Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá ngành thanh tra năm 2017

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá việc thực hiện biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn chậm và hiệu quả chưa cao. Kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra còn hạn chế.