Quảng Nam: Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác đấu thầu

Quảng Nam: Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác đấu thầu

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 26/11/2021 | 08:00
Việc tổ chức đấu thầu qua mạng tăng cường tính minh bạch, công khai nhưng thời gian qua tại Quảng Nam vẫn còn một số sai phạm…

Chỉ rõ những bất cập

Ngày 25/11, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian gần đây ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh có một số trường hợp sai phạm, tồn tại trong đấu thầu, chủ yếu ở các gói thầu có quy mô nhỏ do các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND cấp xã làm chủ đầu tư.

Theo đó, các đơn vị đưa các tiêu chí, yêu cầu không cần thiết hoặc quá mức cần thiết, không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, tạo sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đăng tải hồ sơ mời thầu lên mạng bị lỗi font, thiếu, thừa khối lượng, không có bản vẽ thiết kế kèm theo, sau đó sửa đổi, điều chỉnh hồ sơ mời thầu khi gần hết thời hạn theo quy định, gây khó khăn cho các nhà thầu tham dự.

Việc đánh giá, thẩm định kết quả đấu thầu chưa tuân thủ theo đúng hồ sơ mời thầu, việc làm rõ hồ sơ dự thầu chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng trong đấu thầu.

Một số đơn vị dự thầu không trung thực trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực hoặc có biểu hiện thông đồng, cố tình không cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của đơn vị mình để chủ đầu tư, bên mời thầu đánh giá, thẩm định không đạt, phải lựa chọn đơn vị dự thầu còn lại trúng thầu.

Kinh tế - Quảng Nam: Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác đấu thầu

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Một số đơn vị dự thầu tham dự cùng lúc nhiều gói thầu nhưng tại địa phương có gói thầu tổ chức đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu chưa có thông tin để xem xét việc huy động nhân sự, thiết bị của đơn vị dự thầu, dẫn đến việc lựa chọn nhà thầu không đáp ứng được năng lực thực hiện gói thầu.

Một số địa phương, đơn vị chậm trễ xem xét, giải quyết kiến nghị trong đấu thầu dẫn đến tình trạng kiến nghị vượt cấp...

Xảy ra tình trạng trên, ngoài một số nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân chủ quan là chưa có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của lãnh đạo và các Phòng chức năng của UBND các huyện, thị xã, thành phố, của chủ đầu tư các dự án đối với đơn vị tư vấn đấu thầu (bên mời thầu) trong việc lập hồ sơ mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; trách nhiệm và năng lực của cán bộ chuyên môn của một số Ban Quản lý dự án, vai trò của Tổ Kiểm tra, giám sát đấu thầu trong việc tăng cường kiểm tra, giảm sát, chấn chỉnh hoạt động đấu thầu.

Chấn chỉnh tiêu cực trong đấu thầu

Theo ông Quang, trong thời gian tới, để chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm, tiêu cực trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu thầu theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu thầu theo đúng quy định; kiên quyết không để xảy ra các trường hợp sai phạm, tồn tại trong đấu thầu.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho các Phòng chức năng hoặc thành lập Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu trực thuộc cấp huyện để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức đấu thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị tư vấn đấu thầu (bên mời thầu) theo đúng quy định của pháp luật.

Việc đấu thầu phải đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư và hợp đồng được ký kết, thực hiện việc tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng theo đúng quy định; nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã thực hiện, thu hồi tạm ứng và giải ngân kịp thời nguồn vốn được bố trí.

Người có thẩm quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để giới thiệu hoặc can thiệp bất hợp pháp vào quá trình lựa chọn nhà thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu….

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành cấp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn có dự án đầu tư xây dựng rà soát, củng cố, chấn chỉnh; nâng cao năng lực các cán bộ chuyên môn làm công tác đấu thầu, quản lý đấu thầu.

Ngoài ra, đơn vị này phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lập, phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị tư vấn đấu thầu và Tổ thẩm định đấu thầu, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, sai lệch kết quả đấu thầu, để xảy ra sai sót hoặc có hành vi phạm như dàn xếp, cố tình gây ra sai sót trong việc lập, phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thông thầu.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; đánh giá theo đúng các tiêu chí của hồ sơ mời thầu, đảm bảo khách quan, trung thực.

Kinh tế - Quảng Nam: Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác đấu thầu (Hình 2).

Quảng Nam chấn chỉnh việc đấu thầu.

Đối với các nhà thầu không cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan để chứng minh việc kê khai về năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu, bên mời thầu, chủ đầu tư xem xét kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý vi phạm đối với trường hợp kê khai không trung thực trong đấu thầu.

Kiểm tra, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ảnh trong công tác đấu thầu đối với các gói thầu do cơ quan, đơn vị mình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu của tỉnh để theo dõi, chỉ đạo;

Chấp hành thực hiện việc đăng tải kết quả đấu thầu đối với các gói thầu do đơn vị mình làm chủ đầu tư trên trang đấu thầu quốc gia theo đúng quy định; đồng thời gửi hồ sơ (quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ của đơn vị trúng thầu) và các thông tin chủ yếu về kết quả lựa chọn nhà thầu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, đăng tải trên trang đấu thầu của Sở để chủ đầu tư.

Bên mời thầu ở các địa phương khác truy cập, nắm bắt thông tin, đối chiếu về nhân sự, thiết bị, việc thực hiện hợp đồng của các đơn vị dự thầu, phục vụ xem xét, đánh giá lựa chọn nhà thầu. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn, yêu cầu các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư ở các địa phương nghiêm túc chấp hành thực hiện.

“Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu của tỉnh thường xuyên theo dõi, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức đấu thầu của các Sở, Ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; kịp thời chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm; cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các nhà thầu vi phạm theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu”, ông Quang nhấn mạnh.

Trước đó, Người Đưa Tin phản ánh, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ 1 số cán bộ liên quan hành vi sai phạm trong hoạt động đấu thầu gồm ông Phạm Văn Điểu, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng Tp.Hội An và 1 cán bộ của Ban này. Đồng thời, Công an Tp.Tam Kỳ tạm giữ khẩn cấp Lê Hữu Vũ, 33 tuổi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đô thị huyện Thăng Bình và Trần Thanh Dũng, 34 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn - Kỹ thuật xây dựng Đại Bình An, vì liên quan đến hành vi dàn xếp đấu thầu, vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian gần đây cũng xảy ra 1 số lùm xùm liên quan đến việc đấu thầu.

Quảng Nam: Bắt nam thanh niên mang tiền âm phủ vào tiệm vàng vờ mua rồi giật vàng bỏ chạy

Thứ 7, 20/11/2021 | 22:01
Khi chủ tiệm vàng truy hô vì biết tiền âm phủ, Nguyễn Văn Cảnh đã cướp số vàng với giá trị hơn 170 triệu đồng bỏ chạy.

Quảng Nam: Tạm giữ một Giám đốc Ban quản lý dự án

Thứ 4, 03/11/2021 | 17:29
Công an tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện tạm giữ đối với ông Phạm Văn Điểu, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Tp.Hội An.

Tạm giữ khẩn cấp 2 người dàn xếp các gói thầu xây dựng ở Quảng Nam

Thứ 5, 28/10/2021 | 15:49
Dũng liên kết với một số đối tượng thành lập các công ty để tham gia và dàn xếp các gói thầu xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trên địa bàn Quảng Nam.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 một cách quyết liệt

Thứ 6, 03/12/2021 | 21:57
Đây là thông tin ông Lương Nguyễn Minh Triết vừa thông tin. Do đó, ông yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Nam đề xuất chuyển 362ha đất trồng lúa, đất rừng làm dự án

Thứ 5, 02/12/2021 | 19:32
Tổng diện tích được UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị chuyển mục đích đất lúa, rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng là 362,88ha, thuộc danh mục 233 dự án.

Quảng Nam mạnh tay xử phạt doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

Thứ 5, 02/12/2021 | 19:00
Công ty này nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lớn, thời gian kéo dài, đã được đốc thúc nhiều lần nhưng vẫn không đóng tiền.

Đà Nẵng: Tất cả F1 ở trường THPT Trần Phú đều có kết quả âm tính

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:01
Ngày 2/12, Tp.Đà Nẵng ghi nhận 82 ca mắc Covid-19, gồm 6 ca cách ly tập trung, 35 ca cách ly tại nhà, 10 ca trong khu phong tỏa và 31 ca chưa cách ly.

Cái kết cho người đàn ông nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Thứ 4, 01/12/2021 | 20:55
Chiều 12/1, TAND Tp.Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt Xue Xiao Rong (SN 1980), quốc tịch Trung Quốc, 1 năm 6 tháng tù về tội ở lại Việt Nam trái phép.
Cùng chuyên mục

PJICO chia thưởng cổ phiếu tỉ lệ 25%, nâng vốn điều lệ lên 1.100 tỷ

Thứ 7, 04/12/2021 | 16:24
ĐHĐCĐ PJICO vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn để tăng vốn điều lệ lên hơn 1.100 tỷ đồng.

9 nhân viên ngoại giao Mỹ bị hack iPhone bằng phần mềm của NSO

Thứ 7, 04/12/2021 | 15:40
Vụ việc này là hành động xâm nhập có quy mô lớn nhất nhằm vào các quan chức Mỹ có sử dụng công nghệ của NSO Group.

Nhà Thủ Đức muốn huy động hơn 1.700 tỷ đồng để mở rộng quỹ đất

Thứ 7, 04/12/2021 | 15:16
Nhà Thủ Đức dự kiến chào bán hơn 162 triệu cổ phiếu để huy động hơn 1.700 tỷ đồng nhằm mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động.

Rủi ro kép khi nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp

Thứ 7, 04/12/2021 | 11:33
Có doanh nghiệp phát hành trái phiếu với khối lượng lớn trong khi vốn chủ sở hữu nhỏ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ, đẩy rủi ro về phía nhà đầu tư.

Cổ đông Masan Group sắp "nhận quà" 300 tỷ đồng bằng tiền mặt

Thứ 7, 04/12/2021 | 10:07
Dự kiến cuối tháng 12, cổ đông Masan Group sẽ nhận phần cổ tức 250 đồng/cp đợt 2, nâng tỉ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 lên 12%.
     
Nổi bật trong ngày

Bị áp thuế hơn 400%, mật ong Việt Nam "tắc đường" sang Mỹ?

Thứ 7, 04/12/2021 | 09:00
Đây là thách thức mới với ngành sản xuất mật ong của Việt Nam khi thị trường Mỹ chiếm 95% thị phần xuất khẩu của mật ong Việt Nam với hơn 50 nghìn tấn mỗi năm.