hóa được chấp thuận ra sao?

Chủ nhật, 05/02/2023 | 10:00
Với sự tham mưu của các đơn vị chuyên môn, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng chấp thuận cho một công ty lĩnh vực “giải trí nghe nhìn” làm dự án ô tô gần 7.000 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Một công ty bị thu hồi giấy phép phân phối xăng dầu

Thứ 6, 03/02/2023 | 18:33
Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà tại Hà Tĩnh vừa bị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản cần phân tích sâu về thị trường

Thứ 5, 02/02/2023 | 22:12
Năm 2023, Tổ 970 tiếp tục triển khai diễn đàn với mục tiêu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong nước và xúc tiến thương mại với các thị trường quốc tế.

Lãnh đạo Sở Công Thương Tp.HCM: "Không có chuyện sức mua giảm trong dịp Tết"

Thứ 5, 02/02/2023 | 21:08
Lãnh đạo Sở Công Thương Tp.HCM cho biết, thống kê trong mùa Tết Nguyên đán 2023, tổng mức bán lẻ xấp xỉ 57.000 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong 5 năm gần đây.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình đưa đặc sản quê hương lên sàn thương mại của 3 chàng trai 9X

Chủ nhật, 05/02/2023 | 15:00
Nhóm 3 bạn trẻ 9X cùng nhau xây dựng các kênh thương mại điện tử và website CamLamOnline để giới thiệu cảnh đẹp cũng như sản vật của quê hương Cam Lâm đến mọi người.

Dự án ô tô gần 7.000 tỷ tại Thanh Hóa được chấp thuận ra sao?

Chủ nhật, 05/02/2023 | 10:00
Với sự tham mưu của các đơn vị chuyên môn, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng chấp thuận cho một công ty lĩnh vực “giải trí nghe nhìn” làm dự án ô tô gần 7.000 tỷ đồng.

Giá vàng 5/2: Tăng hay giảm trong tuần tới?

Chủ nhật, 05/02/2023 | 10:04
Cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều cho rằng giá vàng sẽ hồi phục nhanh chóng những ngày tới, theo kết quả khảo sát của Kitco.