Đề xuất mới về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Đề xuất mới về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thứ 5, 08/04/2021 | 19:00
Dự thảo nêu rõ, thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm thực hiện từ ngày 1/9 đến hết ngày 15/12 của năm.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Theo Điều 4 dự thảo, thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm thực hiện từ ngày 1/9 đến hết ngày 15/12 của năm.

Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên thực hiện tại thời điểm Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được giấy đề nghị bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đề nghị thoát nghèo, thoát cận nghèo của hộ gia đình.

Thời gian xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thực hiện tại thời điểm Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được giấy đề nghị xác định hộ có mức sống trung bình của hộ gia đình, làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Quy trình rà soát định kỳ hằng năm

Theo dự thảo, quy trình rà soát định kỳ hằng năm gồm 7 bước.

Bước 1, lập danh sách hộ gia đình cần rà soát.

Trưởng thôn, bản, tổ dân phố (viết tắt là trưởng thôn) chủ trì, phối hợp với rà soát viên và đại diện Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã (viết tắt là Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã) lập Danh sách hộ gia đình cần rà soát theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định này, bao gồm: Hộ gia đình thuộc Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm rà soát; Hộ gia đình đăng ký rà soát; Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Hộ gia đình đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Bước 2, tổ chức rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình.

Rà soát viên sử dụng Phiếu A theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định này để nhận dạng nhanh đặc điểm hộ gia đình cần rà soát (danh sách đã lập theo quy định điểm b và điểm c khoản 1 Điều này) và lập Danh sách rà soát lần 01 theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định này.

Rà soát viên sử dụng Phiếu B theo Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định này để thu thập thông tin, chấm điểm hộ gia đình thuộc Danh sách rà soát lần 01 và Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm rà soát (bao gồm danh sách đã lập theo quy định điểm a và điểm d khoản 1 Điều này).

Căn cứ kết quả rà soát theo phiếu B, rà soát viên lập Danh sách rà soát lần 02 theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Quyết định này để phân loại hộ gia đình, gồm: Danh sách hộ gia đình có khả năng nghèo, cận nghèo và Danh sách hộ gia đình có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Bước 3, họp lấy ý kiến nhân dân về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thành phần cuộc họp: Trưởng thôn (chủ trì cuộc họp), đại diện Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã; đại diện tổ chức Đảng, đoàn thể, rà soát viên, đại diện trên 50% hộ gia đình có tên trong Danh sách rà soát lần 02 và một số hộ gia đình khác; mời đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì công tác giám sát.

Nội dung: Lấy ý kiến về kết quả rà soát.

Kết quả cuộc họp lập thành 02 biên bản (01 bản được lưu tại thôn và 01 bản gửi Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã) theo Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Quyết định này và Danh sách rà soát lần 03 theo Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Quyết định này.

Bước 4, niêm yết, thông báo công khai danh sách rà soát lần 3.

Niêm yết công khai tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã trong thời gian 5 ngày làm việc.

Trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã có trách nhiệm phúc tra lại kết quả rà soát trong thời gian không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Hết thời hạn niêm yết công khai và phúc tra (nếu có), Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổng hợp, hoàn thiện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã dự thảo Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và dự thảo Danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Bước 5, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (kèm theo dự thảo Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và Danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có ý kiến trả lời bằng văn bản.

Bước 6, phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, quyết định phê duyệt Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và Danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn; cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc Giấy chứng nhận hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo theo Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Quyết định này.

Khi cấp Giấy chứng nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải thu hồi Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo đã cấp cho hộ gia đình;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn.

Bước 7, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo ở cấp huyện và cấp tỉnh.

Căn cứ văn bản báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, phê duyệt kết quả chung trên toàn địa bàn và có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Căn cứ văn bản báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt kết quả chung trên toàn địa bàn và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quy trình rà soát thường xuyên

Dự thảo nêu rõ, hộ gia đình có Giấy đề nghị bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc Giấy đề nghị ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận Giấy đề nghị của hộ gia đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức rà soát, thẩm định theo quy định; xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc Giấy chứng nhận hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Trường hợp hộ gia đình không đủ điều kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

H.M

Trường hợp nào được hưởng tuất hàng tháng, tiền tuất một lần?

Thứ 5, 08/04/2021 | 09:00
Khi không còn ở độ tuổi lao động, người lao động thường quan tâm nhiều hơn đến chế độ hưu trí và tử tuất.

Thanh Hóa hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa để hỗ trợ người nghèo

Thứ 3, 09/02/2021 | 09:50
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, Thanh Hóa đã quyết định hủy bỏ bắn pháo hoa đêm giao thừa để dành tiền chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách ...

Thanh Hóa: Bê hỗ trợ hộ nghèo bị bệnh, liên tục chết, thiếu cân nặng

Thứ 3, 08/12/2020 | 11:26
Gần 70% số bê dự án cấp hỗ trợ cho hộ nghèo ở Thanh Hóa bị bệnh lở mồm long móng, nhiều con bị chết, một số bị thiếu trọng lượng dù đã được bàn giao 3 tháng nay.

Đề nghị xử lý Tổ trưởng tổ dân phố bớt gạo hỗ trợ của người nghèo

Thứ 2, 02/11/2020 | 14:19
Phát gạo hỗ trợ cho người nghèo không đúng theo danh sách được phê duyệt, Tổ trưởng tổ dân phố còn giả mạo chữ ký của người dân.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Hà Nội sẽ đánh giá lại chủ trương lát đá vỉa hè

Thứ 6, 02/12/2022 | 21:03
Trước tình trạng nhiều vỉa hè xuống cấp do gạch lát bị nứt vỡ, Trưởng ban Đô thị HĐND Hà Nội cho biết thành phố sẽ đánh giá lại hiệu quả chủ trương lát đá vỉa hè.

Ngày 2/12: Có 635 ca mắc Covid-19

Thứ 6, 02/12/2022 | 19:33
Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 2/12 của Bộ Y tế cho biết, ca mắc Covid-19 tăng lên 635, đây là số mắc cao nhất trong 3 tuần qua.

Tp.Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức cưỡng chế 26 công trình trái phép

Thứ 6, 02/12/2022 | 15:00
UBND Tp.Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức cưỡng chế 26 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong những ngày tới.

Cần tăng cường kiểm soát phương tiện chở container phi tiêu chuẩn

Thứ 6, 02/12/2022 | 14:30
Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Sở GTVT địa phương tăng cường kiểm soát tình trạng phương tiện chở loại container có thông số kỹ thuật không phù hợp với tiêu chuẩn.

Đồng Tháp tổ chức Lễ hội Cá tra thu hút 50.000 người tham dự

Thứ 6, 02/12/2022 | 14:14
Trong 2 ngày 16 và 17/12, tại tỉnh Đồng Tháp sẽ diễn ra Lễ hội Cá tra lần thứ I năm 2022, với chủ đề “Vươn ra biển lớn”.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức cưỡng chế 26 công trình trái phép

Thứ 6, 02/12/2022 | 15:00
UBND Tp.Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức cưỡng chế 26 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong những ngày tới.

Đồng Tháp tổ chức Lễ hội Cá tra thu hút 50.000 người tham dự

Thứ 6, 02/12/2022 | 14:14
Trong 2 ngày 16 và 17/12, tại tỉnh Đồng Tháp sẽ diễn ra Lễ hội Cá tra lần thứ I năm 2022, với chủ đề “Vươn ra biển lớn”.

Hà Nội sẽ đánh giá lại chủ trương lát đá vỉa hè

Thứ 6, 02/12/2022 | 21:03
Trước tình trạng nhiều vỉa hè xuống cấp do gạch lát bị nứt vỡ, Trưởng ban Đô thị HĐND Hà Nội cho biết thành phố sẽ đánh giá lại hiệu quả chủ trương lát đá vỉa hè.

Cần tăng cường kiểm soát phương tiện chở container phi tiêu chuẩn

Thứ 6, 02/12/2022 | 14:30
Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Sở GTVT địa phương tăng cường kiểm soát tình trạng phương tiện chở loại container có thông số kỹ thuật không phù hợp với tiêu chuẩn.

Ngày 2/12: Có 635 ca mắc Covid-19

Thứ 6, 02/12/2022 | 19:33
Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 2/12 của Bộ Y tế cho biết, ca mắc Covid-19 tăng lên 635, đây là số mắc cao nhất trong 3 tuần qua.