Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 11/2023

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 11/2023

Thứ 4, 01/11/2023 | 11:06
0
Tháng 11/2023 đánh dấu thời điểm áp dụng của nhiều quy định mới liên quan đến các lĩnh vực đất đai, dân sự, công chức, giáo dục…

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

Thay thế cho Nghị định số 04/2019/NĐ-CP từ ngày 10/11/2023, Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã có một số điều chỉnh đáng chú ý như:

Thứ nhất, tiêu chí về hệ số lương, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo không còn là căn cứ để xác định chức danh lãnh đạo có được sử dụng xe công hay không.

Trước đây Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định, chức danh lãnh đạo được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác phải có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên. Chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác là các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên.

Tuy nhiên theo tiến trình cải cách chế độ tiền lương, việc sử dụng hệ số phụ cấp chức vụ không còn phù hợp, do đó Nghị định 72 đã quy định thành các nhóm chức danh, chức vụ được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác.

Thứ hai, tăng giá trị xe ô tô công phục vụ công tác cho các chức danh lãnh đạo.

Xe ô tô phục vụ thường xuyên trong thời gian công tác của Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,… tăng từ 1,1 tỷ đồng lên thành 1,6 tỷ đồng.

Xe ô tô phục vụ thường xuyên trong thời gian công tác của Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Kiểm toán nhà nước; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,… tăng từ 1,1 tỷ đồng lên thành 1,55 tỷ đồng…

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành NN&PTNT

Ngày 12/9/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, có hiệu lực từ ngày 1/11/2023.

Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP .

Gắn với tiêu chuẩn ngạch công chức, đảm bảo nguyên tắc một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Mỗi vị trí việc làm có tên gọi, các công việc và tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc, các mối quan hệ trong công việc, phạm vi và quyền hạn, các yêu cầu về phẩm chất cá nhân, trình độ, năng lực.

Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nội dung chương trình phát triển đô thị tỉnh từ ngày 10/11/2023

Nội dung chương trình phát triển đô thị tỉnh là nội dung tại Thông tư 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, có hiệu lực từ ngày 10/11/2023.

Theo đó, nội dung chương trình phát triển đô thị tỉnh thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 3a Nghị định 11/2013/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (sau đây gọi chung là Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị) và các quy định chi tiết sau đây:

Chỉ tiêu phát triển đô thị quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3a Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị gồm: Tỷ lệ đô thị hóa; Số lượng đô thị, danh mục đô thị, đô thị dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính và đô thị dự kiến thành lập mới theo phân loại đô thị; Tỉ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh; Các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh khác liên quan đến phát triển đô thị theo yêu cầu của địa phương.

Các chương trình, đề án trọng tâm để từng bước thực hiện phát triển bền vững đô thị quy định tại điểm d khoản 3 Điều 3a Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị gồm: Một hoặc một số chương trình, đề án cấp quốc gia có liên quan (nếu có) và cấp tỉnh đang triển khai hoặc đề xuất mới về phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển đô thị tăng trưởng xanh, giảm phát thải, phát triển đô thị thông minh hoặc các chương trình, đề án cấp quốc gia, cấp tỉnh khác để cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển bền vững hệ thống đô thị của tỉnh; Dự kiến sơ bộ nhu cầu kinh phí tổng thể và trong khung thời gian của chương trình, giai đoạn thực hiện, cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các chương trình, đề án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023.

Các dự án đầu tư phát triển đô thị sử dụng nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 3a Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cho từng giai đoạn 5 năm và 10 năm gồm: Các dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các dự án khác đã được xác định trong quy hoạch tỉnh; Các dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên và các dự án khác thuộc thẩm quyền đầu tư cấp tỉnh để thực hiện phương án phát triển hệ thống đô thị của tỉnh; Các dự án thực hiện chương trình, đề án trọng tâm quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2023/TT-BXD (nếu có).

Tổ chức bộ máy của Cục Dân số thuộc Bộ Y tế

Đây là nội dung tại Quyết định 3919/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành, có hiệu từ ngày 10/11/2023.

Theo đó, tổ chức bộ máy của Cục Dân số thuộc Bộ Y tế gồm: Phòng Quy mô dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Phòng Cơ cấu và Chất lượng dân số; Phòng Sức khỏe người cao tuổi; Phòng Truyền thông - Giáo dục; Phòng Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế; Phòng Pháp chế - Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Cục.

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục: Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và Cung ứng dịch vụ dân số.

Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023

Có hiệu lực từ ngày 20/11/2023, Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Chính sách này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Lưu ý, không thực hiện giảm tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Điều chỉnh mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Từ ngày 15/11/2023, mức thu phí khi đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ được áp dụng theo biểu phí mới được ban hành kèm theo Thông tư 61/2023/TT-BTC như sau:

 

12 thông tin của Bộ Công an được cung cấp trên internet

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 45/2023/TT-BCA (có hiệu lực từ 15/11/2023), Bộ Công an phải cung cấp các thông tin sau đây trên môi trường mạng, bao gồm:

- Thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an.

- Tình hình, kết quả các mặt công tác công an. Nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí của Người phát ngôn Bộ Công an, Người được ủy quyền phát ngôn về các vấn đề liên quan đến công tác công an mà dư luận xã hội quan tâm.

- Thông tin về các vụ án, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh mà xét thấy việc cung cấp thông tin trên môi trường mạng là cần thiết.

- Nội dung Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri.

- Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Công an.

- Thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch về Đảng, nhà nước, ngành Công an và công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

- Điểm tin Interpol.

- Thông tin về đối tượng truy nã, truy tìm.

- Thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

- Các thông tin chuyên đề: Cảnh báo tội phạm; hướng dẫn tố giác tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng pháp luật; các điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an và các chuyên đề tuyên truyền khác.

- Thông tin về các dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an đang triển khai thực hiện;

- Các thông tin khác do lãnh đạo Bộ Công an hoặc Chánh Văn phòng Bộ Công an quyết định.

Tăng tỷ lệ giải của Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Để bảo đảm phù hợp với quy định của các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT đã tăng tỷ lệ giải của Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Theo đó, có 60% số thí sinh dự thi đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên (những năm trước là 50%); trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

Thẩm định giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Ngày 15/9/2023, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 25/2023/ TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 1/11/2023) sửa đổi Thông tư 11/2021/ TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Theo đó, Cục Đường sắt Việt Nam được giao thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Thời hạn, trình tự thẩm định và quyết định phương án giá thực hiện theo quy định tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP và Nghị định 149/2016/NĐ-CP.

Bãi bỏ 4 thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thủy sản

Ngày 23/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành Thông tư 05/2023/TT-BNNPTNT bãi bỏ 4 thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực thủy sản, gồm: Thông tư 82/2009/ TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản; Thông tư 22/2014/ TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản; Thông tư 16/2015/ TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản; Thông tư 12/2017/ TT-BNNPTNT ngày 7/6/2017 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi.

Thông tư 05/2023/ TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2023.

Tuệ Minh

Chính phủ trình Quốc hội chính sách tiền lương mới từ 1/7/2024

Thứ 3, 03/10/2023 | 12:57
Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 kể từ ngày 1/7/2024.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 10/2023

Chủ nhật, 01/10/2023 | 07:16
Chính sách liên quan đến kinh tế như điều chỉnh lệ phí đăng ký, cấp biển xe ôtô, xe máy; trường hợp ôtô thuộc diện phải triệu hồi... sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2023.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2023

Thứ 6, 01/09/2023 | 08:01
7 trường hợp không được vay vốn ngân hàng; chuyến bay bị delay 5 tiếng khách hàng được hoàn tiền... là chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2023.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Cải cách tiền lương từ 1/7: Những ai được giữ phụ cấp thâm niên nghề?

Thứ 7, 13/04/2024 | 15:00
Có 03 đối tượng được giữ phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Đề xuất cách xếp lương viên chức chuyên ngành kế toán

Thứ 6, 12/04/2024 | 11:15
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định về cách xếp lương viên chức chuyên ngành kế toán.

Trường hợp công chức, viên chức nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu

Thứ 6, 12/04/2024 | 10:24
Nhiều người thắc mắc về các trường hợp công chức, viên chức được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ lương hưu trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Cải cách tiền lương từ 1/7: Những ai được giữ phụ cấp thâm niên nghề?

Thứ 7, 13/04/2024 | 15:00
Có 03 đối tượng được giữ phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức.

Trường hợp công chức, viên chức nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu

Thứ 6, 12/04/2024 | 10:24
Nhiều người thắc mắc về các trường hợp công chức, viên chức được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ lương hưu trong năm 2024.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Đề xuất cách xếp lương viên chức chuyên ngành kế toán

Thứ 6, 12/04/2024 | 11:15
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định về cách xếp lương viên chức chuyên ngành kế toán.