Hà Nội tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất việc sử dụng tài sản công

Hà Nội tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất việc sử dụng tài sản công

Thứ 4, 10/06/2020 | 19:53
0
UBND Hà Nội giao Thanh tra thành phố, Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị của thành phố.

UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND, về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Tin nhanh - Hà Nội tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất việc sử dụng tài sản công

Hà Nội tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất việc sử dụng tài sản công. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết của Trung ương và Thành phố tới các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Sở Tài chính rà soát các VBQPPL liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công do UBND Thành phố ban hành để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc và quản lý theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng (diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý) theo đúng quy định pháp luật và đúng thẩm quyền; theo hướng đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền ban hành cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã để tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đi đôi với thực hiện công tác giám sát và hậu kiểm.

Căn cứ quy định của pháp luật và quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức tài sản công của UBND Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Trong thời gian UBND Thành phố chưa ban hành quy định về phân cấp, việc ban hành diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc thâm quyền của UBND Thành phố. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng các loại tài sản công theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/9/2020. Việc mua sắm tập trung cấp quốc gia thực hiện theo quy định của Chính phủ, trước mắt, tiếp tục tạm dừng việc mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc) theo chỉ đạo của Chính phủ.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh những bất cập phát sinh (nếu có) về danh mục mua sắm tập trung của Thành phố, đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực tế của Thành phố; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua sắm tập trung, kịp thời xử lý hoặc tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công: khẩn trương rà soát để ban hành hoặc sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg, hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Sở Giao thông vận tải; UBND quận, huyện, thị xã (bao gồm cả UBND xã, phường, thị trấn) chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp liên quan: khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản hiện có; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đế thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp liên quan khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản hiện có để quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2267/UBND-KT ngày 24/5/2018.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Thanh tra Thành phố, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất hoặc theo từng chuyên đề việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Thành phố; báo cáo UBND Thành phố xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công; xử lý các hành vi vi phạm được phát hiện theo quy định. Việc thanh tra, kiểm tra phải thực hiện từ khâu giao tài sản công, lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm; tăng cường giám sát của cộng đồng.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về cập nhật, chỉnh lý thông tin về tài sản công trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, đảm bảo thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời hiện trạng, di biến động về tài sản công thuộc phạm vi quản lý, từng bước sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để thay thế thông tin dạng giấy.

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý của Thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị này.

Trong đó, tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm; có văn bản gửi Sở Tài chính trước ngày 31/01 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Hoàng Mai

Cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình chính thức thu phí không dừng, tài xế có thể bị phạt 1-2 triệu đồng

Thứ 4, 10/06/2020 | 14:13
Từ 15h hôm nay (10/6), các phương tiện chưa dán thẻ, chưa nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc tài khoản không đủ tiền để trả phí sẽ không được đi vào làn không dừng tại trạm thu phí.

Thực hư thông tin sinh viên chuyển nhầm gần 2 tỷ đồng cho trường nhưng không ghi tên

Thứ 4, 10/06/2020 | 10:50
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo đề nghị sinh viên liên quan đến phòng thu học phí, đem theo minh chứng để xác nhận việc nộp học phí trong thời gian sớm nhất.

Đấu giá tài sản trực tuyến đảm bảo công khai, minh bạch

Thứ 7, 16/05/2020 | 06:00
Theo ông Quản Văn Minh, hình thức đấu giá trực tuyến mà công ty xây dựng sẽ đảm bảo được thị trường đấu giá công khai, minh bạch, chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật về đấu giá tài sản.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Xử nghiêm các trường hợp đốt rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội về chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.