Thi đua yêu nước, học tập, làm theo lời Bác - Trang 1 Tin Tức về Thi đua yêu nước, học tập, làm theo lời Bác - Trang 1 mới nhất

Kỷ niệm 128 năm Ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng ra sức thi đua, học tập, làm theo lời Bác.