Tp.Nha Trang: Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường

Tp.Nha Trang: Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường

Thứ 3, 06/12/2022 | 09:13
UBND Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường trên địa bàn thành phố.

Theo UBND Tp.Nha Trang, trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường trên địa bàn thành phố đã được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Tình trạng vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường cơ bản được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời; việc giải quyết khiếu nại về đất đai được xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và theo phản ánh của các cơ quan báo chí, người dân cho thấy, công tác quản lý về đất đai, khoáng sản và môi trường ở một số xã, phường vẫn còn tồn tại, hạn chế.

Trong đó có tình trạng lấn chiếm đất công, đất 5%, đất chưa sử dụng, xây dựng công trình trái phép; sử dụng đất không đúng mục đích (xây dựng trên đất nông nghiệp); đào múc, san lấp mặt bằng làm biến dạng địa hình; khai thác khoáng sản trái phép và tình trạng đổ, xả chất thải gây ô nhiễm môi trường, mỹ quan đô thị vẫn còn diễn ra nhưng chưa được xử lý kịp thời, triệt để gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sự kiện - Tp.Nha Trang: Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số, hạn chế.

Để chấn chỉnh khắc phục tồn tại nêu trên, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước, Chủ tịch UBND Tp.Nha Trang chỉ thị Chủ tịch UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp với các đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường đến cán bộ, các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm chính trước cấp ủy, Chủ tịch UBND Tp.Nha Trang trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường tại địa phương. Cụ thể:

Về lĩnh vực đất đai: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công bố, niêm yết công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo cán bộ địa chính tổ chức rà soát các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, cập nhật chỉnh lý các biến động về đất đai, có kế hoạch thông báo cho các tổ chức cá nhân đang sử dụng đất làm thủ tục đăng ký kê khai để được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Hàng năm thực hiện việc kiểm tra, rà soát, thống kê chi tiết quỹ đất công, quỹ đất 5%, quỹ đất chưa sử dụng trên địa bàn và có kế hoạch sử dụng quản lý, đề xuất phương án bố trí sử dụng hợp lý.

Bên cạnh đó, tiến hành thanh lý những hợp đồng thuê đất công ích đã hết thời hạn, những hợp đồng thuê đất không đúng thẩm quyền, không đúng thời hạn báo cáo UBND Tp.Nha Trang để đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; xử lý triệt để các trường hợp lấn, chiếm các thửa đất công, đất công ích, đất chưa sử dụng theo quy định.

Thực hiện việc đăng ký đất đai đối với đất công ích và đất nông nghiệp do địa phương quản lý tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định Điều 95 Luật Đất đai. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai; phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách hợp thửa đất, đăng ký biến động về sử dụng đất.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về lấn, chiếm đất do Nhà nước quản lý (đất công, đất 5%, đất có mặt nước ven biển, sông, suối…); hủy hoại đất; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và đề xuất UBND Tp.Nha Trang biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không hiệu quả, chậm đưa đất vào sử dụng, để đất đai bị lấn chiếm. Lưu ý các trường hợp người sử dụng đất không đăng ký kê khai, không quản lý đất đai theo quy định để người khác lấn, chiếm xây dựng công trình trái phép.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, phát hiện những vi phạm trong quản lý đất đai tại địa phương và tổ chức họp chấn chỉnh rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời. Tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền, làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở, phải giải quyết các khiếu nại tố cáo tranh chấp về đất đai thuộc thẩm quyền theo quy định và nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành theo đúng thời hạn quy định...

Sự kiện - Tp.Nha Trang: Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường (Hình 2).

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Tp.Nha Trang đã có chỉ thị tăng cường công tác quản lý về đất đai, khoáng sản và môi trường.

Về lĩnh vực khoáng sản: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán, công chức và nhân dân về công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản. Vận động người dân không thực hiện, không tiếp tay cho các hành vi khai thác khoáng sản trái phép; tích cực tham gia quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn Tp.Nha Trang. Trong đó, người đứng đầu chính quyền các địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng, san lấp trên địa bàn phụ trách. Phải xác định công tác phòng, chống hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép là nhiệm vụ chính trị cấp bách và thường xuyên.

Xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản cùng với các đoàn thể chính trị xã hội trong việc giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý, đảm bảo quản lý tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thu thuế tài nguyên khoáng sản của Nhà nước đối với việc khai thác thu hồi khoáng sản trong các dự án đầu tư xây dựng công trình nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Khoáng sản và pháp luật có liên quan.

Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng, san lấp (đặc biệt tại các điểm bán vật liệu xây dựng, các bãi tập kết cát không có nguồn gốc hợp pháp). Xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Tiến hành khảo sát vị trí phù hợp để lắp đặt camera giám sát (hoặc làm việc với người dân đã lắp đặt camera để phối hợp cung cấp thông tin khi cần thiết) tại khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; xác định đường đi vận chuyển khoáng sản để tăng cường công tác quản lý tại địa phương.

Sự kiện - Tp.Nha Trang: Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường (Hình 3).

Trong lĩnh vực khoáng sản, Tp.Nha Trang yêu cầu các địa phương vận động người dân không thực hiện, không tiếp tay cho các hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Về lĩnh vực môi trường: Thông báo, triển khai thực hiện quy định về thời gian thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư để người dân được biết và thực hiện.

Tổ chức triển khai nội dung tuyên truyền kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường. Vận động người dân chấp hành việc đổ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định. Hướng dẫn cộng đồng dân cư giám sát và công khai trường hợp không tuân thủ quy định về xả rác, tập kết rác thải không đúng quy định.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đổ rác thải, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định.

Lắp đặt biển cấm đổ rác thải, xà bần và bố trí nhân sự chốt trực tại điểm thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng, chụp ảnh biển số xe báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo Công an thành phố xử lý theo quy định.

UBND Tp.Nha Trang cũng yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Kế hoạch tài chính, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa – Thông tin, Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của thành phố phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung về tăng cường công tác quản lý đất đai, khoảng sản, môi trường.

Châu Tường

Đã có kết quả điều tra ban đầu vụ hơn 600 học sinh ngộ độc thực phẩm

Thứ 2, 05/12/2022 | 17:50
Đội điều tra ngộ độc thực phẩm–Trung tâm Y tế Tp.Nha Trang đã có kết quả điều tra ban đầu vụ hơn 600 học sinh Trường iSchool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm.

Hơn 500 bộ đội tàu ngầm tham gia hội thao thể dục thể thao năm 2022

Thứ 2, 05/12/2022 | 15:38
Hơn 500 vận động viên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và các tàu phối thuộc của Vùng 2, Vùng 3 Hải quân đã tham gia thi đấu các môn thể thao.
Cùng chuyên mục

Đền Vua Mai Hắc Đế đón Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt

Thứ 7, 04/02/2023 | 08:12
Với nhiều giá trị to lớn, đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã được Nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt.

Người dân chen chân xem rước "ông lợn" ở ngoại thành Hà Nội

Thứ 7, 04/02/2023 | 01:13
Tối 3/2 (tức 13 tháng Giêng năm Quý Mão) hàng ngàn người dân đổ về xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) để xem lễ rước 17 "ông lợn" dâng tế thành hoàng.

Bộ Y tế nói gì về việc lưu hành, sử dụng thuốc Evusheld tại Việt Nam?

Thứ 6, 03/02/2023 | 20:36
Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đề xuất tiếp tục cho phép lưu hành, sử dụng thuốc Evusheld tại Việt Nam.

Ngày 3/2: Ca mắc mới Covid-19 tăng nhẹ, không ca tử vong

Thứ 6, 03/02/2023 | 19:59
Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch Covid-19, ngày 3/2, ghi nhận 20 ca mắc Covid-19 mới, có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và không có ca tử vong.

Cận cảnh quá trình trang trí "ông lợn" trước giờ diễn ra lễ rước

Thứ 6, 03/02/2023 | 16:41
“Ông lợn” được đặt lên chiếc kiệu cao khoảng 1,2m tạo dáng, người dân mới bắt đầu trang trí, việc trang trí phải đơn giản nhưng lại mang tính thẩm mỹ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Cận cảnh quá trình trang trí "ông lợn" trước giờ diễn ra lễ rước

Thứ 6, 03/02/2023 | 16:41
“Ông lợn” được đặt lên chiếc kiệu cao khoảng 1,2m tạo dáng, người dân mới bắt đầu trang trí, việc trang trí phải đơn giản nhưng lại mang tính thẩm mỹ cao.

Bộ Y tế nói gì về việc lưu hành, sử dụng thuốc Evusheld tại Việt Nam?

Thứ 6, 03/02/2023 | 20:36
Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đề xuất tiếp tục cho phép lưu hành, sử dụng thuốc Evusheld tại Việt Nam.

Người dân chen chân xem rước "ông lợn" ở ngoại thành Hà Nội

Thứ 7, 04/02/2023 | 01:13
Tối 3/2 (tức 13 tháng Giêng năm Quý Mão) hàng ngàn người dân đổ về xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) để xem lễ rước 17 "ông lợn" dâng tế thành hoàng.

64 đô vật tranh tài đầu xuân

Thứ 6, 03/02/2023 | 11:32
Tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) 64 đô vật cả nước đã tham dự “Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 năm 2023”.

Mời du khách uống cà phê miễn phí khi đến Lễ hội Cà phê Buôn Mê Thuột

Thứ 6, 03/02/2023 | 16:00
Trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, người dân và du khách đến với Đắk Lắk trong ngày 10/3 sẽ được uống cafe miễn phí trên phạm vi toàn tỉnh.