Đà Nẵng: Lễ hội Vu Lan báo hiếu được tổ chức tại động Âm Phủ

Đây là lễ hội văn hóa dân gian, tôn giáo về hiếu đạo và tâm linh Phật giáo cổ truyền của người Việt; đồng thời là nét sinh hoạt cộng đồng rộng lớn, góp phần gìn giữ, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.