Kết nối- Chính sách - Bộ TN&MT ban hành bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bộ TN&MT ban hành bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 5167/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Infographic

Cuộc sống xanh - Infographic: Hiện trạng rừng Việt Nam

Infographic: Hiện trạng rừng Việt Nam

Theo thống kê của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến cuối năm 2016, độ che phủ rừng là hơn 41%. Vấn đề hiện nay là tỷ lệ rừng giàu còn rất thấp, trong khi rừng nghèo và kiệt chiếm với 40% tổng diện tích rừng. Ngoài ra cần tăng tỷ lệ rừng trồng để tăng chất lượng và độ che phủ.