Hé lộ nguyên nhân Hạng Vũ chôn sống 20 vạn quân Tần

Hé lộ nguyên nhân Hạng Vũ chôn sống 20 vạn quân Tần

Thứ 3, 16/04/2019 | 13:00
0
Trên thực tế, sau khi áp giải tù binh về thành Tân An, nếu 20 vạn quân này không bị tiêu diệt, có lẽ Hạng Vũ không thể tiến vào đất Tần, giết Tần Vương dễ dàng đến như vậy.

Hạng Tịch (232 TCN - 202 TCN), biểu tự là Vũ, nên còn gọi là Hạng Vũ, hoặc Tây Sở Bá Vương, là một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Ông là cháu nội đại tướng Hạng Yên nước Sở thời Chiến Quốc, người bị tướng nước Tần là Vương Tiễn giết.

Theo Sử ký Tư Mã Thiên, họ Hạng đời đời làm tướng nước Sở, được phong đất ở Hạng cho nên lấy họ là họ Hạng. Có thuyết cho rằng tổ tiên Hạng Vũ vốn mang họ Mị, là hoàng tộc nước Sở. Sau này, khi Sở diệt Lỗ năm 256 TCN, gia đình Hạng Yên lúc này do lập được nhiều công trạng nên được phong đất Hạng- trước kia thuộc nước Lỗ. Gia tộc Hạng Yên theo đó mà lấy Hạng làm họ. Cha Hạng Vũ mất sớm nên ông sống với chú là Hạng Lương - con thứ của Hạng Yên.

TV Show - Hé lộ nguyên nhân Hạng Vũ chôn sống 20 vạn quân Tần

Tạo hình Hạng Vũ trên phim.

Hạng Vũ có công trong việc lật đổ nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ Lưu Bang đầu thời nhà Hán. Dù thất bại trong cuộc chiến Hán Sở tranh hùng, nhưng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ vẫn được hậu thế ca ngợi nhiều hơn so với Hán Cao Tổ Lưu Bang.

Thế nhưng, cuộc đời và danh tiếng của vị Tây Sở Bá Vương này từng lưu lại một vết đen không cách nào gột rửa. Đó chính là vụ việc thảm sát 20 vạn tù binh nước Tần chỉ trong một đêm tại thành cổ Tân An.

Bối cảnh lịch sử

Năm 210 TCN, Tần Thuỷ Hoàng, hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa qua đời vì bạo bệnh. Con thứ là Hồ Hợi được thái giám Triệu Cao và Lý Tư mạo di chiếu đưa lên ngôi, trở thành Tần Nhị Thế.

Nhị Thế không có tài năng như người cha kiệt xuất, lại không xoay xở giải quyết được sự căm phẫn của nông dân, khiến ở khắp nơi nổi dậy khởi nghĩa.

Chỉ trong vòng một năm, hàng loạt các nước chư hầu như thời Chiến Quốc trước kia được khôi phục, như Sở, Triệu, Yên, Nguỵ và Tề.

Tần Nhị Thế cử Chương Hàm làm thống soái, cùng các tướng Vương Ly, Tư Mã Hân, Đổng Ế, Tô Giác, Thiệp Nhàn mang quân đi dẹp.

Chỉ trong vài tháng, Chương Hàm thắng trận như chẻ tre, xoay chuyển cục diện giữa Tần và các chư hầu. Chính Chương Hàm là người đã giết chết Hạng Lương, chú của Hạng Vũ.

Vì cho rằng quân Sở khi đó không còn đáng ngại, Chương Hàm quay sang đánh nước Triệu, khiến Triệu vương Yết phải bỏ chạy về Cự Lộc (Hình Đài, tỉnh Hà Bắc ngày nay) và cầu cứu các nước chư hầu.

Hạng Vũ đại phá quân Tần

TV Show - Hé lộ nguyên nhân Hạng Vũ chôn sống 20 vạn quân Tần (Hình 2).

Hạng Vũ là người có công lớn nhất đại phá quân Tần.

Trong bối cảnh hơn 20 vạn quân Tần của Vương Ly bao vây thành Cự Lộc, 20 vạn quân chủ lực của Chương Hàm đóng vai trò hỗ trợ, không một lực lượng nào của các nước chư hầu dám can thiệp.

Nhưng Hạng Vũ là người đã làm nên sự khác biệt, đánh quân Tần 9 trận thắng cả 9, cắt đứt con đường vận lương của Chương Hàm cho Vương Ly. Thanh thế quân của Sở át cả quân các nước chư hầu.

Quân của chư hầu đến cứu Cự Lộc đóng ở gần đó hơn 10 doanh trại, nhưng không ai dám đem quân ra đánh. Khi quân Sở giao chiến với quân Tần, các tướng chư hầu đều đứng trên tường mà nhìn. Theo Sử ký của Tư Mã Thiên, binh sĩ nước Sở ai cũng đủ sức một người chống lại mười người, tiếng reo hò của quân Sở vang trời, quân chư hầu dấy binh diệt Tần cũng phải run sợ.

Kết thúc trận Cự Lộc, Hạng Vũ phá tan quân Tần, giết Tô Giác, bắt sống Vương Ly; Thiệp Nhàn tự thiêu mà chết. Sau thất bại quyết định này, đạo quân chủ lực của Tần do Chương Hàm chỉ huy trở nên bị động, suy sụp.

Thu hàng Chương Hàm

Quân Tần sợ uy thế quân Sở, nhiều lần rút lui. Tần Nhị Thế sai người đến trách Chương Hàm. Hàm sợ, sai Tư Mã Hân đi yết kiến vua Tần để tâu xin định đoạt. Hân đến Hàm Dương đợi ở cửa tư mã ba ngày, quyền thần Triệu Cao không cho yết kiến, vì muốn giấu tin bại trận và hại Chương Hàm. Trưởng sử Hân sợ hãi chạy về quân mình, nhưng không dám đi theo con đường lần trước, về đến doanh trại báo lại tình hình trong triều và khuyên Hàm hàng Sở.

Tướng Triệu là Trần Dư cũng đưa thư cho Chương Hàm khuyên nên hàng Hạng Vũ. Chương Hàm còn do dự vì sợ trước đây mình đã giết Hạng Lương là chú Hạng Vũ nên Hạng Vũ sẽ không dung tha, bí mật sai sứ đến chỗ Hạng Vũ, muốn cùng giao ước. Để uy hiếp tinh thần Chương Hàm, nhân khi giao ước chưa xong, Hạng Vũ sai Bồ tướng quân ngày đêm đem quân vượt bến Tam Hộ đóng quân ở phía nam sông Chương, đánh nhau với quân Tần, lại đánh tan quân Tần lần thứ hai. Sau đó Hạng Vũ đem tất cả quân đánh quân Tần trên sông Vu Thủy, phá tan tành.

Theo Sử ký, trước đây Sở Nam Công từng nói: "Sở tuy tam hộ, vong Tần tất Sở dã", nghĩa là: Nước Sở tuy chỉ còn 3 hộ nhưng diệt Tần tất là Sở. Có người cho rằng trận đánh ở bến Tam Hộ này của Hạng Vũ chính là ứng vào điềm Tần sẽ mất về tay Sở.

Chương Hàm thua trận sợ cuống cuồng, sai người yết kiến Hạng Vũ, muốn giao ước đầu hàng. Lúc đó Hạng Vũ mới đồng ý cho Chương Hàm yết kiến.

Hạng Vũ bèn hẹn với Hàm gặp nhau ở Ân Khư phía nam sông Hoàn Thủy. Sau khi ăn thề, Chương Hàm nhìn thấy Hạng Vũ, chảy nước mắt ròng ròng, kể lại việc Triệu Cao. Hạng Vũ bèn lập Chương làm Ung Vương, giữ lại ở trong quân đội của Sở, cho trưởng sử Hân làm thượng tướng quân, cầm quân Tần để đi tiên phong đánh Tần.

Nguyên nhân Hạng Vũ chôn sống 20 vạn quân Tần

TV Show - Hé lộ nguyên nhân Hạng Vũ chôn sống 20 vạn quân Tần (Hình 3).

Thành cổ Tân An.(Tranh minh họa).

Theo sử sách ghi chép, hàng vạn binh lính Tần quốc quy hàng trên đường áp giải bị ngược đãi hết sức thê thảm. Nhưng vì mang thân phận tù binh, lại muốn bảo toàn tính mạng, họ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Khi vừa tới Tân An, tâm trạng của 20 vạn tù binh Tần quốc hết sức phức tạp. Sử ký của sử gia Tư Mã Thiên thời nhà Hán có chép lại:

"Tướng sĩ nhà Tần nhiều người nói trộm với nhau: ‘Bọn Chương tướng quân lừa chúng ta đầu hàng chư hầu, nên bây giờ họ chỉ có thể vào cửa quan đánh nước Tần.

Nếu may mà đánh được nhà Tần thì tốt lắm, nếu không thì chư hầu sẽ bắt chúng mình đem về đông, còn Tần thì thế nào cũng giết hết cha mẹ, vợ con ta."

Các tướng nghe mang máng việc họ bàn, đem báo lại với Hạng Vũ. Hạng Vũ liền gọi Anh Bố và Bồ tướng quân bàn rằng:

"Tướng sĩ Tần vẫn còn đông, bụng chúng không phục ta, đến Quan Trung mà chúng không theo ta thì việc lớn sẽ nguy, chi bằng giết chúng đi, chỉ giữ lại Chương Hàm, trưởng sử Hân, đô úy Ế để cùng vào đất Tần mà thôi".

Trên thực tế, sau khi áp giải tù binh về thành Tân An, 20 vạn quân Tần đã biến mất một cách bí ẩn. Bởi nếu 20 vạn quân này không bị tiêu diệt, có lẽ Hạng Vũ không thể tiến vào đất Tần, giết Tần Vương thiêu rụi mọi thứ dễ dàng đến như vậy.

Giai thoại chôn sống 20 vạn quân Tần

TV Show - Hé lộ nguyên nhân Hạng Vũ chôn sống 20 vạn quân Tần (Hình 4).

Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ được biết đến là người ngang tàng, bạo ngược và không chịu nghe ai.

Việc Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ giết hàng vạn tù binh Tần không được sử sách Trung Quốc chép lại cụ thể.

Giai thoại kể rằng Hạng Vũ đã bí mật lên kế hoạch giết hết tù binh, bằng cách bắt họ đào một cái hố lớn.

Ở phía Tây của thành Tân An lúc bấy giờ vừa vặn có một đồng cỏ ngoại ô rất lớn. Hạng Vũ liền ra lệnh cho 20 vạn tù binh đào hố sâu, để rồi chính họ bị chôn sống trong hố sâu đó mà không có cách nào thoát ra được.

TV Show - Hé lộ nguyên nhân Hạng Vũ chôn sống 20 vạn quân Tần (Hình 5).

Hố chôn vạn người có chiều dài 400 mét, chiều rộng lên tới 250 mét với vô số hài cốt. (Ảnh: Nguồn Baidu).

Những người cố gắng tìm cách chạy thoát đều bị chém chết và ném xác vào chính hố sâu do họ đào ra.

Ngày nay, mồ chôn tập thể của quân Tần vẫn thường được nhắc đến gần xã Nghĩa Mã, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khu vực này bốn hướng đều có đồng cỏ bằng phẳng giống như sử sách chép lại.

Theo ghi nhận vào năm 1912, trong quá trình cải tạo hệ thống đường sắt trong khu vực. Các công nhân đã khai quật được nhiều bộ xương trắng. Đó có thể chính là hài cốt 20 vạn quân Tần bị Hạng Vũ giết chết năm xưa.

Trải qua hàng chục năm nội chiến Trung Quốc, các di chỉ và di cốt kia không được khai quật hay bảo tồn.

Sự kiện Hạng Vũ chôn sống 20 vạn quân Tần được xem là một trong những vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Sự kiện này được so sánh với vụ chôn sống hơn 40 vạn hàng binh Triệu của tướng Tần là Bạch Khởi trong trận Trường Bình thời Chiến Quốc.

Video: Kế đập chum dìm thuyền của Hạng Vũ khiến quân Tần điên đảo.

Kế đập chum dìm thuyền của Hạng Vũ khiến quân Tần điên đảo.

Quốc Tiệp

Sao nữ vào vai gái làng chơi giành giải Ảnh hậu Kim Tượng lần thứ 38  

Thứ 2, 15/04/2019 | 15:00
Kim Tượng lần thứ 38 kết thúc với thắng lợi đầy bất ngờ của Tăng Mỹ Tuệ Tư - một nữ diễn viên không quá nổi tiếng đã giành giải Ảnh hậu khi hóa thân thành một cô gái làng chơi cuồng dâm trong bộ phim Tam phu (Ba người chồng) của đạo diễn Trần Quả.

Sự thật về cái chết của Bao Công: Vì bạo bệnh hay bị đầu độc?

Thứ 2, 15/04/2019 | 06:00
Năm 1062, ông lâm bệnh và mất ở nơi làm việc, hưởng thọ 64 tuổi. Tuy vậy, cái chết của ông hiện vẫn còn là một bí mật, do ông chỉ lâm bệnh trong vỏn vẹn 13 ngày.

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Trương Phi ngủ không nhắm mắt

Chủ nhật, 14/04/2019 | 06:00
Trong Tam quốc diễn nghĩa Trương Phi là một hổ tướng tính tình nóng nảy, hữu dũng vô mưu, hành xử lỗ mãng. Không những vậy, hình tượng Trương Phi còn gắn liền với giai thoại "ngủ không nhắm mắt" hết sức kỳ lạ.

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ hay Lữ Bố đây mới là người mạnh nhất thời Tam quốc

Thứ 7, 13/04/2019 | 06:00
Nhắc tới thời kỳ Tam quốc, một trong những vấn đề được hậu thế tranh luận nhiều nhất chính là câu hỏi: Ai mới thực sự là võ tướng mạnh nhất thời bấy giờ?

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật thần bí khiến Tào Tháo phải kinh ngạc, nghiêng mình kính nể

Thứ 6, 12/04/2019 | 06:00
Không chỉ nổi danh trong dân gian Quản Lộ còn khiến cho đệ nhất gian hùng thời bấy giờ Tào Tháo phải kinh ngạc, đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Hoa hậu Bảo Ngọc lần đầu tham gia chương trình truyền hình thực tế

Thứ 5, 25/01/2024 | 20:18
Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế về môn thể thao mô tô nước, “Toả sóng đam mê Aquabike”.

"Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" gây tranh cãi khi đổi bài đội Trang Pháp phút chót

Thứ 2, 20/11/2023 | 10:25
Chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 hiện đang gây tranh cãi vì dàn dựng dài lê thê, khán giả chờ cả tập nhưng không được xem màn công diễn nào.

Quảng Ngãi: Bắn pháo hoa 4 điểm mừng Tết Nguyên đán 2023

Thứ 2, 07/11/2022 | 19:56
Việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, kinh phí xã hội hoá, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

NSƯT Xuân Bắc "cầm trịch" chương trình "Vua Tiếng Việt"

Thứ 6, 10/09/2021 | 19:28
NSƯT Xuân Bắc sẽ giữ vai trò dẫn dắt trong Vua Tiếng Việt, chương trình trò chơi truyền hình về tiếng Việt lần đầu tiên xuất hiện trên VTV3.

“Bánh mì nối thân thương” – để nhiều hơn những cuộc đoàn tụ

Thứ 4, 07/04/2021 | 13:30
Với sự đóng góp tương đương một ổ bánh mì mỗi tháng, chiến dịch mong muốn hướng đến sự bền vững trong công tác thiện nguyện để tạo nên nhiều hơn những cuộc đoàn tụ.
     
Nổi bật trong ngày

Nhan sắc ở tuổi U50 của "Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam", sống giàu sang trong biệt thự 400 tỷ đồng

Thứ 4, 21/02/2024 | 07:00
Sau hơn 3 thập kỷ đăng quang, Hà Kiều Anh vẫn giữ được vẻ đẹp quyến rũ dù đã ở độ tuổi U50 và trải qua 3 lần sinh nở.

Thơ Đỗ Anh Vũ: Tổ quốc, tình yêu, gia đình và thế sự

Thứ 4, 21/02/2024 | 07:30
TS Đỗ Anh Vũ được bè bạn xem là một người đa tài. Riêng với thơ, anh luôn đi tới tận cùng cảm xúc và thâu được những hạt muối kết tinh vị mặn cho đời sống nghệ thuật

Kiếm hiệp Kim Dung: Nhân vật không thích học võ nhưng lại trở thành cao thủ

Thứ 5, 22/02/2024 | 12:00
Trong thế giới kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, nhân vật Đoàn Dự từ người không thích học võ đến trở thành một cao thủ võ công có tầm ảnh hưởng lớn.

Trường Giang và Nhã Phương bị bắt gặp đi lễ chùa, giữa lúc đang bị réo tên

Thứ 4, 21/02/2024 | 10:30
Để tránh sự chú ý từ những người xung quanh, cả Trường Giang và Nhã Phương đều mang khẩu trang, đội nón, đeo kính.

Khi nào đợt không khí lạnh mạnh mới tràn về nước ta?

Thứ 4, 21/02/2024 | 10:41
Dự báo khoảng chiều tối và đêm ngày 22/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời chuyển lạnh có nơi dưới 12 độ.