Chặt chém sáng tạo?

Hết Đồ Sơn “chém” tiền chỗ ngồi, giờ lại đến Sầm Sơn giở nhiều “chiêu sáng tạo” khó tin.