Kiến nghị các giải pháp “gỡ khó” cho công tác quy hoạch

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 25/04/2022 | 18:31
Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch.

Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch được triển khai tích cực

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, chiều 25/4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe trình bày báo cáo và cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Trình bày báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Phó trưởng Đoàn thường trực Đoàn giám sát cho biết, triển khai hoạt động giám sát, Đoàn giám sát đã xây dựng đề cương báo cáo gửi Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến nay, các cơ quan đã cơ bản gửi đầy đủ báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát, các báo cáo được xây dựng công phu, đầy đủ, đánh giá sâu sắc, bám sát đề cương của Đoàn giám sát.

Tiêu điểm - Kiến nghị các giải pháp “gỡ khó” cho công tác quy hoạch

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo kết quả giám sát chuyên đề.

Về đánh giá kết quả đã đạt được, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, việc xây dựng và ban hành Luật Quy hoạch là sự nỗ lực, cố gắng lớn của Quốc hội, Chính phủ trong việc thể chế hóa Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đã được xây dựng và ban hành tạo hành lang pháp lý cần thiết để triển khai lập và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đã được triển khai tích cực. Trong tổng số 111 quy hoạch được lập theo quy định của Luật Quy hoạch có 108/111 quy hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ, trong đó 40/42 quy hoạch cấp quốc gia, 6/6 quy hoạch vùng, 62/63 quy hoạch tỉnh.

Đến nay, có 7/111 quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt, bao gồm: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, 4 quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và Quy hoạch tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra, nhiều quy hoạch các cấp cũng đang trong quá trình tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Ngoài ra, kinh phí lập quy hoạch đã được quan tâm bố trí. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, chuyên gia tư vấn về quy hoạch trên cả nước đã được huy động, cơ bản các Bộ, ngành và địa phương đã lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch và chủ yếu theo hình thức liên danh tư vấn….

Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực, 4 Bộ đã ban hành quyết định bãi bỏ 61 quy hoạch và 51 địa phương đã ban hành quyết định bãi bỏ 507 quy hoạch sản phẩm, đã góp phần giải quyết tình trạng chồng chéo, trùng lặp giữa các quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Còn một số bất cập, vướng mắc

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết Luật Quy hoạch trong quá trình triển khai còn khó khăn, vướng mắc, một số quy định còn bất cập. Tồn tại cách hiểu khác nhau, chưa thống nhất ở các cấp, các ngành về một số nội dung trong Luật Quy hoạch như: nội hàm quy hoạch tổng thể quốc gia; khái niệm “tích hợp quy hoạch”; việc lập đồng thời các quy hoạch gặp khó khăn; quy định về kinh phí trong hoạt động quy hoạch chưa phù hợp; chưa quy định thời hạn để hoàn thành các quy hoạch. Việc ban hành văn bản hướng dẫn Luật Quy hoạch rất chậm và còn bất cập...

Một số Bộ đã ban hành văn bản hướng dẫn không đúng thẩm quyền, chưa thống nhất với quy định của Luật Quy hoạch, thêm thủ tục, trình tự hoặc thêm nội dung ngoài Luật gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ lập quy hoạch.

Liên quan đến thực thi pháp luật, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, lực lượng tư vấn lập quy hoạch còn hạn chế về số lượng, khó lựa chọn được tư vấn có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm; một đơn vị tư vấn tham gia lập đồng thời nhiều quy hoạch có thể dẫn đến không bảo đảm chất lượng.

Trong tổng số 110 đơn vị tư vấn đã ký hợp đồng tư vấn lập quy hoạch cho các Bộ, ngành, địa phương, trong đó một số đơn vị tư vấn đồng thời tư vấn cho nhiều quy hoạch. Việc lựa chọn tư vấn còn gặp khó khăn do thủ tục đấu thầu phức tạp.

Mặt khác, từ nay đến cuối năm 2022 thời gian không còn nhiều, số lượng quy hoạch dự kiến được trình Hội đồng thẩm định rất lớn có thể dẫn đến tình trạng quá tải và ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định.

Đoàn giám sát cũng chỉ rõ, có nhiều bất cập trong quá trình thực thi liên quan đến quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất còn thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành trong tỉnh; việc chấp hành thực hiện quy hoạch sử dụng đất chưa nghiêm, tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lãng phí, kém hiệu quả vẫn còn xảy ra.

Chất lượng các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chưa cao, thiếu đồng bộ, thiếu tầm nhìn dài hạn, dự báo về nhu cầu sử dụng đất chưa theo kịp sự phát triển của kinh tế, xã hội và nhu cầu thị trường. Đặc biệt, việc quy hoạch thời kỳ 2011 - 2020 được điều chỉnh song song, đồng thời với việc lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 đã gây khó khăn trong việc bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

Tiêu điểm - Kiến nghị các giải pháp “gỡ khó” cho công tác quy hoạch (Hình 2).

Toàn cảnh phiên họp.

Đoàn giám sát cho rằng, mặc dù việc triển khai các công tác quy hoạch đã cơ bản bảo đảm tuân thủ đúng các quy định về quy trình, thủ tục, nội dung theo Luật Quy hoạch, tuy nhiên, đối với chất lượng của các quy hoạch này cần phải có thời gian kiểm nghiệm trên thực tiễn mới có đủ cơ sở để đánh giá đầy đủ, toàn diện, chính xác, đồng thời chất lượng quy hoạch sẽ khó được bảo đảm nếu cố gắng thực hiện mục tiêu của Chính phủ là phê duyệt toàn bộ các quy hoạch trước ngày 31/12/2022.

Việc chậm quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã gây khó khăn cho việc dự báo về thị trường, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư do nguy cơ thiếu quỹ đất; ảnh hưởng đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của người dân, ảnh hưởng đến việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tác động đến sự phát triển của đất nước.

Báo cáo kết quả giám sát cũng chỉ rõ những nguyên nhân của bất cập, khó khăn, hạn chế, phân định rõ nhóm nguyên nhân khách quan và nhóm nguyên nhân chủ quan. Trong đó Đoàn giám sát cho rằng trong các nguyên nhân nói trên các nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Quy định pháp luật còn một số vướng mắc, bất cập, nhưng tiến độ triển khai công tác quy hoạch chậm là do công tác tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn đầu.

Luật Quy hoạch còn những bất cập, cách hiểu chưa thống nhất về phương pháp lập quy hoạch tích hợp, trình tự lập quy hoạch và phê duyệt quy hoạch; chưa dự báo hết được những khó khăn, phức tạp trong quá trình triển khai. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ và chia sẻ đầy đủ thông tin giữa các Bộ, ngành và địa phương để bảo đảm sự đồng bộ của quy hoạch được lập theo phương pháp tích hợp, đa ngành. Các bộ, ngành chưa quyết liệt, quan tâm chỉ đạo dành thời gian cho công tác quy hoạch.

Trên cơ sở chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, Đoàn giám sát đã nêu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp… và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Đoàn giám sát đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân nêu trên nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng việc lập và phê duyệt các quy hoạch.

Trên cơ sở kết quả giám sát đã được đề cập ở trên, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác lập quy hoạch, Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Trong đó, có các giải pháp cần thiết phải triển khai ngay để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 như: cho phép Chính phủ thực hiện các giải pháp thúc đẩy công tác lập quy hoạch cho đến khi Luật Quy hoạch được sửa đổi; nghiên cứu, sửa đổi các văn bản pháp luật về công tác quy hoạch còn mâu thuẫn, chồng chéo để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc. Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành lập, phê duyệt hoặc quyết định các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp trong dài hạn như tổng kết toàn diện tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu và các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; tiếp tục rà soát các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác quy hoạch bảo đảm đồng bộ thống nhất với Luật Quy hoạch sau khi đã được sửa đổi, bổ sung.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV xem xét thông qua 5 dự án Luật

Thứ 2, 25/04/2022 | 13:46
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có văn bản số 922 về việc triệu tập Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Quốc hội giám sát việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Thứ 3, 19/04/2022 | 15:08
Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 4 chuyên đề giám sát năm 2023 để trình Quốc hội, trong đó có chuyên đề về quản lý nguồn lực phòng dịch và đổi mới sách giáo khoa.

Giám sát chặt việc mua bán thuốc điều trị Covid-19

Thứ 3, 05/04/2022 | 18:36
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra theo kế hoạch cũng như đột xuất để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định.
Cùng tác giả

Hướng dẫn vệ sinh cá nhân, môi trường và xử lý nước sau mùa bão lũ

Thứ 6, 30/09/2022 | 14:46
Theo Bộ Y tế, khử trùng nước, đun sôi nước để đảm bảo vệ sinh, rửa tay sạch… là những điều nên làm sau bão lũ.

Đề xuất tiếp tục kéo dài chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 6, 30/09/2022 | 14:45
Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép tiếp tục áp dụng một số chính sách đặc biệt, đặc thù về khám, chữa bệnh, thuốc, vắc-xin.

Người nông dân có khi phải vác cuốc qua sân golf mới tới được ruộng

Thứ 6, 30/09/2022 | 12:53
Chuyên gia cho rằng nếu “bờ xôi ruộng mật” có năng suất lúa tốt thì không nên cho phép chuyển đổi mục đích để làm sân golf, vì ảnh hưởng đến đời sống người dân.

TS. Trần Công Phàn: Sửa Luật Đất đai liên quan tới toàn xã hội

Thứ 6, 30/09/2022 | 10:13
TS. Trần Công Phàn nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Đất đai sẽ góp phần thúc đẩy việc huy động được các nguồn lực tham gia vào phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ bàn về việc cải cách tiền lương

Thứ 5, 29/09/2022 | 21:08
Theo Chủ tịch Quốc hội, do tác động của dịch bệnh nên lộ trình cải cách tiền lương bị chậm lại, mức lương cơ sở cũng không tăng.
Cùng chuyên mục

Gần 40.000 cán bộ, công chức thôi việc: Bộ Nội vụ kiến nghị tăng lương

Thứ 7, 01/10/2022 | 18:03
Trong 2,5 năm qua đã có gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, chuyển việc sang khu vực tư, chiếm gần 2% tổng biên chế.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Tranh chấp trong các vụ án hầu hết đều có nguyên nhân từ đất đai

Thứ 7, 01/10/2022 | 07:00
Đặc biệt quan tâm đến Luật Đất đai, ĐBQH Trần Công Phàn bày tỏ có những nơi xuống cấp đạo đức trong gia đình, xã hội cũng bắt đầu từ đất đai.

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang

Thứ 6, 30/09/2022 | 19:46
Ngày 30/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Áo

Thứ 6, 30/09/2022 | 16:11
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Áo Alexander Schallenberg, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm chính thức Áo từ ngày 28-29/9/2022.

Chưa có quy định riêng cho quyền tiếp cận đất của dân tộc thiểu số

Thứ 6, 30/09/2022 | 13:49
Việc sửa đổi Luật Đất đai phải giải quyết được những khó khăn, vướng mắc về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc thiểu số bản địa.
     
Nổi bật trong ngày

Gần 40.000 cán bộ, công chức thôi việc: Bộ Nội vụ kiến nghị tăng lương

Thứ 7, 01/10/2022 | 18:03
Trong 2,5 năm qua đã có gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, chuyển việc sang khu vực tư, chiếm gần 2% tổng biên chế.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Tranh chấp trong các vụ án hầu hết đều có nguyên nhân từ đất đai

Thứ 7, 01/10/2022 | 07:00
Đặc biệt quan tâm đến Luật Đất đai, ĐBQH Trần Công Phàn bày tỏ có những nơi xuống cấp đạo đức trong gia đình, xã hội cũng bắt đầu từ đất đai.