Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Phạm Thị Mỹ Hậu

Phạm Thị Mỹ Hậu

Thứ 5, 20/06/2024 20:59

Ngày 20/6, Hội Luật gia tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sự kiện - Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Các đại biểu tại đại hội.

Tham dự đại hội có các đại biểu: Ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre; Luật gia Võ Thị Kim Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Luật gia Trần Lương Phổ, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Hải Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre; cùng đại diện một số sở, ban, ngành.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2024, Luật gia Võ Minh Thưởng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre khóa V nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre và Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan, tổ chức hữu quan cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ hội viên trong tỉnh, đến nay việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bến Tre lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2024 đã hoàn thành, trong đó có những lĩnh vực công tác thực hiện vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đặc biệt, kể từ khi Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Kế hoạch số 184CV/BNCTU ngày 02/11/2022 về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, công tác hội trong tỉnh đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn của các cấp các ngành. Vai trò của Hội Luật gia từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được khẳng định và phát huy. Nhiều mặt hoạt động đạt kết quả tốt, góp phần tích cực trong công cuộc phát triển chính trị kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre.

Sự kiện - Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Hình 2).

Ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu tại đại hội.

Thay mặt Tỉnh ủy Bến Tre, ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh Bến Tre đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bến Tre đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều hoạt động vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các cấp Hội đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước.

Đồng thời, Hội Luật gia tỉnh Bến Tre phải có trách nhiệm nghiên cứu, đóng góp các ý kiến có chất lượng trong việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tích cực trong việc xây dựng chính sách pháp luật của đảng và nhà nước.

Sự kiện - Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Hình 3).

Luật gia Trần Lương Phổ, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre phát biểu tại đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, Luật gia Võ Thị Kim Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Hội Luật gia tỉnh Bến Tre đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, có tác động đến kinh tế - xã hội nước ta. Bên cạnh những thuận lợi, thì cũng sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra, đòi hỏi các cấp Hội Luật gia và mỗi cán bộ, hội viên phải tiếp tục phấn đấu để nâng cao nhận thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Sự kiện - Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Hình 4).

Luật gia Võ Thị Kim Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những đóng góp mà Hội Luật gia tỉnh Bến Tre đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Luật gia Võ Thị Kim Hồng cơ bản tán thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được đề ra trong Báo cáo tổng kết trình đại hội. Đồng thời, nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

Hội Luật gia tỉnh Bến Tre cần quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong hội viên. Vì đây là công tác trọng tâm nhằm xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Việc phổ biến, quán triệt sâu rộng trong toàn thể hội viên trong từng cấp Hội các văn kiện của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội, để hội viên nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tôn chỉ, mục đích, tính chất, nội dung hoạt động của Hội, quyền nghĩa vụ cơ bản của hội viên... nhằm tạo sự thống nhất về mặt nhận thức và hành động của hội viên đối với yêu cầu của xã hội và đối với Hội.

Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực điều hành của các cấp Hội theo phương châm: thiết thực, coi trọng chất lượng; năng động, sáng tạo, phù hợp với khả năng thực tế, điều kiện cụ thể của cấp Hội. Hội Luật gia tỉnh Bến Tre cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương để tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, định hướng, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện về biên chế, kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ công tác Hội theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị.

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh Bến Tre trong việc triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật” giai đoạn 2024-2030 đạt hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra đi cơ sở để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp các hội địa phương hoạt động đều tay, chung sức với Hội Luật gia tỉnh Bến Tre thực hiện thành công Nghị quyết đại hội.

Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua đến các cấp hội và hội viên trong tỉnh, xây dựng và ban hành kế hoạch phát động thi đua, tổ chức khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 4 và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955 – 4/4/2025), cũng như hướng tới những sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh Bến Tre.

Sự kiện - Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Hình 5).

 Toàn cảnh đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 có 144 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho 1.839 hội viên trong toàn tỉnh về tham dự.

Đại hội đã thảo luận Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2024; bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2024 - 2029. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, sau một ngày làm việc, đại hội đã thống nhất: Nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029;

Thống nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản trong 5 năm tới, gồm: Về tổ chức: Thành lập mới 3 tổ chức Tư vấn pháp luật tại Hội Luật gia huyện, 40 Chi hội cơ sở mới, trong đó quan tâm thành lập Chi hội ở các xã, phường, thị trấn. Phấn đấu không có tổ chức hội yếu kém.

Về hội viên: Trong nhiệm kỳ phát triển ít nhất 150 hội viên mới; không có hội viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Về tham gia xây dựng chính sách pháp luật, giám sát, phản biện xã hội: Đảm bảo 100% thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan, tổ chức. Về phổ biến, giáo dục pháp luật: Thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong cộng tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030” đạt kết quả tốt.

Về tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng: Đảm bảo 100% đạt chất lượng. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội và hội viên: Mỗi năm, Hội Luật gia tỉnh mở 2 lớp tập huấn, Hội Luật gia huyện, thành phố mở 1 lớp tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng công tác Hội cho cán bộ hội và hội viên. Về thi đua: 100% tổ chức hội trong tỉnh thực hiện tốt phong trào thi đua hàng năm.

Hội nghị cũng thông qua kết quả bầu cử Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bến Tre lần thứ VI nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 21 uỷ viên và kết quả bầu cử Ban Kiểm tra gồm 3 uỷ viên. Luật gia Trần Lương Phổ tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2024 - 2029 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bến Tre và của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; đồng thời căn cứ vào kết quả đóng góp ý kiến của Đại hội để hoàn chỉnh và ban hành chính thức văn kiện đại hội, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội.

Nhóm PV

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.