Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Thứ 5, 08/06/2023 | 14:11
0
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải được đăng ký và lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Thông tư 30/2023/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.

Theo đó, Thông tư 30/2023/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyên quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bản riêng lẻ tại thị trường trong nước được phát hành kể từ khi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiều doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế có hiệu lực thi hành.

Việc lưu ký và giao dịch của các trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã phát hành trước khi Nghị định 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và còn dư nợ tiếp tục được thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, chấp thuận.

Cụ thể, tại Thông tư 30/2023/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung sau đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: Hướng dẫn đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; Hướng dẫn tổ chức giao dịch, hủy bỏ đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ; Hướng dẫn thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; Xử lý các trường hợp lỗi xảy ra khi giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 Thông tư 30/2023/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ như sau:

Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải được đăng ký và lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định tại khoản 12 Điều 1, điểm e khoản 3 và khoản 5 Điều 3 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

Doanh nghiệp phát hành có trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chịu trách nhiệm cung cập kịp thời và chính xác cho Tông công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam các thông tin, tài liệu cần thiết thực hiện quyền theo quy định tại Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp phát hành có trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp kịp thời và chính xác cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam các thông tin, tài liệu cần thiết về thực hiện quyền theo quy định tại Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phát hành, Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên lưu ký chịu trách nhiệm thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy đinh tại Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp phát hành, thành viên lưu ký, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra cho người sở hữu tráphiêu doanh nghiệp riêng lẻ do không tuân thủ các quy định pháp luật.

Việc chuyển quyền sở hữu trái phiêu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký tại Tông công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam phải tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 153/2020/NĐ-CP, Nghị định 65/2022/NĐ-CP, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 30/2023/TT-BTC và các quy định pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp phát hành phải đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã phát hành trên hệ thống, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này.

Nhà đầu tư mua trái phiếu phải thực hiện quy định tại Nghị định 08/2023/NĐ-CP.

Công ty chứng khoán là thành viên giao dịch chịu trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo nhà đầu tư thuộc đúng đối tượng mua trái phiếu theo quy định tại khoản 6, khoản 13 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị định 08/2023/NĐ-CP và ký Xác nhận vào văn bản xác nhận của nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP trước khi nhập lệnh vào hệ thông giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Thành viên lưu ký chịu trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, đảm bảo nhà đầu tư thuộc đúng. đối tượng theo quy định tại khoản 6, khoản 13 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị định 08/2023/NĐ-CP trước khi gửi yêu cầu quyền sở hữu lên Tổng công ty Lưu kỷ và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đôi với trường hợp chuyên quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

Các giao dịch trên hệ thống giao dịch tráiphiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thanh toán qua hệ thống thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo phương thức thanh toán tức thời theo từng giao dịch, không áp dụng theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

Theo hướng dẫn mới nhất tại Điều 19 Thông tư 30/2023/TT-BTC về việc xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ như sau:

Ngân hàng thanh toán cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp vay tiền thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong trường hợp thành viên lưu kỷ, tổ chức mở tải khoản trực tiếp tạm thời mắt khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên cơ sở thỏa thuận hỗ trợ thanh toán ký két giữa các bên phù hợp với quy định pháp luật về các tổ chức tín dụng, quy định pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp thỏa thuận hỗ trợ thanh toán của hai bên có quy định sử dụng chứng khoản đã lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đề làm tài sản đảm bảo cho khoản vay, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ thực hiện phong tỏa chứng khoán theo đề nghị của ngân hàng thanh toán.

Trường hợp đến thời hạn thanh toán theo quy định mà thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp không có đủ tiền thanh toán thì Tổng công ty thực hiện loại bỏ thanh toán giao dịch.

Việc xử lý giao dịch mất khả năng thanh toán tiền, cơ chế xử lý tài sản đảm bảo, thời gian, trình tự thanh toán giao dịch mất khả năng thanh toán tiền được thực hiện theo quy định tại Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Các tổ chức tham gia hệ thống thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Tại Điều 15 Thông tư 30/2023/TT-BTC quy định các tổ chức tham gia hệ thống thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ như sau:

Các tổ chức thực hiện chuyển giao trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên hệ thống tài khoản lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam bao gồm: Thành viên lưu ký thực hiện thanh toán đối với giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của chính mình và cho khách hàng của thành viên lưu ký; Tổ chức mở tài khoản trực tiếp thực hiện thanh toán đối với giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của chính mình.

Ngân hàng thanh toán thực hiện thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn theo quy định tại Điều 69 Luật Chứng khoán và Điều 167, Điều 168 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Việc thanh toán tiền được thực hiện trên hệ thống tài khoản tiền gửi của ngân hàng thanh toán theo nghĩa vụ thanh toán tiền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam xác định và ủy quyền của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp cho ngân hàng thanh toán thực hiện thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp tham gia vào hệ thống thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về kết nối hệ thống, quy trình nghiệp vụ để thực hiện chức năng thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải kết nối hệ thống, đảm bảo thực hiện theo quy trình nộp, rút, chuyển khoản, so khớp số dư tiền thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ của ngân hàng thanh toán để thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Ngân hàng thanh toán chịu trách nhiệm bồi thường cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp các chi phí và thiệt hại phát sinh trong trường hợp không thực hiện hoạt động thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo đúng quy định do lỗi của ngân hàng thanh toán.

Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, ngân hàng thanh toán thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 41, Điều 42, Điều 43 Thông tư 119/2020/TT-BTC và quy định pháp luật khác có liên quan.

Hướng dẫn xử lý lỗi sau giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Xử lý lỗi sau giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư 30/2023/TT-BTC.

Cụ thể, trường hợp thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt nhập sai số hiệu tài khoản của mình vào hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ thực hiện điều chỉnh về đúng số hiệu tài khoản tự doanh của thành viên giao dịch, số hiệu tải khoản của thành viên giao dịch đặc biệt để thực hiện thanh toán giao dịch.

Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 30/2023/TT-BTC, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ thực hiện loại bỏ thanh toán giao dịch lỗi của thành viên giao dịch, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội các giao dịch xử lý lỗi sau giao dich.

Việc xử lý lỗi sau giao dịch được thực hiện theo quy định tại Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tuệ Minh

Cổ phiếu ngân hàng trái chiều trước thông tin hạ lãi suất

Thứ 4, 24/05/2023 | 16:38
Thị trường tiếp tục một phiên giao dịch trong biên độ hẹp dù đã có những tin tức tích cực, khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng khiến tâm lý nhà đầu tư còn hoang mang.

Chính phủ: Yếu kém trong thị trường BĐS, trái phiếu, ngân hàng lộ rõ

Thứ 2, 22/05/2023 | 10:57
Những yếu kém nội tại nền kinh tế kéo dài từ lâu đã dần bộc lộ rõ trong điều kiện khó khăn, nhất là các thị trường BĐS, trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng yếu kém.

Chỉ có 2 đợt phát hành trái phiếu, huy động hơn 2.600 tỷ trong tháng 4

Thứ 5, 11/05/2023 | 15:11
Nếu tháng 3/2023 nổ ra cuộc "chạy đua" phát hành trái phiếu của nhiều doanh nghiệp thì đến tháng 4 kênh dẫn vốn này đã hạ nhiệt, giảm giá trị 90% so với tháng trước.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Những mặt hàng nông sản đạt trị giá xuất khẩu cao và bài toán giữ vững đà tăng

Thứ 2, 25/09/2023 | 11:25
Từ đầu năm đến nay, nhiều mặt hàng nông sản đã liên tục ghi nhận kỷ lục mới trong xuất khẩu, với những con số hàng tỷ USD.

Thị trường nông sản: Giá gạo, cà phê cùng giảm

Chủ nhật, 24/09/2023 | 20:08
Giá lúa gạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ.

Thêm 1 dự án điện tái tạo chuyển tiếp gửi hồ sơ đàm phán giá với EVN

Chủ nhật, 24/09/2023 | 12:47
Tính đến ngày 23/9, EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng mua bán điện với 62/68 dự án.

Xuất khẩu gạo đang rất “sáng”, năm nay có thể đạt trên 7,5 triệu tấn

Thứ 7, 23/09/2023 | 13:30
Tình hình thương mại gạo thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi đó giá lúa gạo trong nước "bật tăng" sau chuỗi ngày đi ngang.

Có lại đơn hàng, doanh nghiệp Bình Dương tuyển thêm người lao động

Thứ 7, 23/09/2023 | 09:00
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng trở lại, một số doanh nghiệp bắt đầu có đơn hàng, tuyển dụng lao động trở lại để đáp ứng nhu cầu sản xuất.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/9: Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Thứ 2, 25/09/2023 | 09:47
Giá vàng thế giới sáng 25/9 giảm 1 USD/ounce, xuống còn 1.924 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC cũng giảm theo.

Những mặt hàng nông sản đạt trị giá xuất khẩu cao và bài toán giữ vững đà tăng

Thứ 2, 25/09/2023 | 11:25
Từ đầu năm đến nay, nhiều mặt hàng nông sản đã liên tục ghi nhận kỷ lục mới trong xuất khẩu, với những con số hàng tỷ USD.