Giải ngân vốn đầu tư công phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư

Giải ngân vốn đầu tư công phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 26/02/2024 | 21:08
0
Ngày 26/2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có yêu cầu đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công 2024.

Lộ trình giải ngân vốn đầu tư công thế nào?

Theo ông Thanh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời cũng là năm bắt đầu triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, trong đó, sự phục hồi chậm của nền kinh tế sẽ tác động mạnh đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm.

Mục tiêu của tình này là giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024. Lộ trình được đặt ra, đến hết ngày 30/6 phấn đấu giải ngân đạt trên 40%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài giải ngân đạt trên 50%. Đến hết ngày 30/9 phấn đấu giải ngân đạt trên 60%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài giải ngân đạt trên 70%.

Đến hết ngày 31/12 phấn đấu giải ngân đạt trên 90%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài giải ngân đạt 100%. Đến hết ngày 31/01/2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Tiêu dùng & Dư luận - Giải ngân vốn đầu tư công phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Đối với các dự án chuyển tiếp và dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng công trình, dự án theo mốc thời gian cụ thể (tháng, quý, năm) và tuân thủ nghiêm kế hoạch.

Chủ đầu tư các dự án này tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng thời, thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu ngay khi có khối lượng; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan tài chính các cấp thẩm tra, phê duyệt hoặc trình phê duyệt theo đúng quy định.

Đối với các dự án khởi công mới năm kế hoạch, tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra.

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, thường xuyên bám sát, phối hợp chặt chẽ với Bộ ngành liên quan, khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư với Nhà tài trợ để triển khai thực hiện dự án; nhanh chóng hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án; rà soát nhu cầu kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024 để đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn (nếu có).

Dự án thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, do tầm quan trọng của Chương trình và tính chất đặc thù của các dự án đầu tư theo Chương trình cần được đầu tư hoàn thành trong năm 2024 để đáp ứng mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, vì vậy cần tập trung cao độ mọi nguồn lực để triển khai hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu…

Xử lý nghiêm với nhà thầu vi phạm

Ông Thanh yêu cầu, đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu; lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án. Các nhà thầu vi phạm trong quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng phải bị xử lý nghiêm.

Trường hợp nhà thầu cố tình chủ quan, hoặc triển khai thực hiện chậm, cầm chừng nhằm kéo dài thời gian thi công phải có biện pháp kiên quyết xử lý kịp thời và theo đúng quy định.

Chủ động rà soát và đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 đối với các dự án vướng mắc, có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án đảm bảo khối lượng, có nhu cầu bổ sung vốn và có thể giải ngân khi tiếp nhận nguồn vốn bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư.

Tiêu dùng & Dư luận - Giải ngân vốn đầu tư công phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư (Hình 2).

Một công trình đầu tư công tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tập trung rà soát các khoản tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn, có biện pháp xử lý thu hồi dứt điểm, quy trách nhiệm bồi hoàn nếu vi phạm hợp đồng. Chủ động phối hợp và gửi danh sách nhà thầu có số dư tạm ứng quá hạn sang Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch, nếu nhà thầu có khối lượng thanh toán của các công trình khác thì đề xuất UBND cùng cấp cấn trừ thu hồi vốn kịp thời.

Tăng cường phối hợp với các địa phương, không đùn đẩy trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn toàn về phía địa phương, có phương án hỗ trợ cụ thể với địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu và xuyên suốt trong năm 2024.

Đẩy mạnh công tác giải ngân phải đi đôi với đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động xử lý kịp thời những tồn tại, khó khăn vướng mắc, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các hồ sơ thủ tục về đầu tư công; thực hiện hiệu quả nguyên tắc phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư (thẩm định, phê duyệt) của dự án theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tập trung tối đa, quyết liệt trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư khi có khối lượng hoàn thành; lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành ngay sau khi công trình đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo đúng thời gian quy định.

Tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm và trung hạn, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo được tiến độ giải ngân thực hiện các chương trình, dự án đã đề ra đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Quảng Nam: Kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản

Thứ 2, 26/02/2024 | 07:31
Tại thời điểm kiểm tra, đa số các doanh nghiệp đều có lắp đặt camera, trạm cân, nhưng nhiều nơi không đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Quảng Nam: Thống nhất 12 dự án bất động sản phát triển nhà ở

Thứ 5, 22/02/2024 | 21:00
Theo danh mục dự án thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025, thị xã Điện Bàn có 6 dự án, huyện Phú Ninh 4 dự án, huyện Thăng Bình 2 dự án.

Khách quốc tế lưu trú ở tỉnh Quảng Nam dịp Tết tăng 75%

Thứ 5, 15/02/2024 | 15:12
Ngày 15/2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo về tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.