Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ 2, 28/06/2021 | 14:04

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian tới đạt kết quả thiết thực, bảo đảm yêu cầu của Bộ Chính trị nêu trong Kết luận số 01-KL/TW, công tác tổ chức thực hiện cần có sự điều chỉnh, đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức...

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05_CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết luận của Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung, đó là: Học tập; làm theo Bác; nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian tới đạt kết quả thiết thực, bảo đảm yêu cầu của Bộ Chính trị nêu trong Kết luận số 01-KL/TW, công tác tổ chức thực hiện cần có sự điều chỉnh, đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức, cả trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tiêu điểm - Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật "Người là niềm tin tất thắng" do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh: Thế Dương

Về học tập: Từ khâu chuẩn bị nội dung đến tổ chức học tập phải hướng tới mục đích là làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do vậy, không chỉ học theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm là đủ, là coi như “xong” việc học. Để việc học tập đạt kết quả, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, coi đó là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Theo đó, việc học tập đi đôi với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phải được thực hiện suốt đời như lời dạy của Bác: “Một dân tộc, một đảng viên và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Cùng với việc học tập theo kế hoạch, chương trình, nội dung do cơ quan Trung ương tổ chức, cấp ủy các cấp cần khơi dậy, đề cao trách nhiệm chính trị, tính tự giác, chủ động gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập và tự học tập, tự nghiên cứu để hiểu sâu, áp dụng trong thực hành nhiệm vụ, chức trách được giao, lối sống hằng ngày. Công việc đó cần sự quan tâm của người đứng đầu cấp ủy, của người chủ trì địa phương, cơ quan, đơn vị, sự chủ động tham mưu của cơ quan tuyên giáo đối với Ban Thường vụ cấp mình về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức. Việc đưa nội dung chuyên đề của Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng dưới hình thức tọa đàm, trao đổi (Chi ủy phân công một đồng chí chuẩn bị nội dung), liên hệ với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của từng cá nhân cần được tiếp tục duy trì thường xuyên. Đó cũng là cách học tập hiệu quả, dễ thực hiện. Cách làm đó không chỉ củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác mà còn nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hành tự phê bình và phê bình một cách thiết thực, không hình thức. Tránh tình trạng chỉ học chuyên đề do Trung ương tổ chức, hoặc mời báo cáo viên đến trình bày chuyên đề do Trung ương chuẩn bị là coi như đã hoàn thành việc học tập.

Việc lấy kết quả học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm cần phải được đánh giá thực chất, áp dụng thật hiệu quả trong thời gian tới. Thông qua đó phát hiện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đổi mới, sáng tạo cách thức học tập, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Việc “làm theo”: Để “làm theo” Bác đạt kết quả rõ nét hơn nữa, cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị-xã hội cần xây dựng kế hoạch làm theo thật cụ thể trên cơ sở kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị, những công việc trọng tâm, những vấn đề bức, nổi cộm được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch làm theo của cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều phải xây dựng kế hoạch làm theo và tự giác thực hiện kế hoạch đó; thông qua sinh hoạt đảng để báo cáo kết quả “làm theo” của bản thân. Các đồng chí giữ trách nhiệm càng cao, càng phải gương mẫu “xây dựng trước”, “thực hiện trước” kế hoạch làm theo.

Hằng năm, lấy kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của cá nhân, tập thể làm một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, phát hiện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nêu gương của cán bộ, đảng viên: Bác Hồ từng nói: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Người chủ trương lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau. Theo Người, nêu gương là phương pháp dùng sự việc tốt, con người điển hình tiên tiến, để tác động mạnh mẽ đến người khác, khiến họ khâm phục, tán thành và noi theo.

Học tập và làm theo phong cách nêu gương của Bác, từ nhiệm kỳ khóa XI tới nay, Đảng đã ban hành 3 quy định về nêu gương: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong lời nói, việc làm, lối sống hằng ngày của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, đòi hỏi cấp ủy phải chỉ đạo cụ thể hóa các quy định đó thành những nội dung sát với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, với mỗi cán bộ, đảng viên.

Từ những kết quả rất quan trọng, khá toàn diện đạt được trong nhiệm kỳ XII của Đảng, với quyết tâm mới, trên ba nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất định thời gian tới, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn, khẳng định sự cần thiết, tầm quan trọng, không thể thiếu của việc học và làm theo Bác đối với toàn xã hội.

Theo Dangcongsan

Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm

Thứ 7, 12/06/2021 | 19:19
Ngày 12/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và có bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Việt Nam được COVAX phân bổ vắc-xin trong tháng 10

Thứ 3, 21/09/2021 | 09:18
Trong tháng 10, COVAX sẽ tiếp tục phân bổ 85 triệu liều vắc-xin cho các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam; sẽ tiếp tục quan tâm, phân bổ vắc-xin cho Việt Nam trong thời gian tới.

Không phải cứ có ca F0 là đóng cửa toàn bộ nhà máy

Thứ 2, 20/09/2021 | 17:16
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp với một số địa phương và doanh nghiệp.

Việt Nam-Cuba kịp thời hỗ trợ lẫn nhau đối phó với dịch bệnh Covid-19

Thứ 2, 20/09/2021 | 09:25
Sáng ngày 19/9/2021 (giờ địa phương), tại Thủ đô La Habana, Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và lãnh đạo nhiều bộ, ngành Cuba.

Tổng Bí thư: Chủ động kịch bản và giải pháp cho các khả năng, tình huống

Thứ 6, 17/09/2021 | 17:35
Bộ Chính trị yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương bám sát quan điểm phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội XIII; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH.

Thủ tướng đề nghị Áo tạo thuận lợi cho nông thủy sản Việt Nam xuất khẩu

Thứ 6, 17/09/2021 | 12:20
Trongcuộc điện đàm ngày 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Áo SebastianKurz cùng khẳng định mong muốn cùng phối hợp chặt chẽ khai thác hiệu quả những cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Ghi nhận thêm 28 ca nhiễm Covid-19

Thứ 2, 20/09/2021 | 21:37
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, ngày 20/9, tỉnh này phát hiện 28 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, Tp.Phan Thiết ghi nhận 7 ca bệnh.

Không phải cứ có ca F0 là đóng cửa toàn bộ nhà máy

Thứ 2, 20/09/2021 | 17:16
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp với một số địa phương và doanh nghiệp.

Việt Nam-Cuba kịp thời hỗ trợ lẫn nhau đối phó với dịch bệnh Covid-19

Thứ 2, 20/09/2021 | 09:25
Sáng ngày 19/9/2021 (giờ địa phương), tại Thủ đô La Habana, Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và lãnh đạo nhiều bộ, ngành Cuba.

Việt Nam được COVAX phân bổ vắc-xin trong tháng 10

Thứ 3, 21/09/2021 | 09:18
Trong tháng 10, COVAX sẽ tiếp tục phân bổ 85 triệu liều vắc-xin cho các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam; sẽ tiếp tục quan tâm, phân bổ vắc-xin cho Việt Nam trong thời gian tới.