Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Thứ 6, 08/01/2021 | 16:25
Sửa đổi, bổ sung luật Việc làm theo hướng mở rộng đối tượng tham gia và các chế độ, gắn bảo hiểm thất nghiệp với các chính sách về việc làm.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 2269/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp".

Quyết định 2269/QĐ-TTg đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ nhất, hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Rà soát, hoàn thiện, đồng bộ các chính sách về lao động, việc làm, đào tạo, tiền lương, bảo hiểm xã hội,... để có sự liên kết chặt chẽ, nâng cao hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung luật Việc làm theo hướng mở rộng đối tượng tham gia và các chế độ, gắn bảo hiểm thất nghiệp với các chính sách về việc làm, quản trị thị trường lao động, thông tin, dự báo thị trường lao động và bảo hiểm xã hội.

Hằng năm, tổ chức đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, từ đó, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

Hoàn thiện hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện nhằm phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chính sách về việc làm, quản trị thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và duy trì việc làm trong quá trình triển khai thực hiện.

Thống nhất việc tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại các trung tâm dịch vụ việc làm trên toàn quốc, có sự liên thông giữa các địa phương và yếu tố đặc thù của từng địa phương trên cơ sở phân loại mức độ phát triển thị trường lao động, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại các trung tâm dịch vụ việc làm đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu người lao động.

Quy hoạch mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm theo hướng tăng cường tính tự chủ, gắn với sự phát triển của thị trường lao động để chia sẻ thông tin, tăng cường kết nối cung - cầu lao động bảo đảm hỗ trợ tốt nhất cho người thất nghiệp trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới.

Đổi mới theo hướng gắn kết các hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm hướng tới hình thành một hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm thống nhất.

Tăng cường công tác phối hợp, thống nhất trong tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan tại Trung ương cũng như tại địa phương.

Thứ ba, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Tiến hành đánh giá, điều chỉnh, hoàn thiện, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ thực hiện bảo hiểm thất nghiệp thống nhất trên toàn quốc, có sự liên thông giữa các địa phương và yếu tố đặc thù của từng địa phương theo hướng đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm và các biện pháp hỗ trợ duy trì việc làm.

Thứ tư, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn về vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp, đảm bảo nhân sự thực hiện bảo hiểm thất nghiệp được tuyển dụng phải có đủ năng lực và kỹ năng phù hợp để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ nhất là trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thị trường lao động biến động nhanh chóng.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm thất nghiệp và các nghiệp vụ cần thiết khác cho đội ngũ nhân sự thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Xây dựng nội dung chương trình và tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng theo hình thức tập trung và trực tuyến.

Xây dựng tiêu chí và định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng về nhân sự thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Xây dựng cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, khen thưởng... nhằm thu hút đội ngũ nhân sự thực hiện bảo hiểm thất nghiệp có chất lượng cao, bảo đảm sự công bằng, minh bạch, quyền lợi phải gắn với trách nhiệm và sự cống hiến, tạo động lực cho nhân sự thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ năm, đổi mới cơ chế tài chính về bảo hiểm thất nghiệp.

Hoàn thiện cơ chế tài chính về bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở chuyển đổi trung tâm dịch vụ việc làm thành đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên.

Kinh phí thực hiện bảo hiểm thất nghiệp được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật và giá dịch vụ sự nghiệp công về bảo hiểm thất nghiệp. Các địa phương thực hiện đặt hàng trung tâm dịch vụ việc làm đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương trong lĩnh vực việc làm.

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo chi phí cho các hoạt động tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp của trung tâm dịch vụ việc làm. Các hoạt động khác của trung tâm dịch vụ việc làm được đảm bảo từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tăng cường phân cấp kinh phí thực hiện bảo hiểm thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm để chủ động tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp nhằm phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng trung tâm dịch vụ việc làm.

Thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra sử dụng kinh phí bảo hiểm thất nghiệp tại các trung tâm dịch vụ việc làm.

Thứ sáu, tăng cường cơ sở vật chất trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

Đầu tư, phân bổ kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất của các trung tâm dịch vụ việc làm và bố trí nhân sự để tổ chức các điểm tiếp nhận, giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Hằng năm, rà soát, đánh giá cơ sở vật chất hiện có tại trung tâm dịch vụ việc làm, nhằm xác định nhu cầu đầu tư về cơ sở vật chất để đảm bảo việc tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả; xây dựng kế hoạch đầu tư về cơ sở vật chất trung hạn, dài hạn theo hướng hiện đại hóa cơ sở vật chất, cụ thể số lượng trang thiết bị cho từng bộ phận thực hiện nhiệm vụ về bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Xây dựng và ban hành quy chế đầu tư, quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Thứ bảy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Thực hiện chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động, người lao động trong việc quản lý, thu thập, tổng hợp, lưu trữ, cung cấp thông tin thị trường lao động, quản lý đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Hoàn thiện, nâng cấp phần mềm bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo theo quy định Chính phủ điện tử trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giao dịch trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ việc kết nối giữa trung tâm dịch vụ việc làm với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn về nhu cầu sử dụng lao động, tình hình biến động lao động; thực hiện số hóa và điện tử hóa nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp, kết nối chặt chẽ với công tác quản lý lao động, thị trường lao động.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, phương thức làm việc trong tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ tám, đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp.

Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, thông tin về bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách có liên quan.

Xây dựng kế hoạch hàng năm về thông tin tuyên truyền kết hợp với tư vấn, giải đáp về chính sách với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng là người sử dụng lao động, người lao động tại các địa phương.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ chín, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Hằng năm có kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, nhất là các hành vi trốn đóng, chậm đóng, gian lận, trục lợi bảo hiểm thất nghiệp.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng thanh tra, kiểm tra.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương trong việc rà soát đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Cuối cùng, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp.

Tăng cường học tập, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật về xây dựng chính sách và thực thi bảo hiểm thất nghiệp đặc biệt là tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các quốc gia đã thực hiện thành công chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Hoàng Mai

Các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7

Thứ 6, 08/01/2021 | 14:55
Người thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 24 luật Cư trú 2020 thì bị xóa đăng ký thường trú.

Niên hạn sử dụng xe ô tô theo quy định mới nhất là bao nhiêu năm?

Thứ 6, 08/01/2021 | 11:02
Niên hạn sử dụng xe ô tô cũng như điều khiển xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông sẽ bị phạt như thế nào là điều mà không phải bất cứ tài xế nào cũng nắm rõ.

Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2021 gồm những ai?

Thứ 5, 07/01/2021 | 12:11
Người lao động được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc để giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn được giao phụ trách Hội đồng Y khoa Quốc gia

Thứ 7, 03/12/2022 | 08:31
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn giữ chức vụ kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Hà Nội sẽ đánh giá lại chủ trương lát đá vỉa hè

Thứ 6, 02/12/2022 | 21:03
Trước tình trạng nhiều vỉa hè xuống cấp do gạch lát bị nứt vỡ, Trưởng ban Đô thị HĐND Hà Nội cho biết thành phố sẽ đánh giá lại hiệu quả chủ trương lát đá vỉa hè.

Ngày 2/12: Có 635 ca mắc Covid-19

Thứ 6, 02/12/2022 | 19:33
Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 2/12 của Bộ Y tế cho biết, ca mắc Covid-19 tăng lên 635, đây là số mắc cao nhất trong 3 tuần qua.

Tp.Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức cưỡng chế 26 công trình trái phép

Thứ 6, 02/12/2022 | 15:00
UBND Tp.Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức cưỡng chế 26 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong những ngày tới.

Cần tăng cường kiểm soát phương tiện chở container phi tiêu chuẩn

Thứ 6, 02/12/2022 | 14:30
Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Sở GTVT địa phương tăng cường kiểm soát tình trạng phương tiện chở loại container có thông số kỹ thuật không phù hợp với tiêu chuẩn.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức cưỡng chế 26 công trình trái phép

Thứ 6, 02/12/2022 | 15:00
UBND Tp.Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức cưỡng chế 26 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong những ngày tới.

Đồng Tháp tổ chức Lễ hội Cá tra thu hút 50.000 người tham dự

Thứ 6, 02/12/2022 | 14:14
Trong 2 ngày 16 và 17/12, tại tỉnh Đồng Tháp sẽ diễn ra Lễ hội Cá tra lần thứ I năm 2022, với chủ đề “Vươn ra biển lớn”.

Hà Nội sẽ đánh giá lại chủ trương lát đá vỉa hè

Thứ 6, 02/12/2022 | 21:03
Trước tình trạng nhiều vỉa hè xuống cấp do gạch lát bị nứt vỡ, Trưởng ban Đô thị HĐND Hà Nội cho biết thành phố sẽ đánh giá lại hiệu quả chủ trương lát đá vỉa hè.

Cần tăng cường kiểm soát phương tiện chở container phi tiêu chuẩn

Thứ 6, 02/12/2022 | 14:30
Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Sở GTVT địa phương tăng cường kiểm soát tình trạng phương tiện chở loại container có thông số kỹ thuật không phù hợp với tiêu chuẩn.

Ngày 2/12: Có 635 ca mắc Covid-19

Thứ 6, 02/12/2022 | 19:33
Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 2/12 của Bộ Y tế cho biết, ca mắc Covid-19 tăng lên 635, đây là số mắc cao nhất trong 3 tuần qua.