Bà la môn

Phật dạy về quyền tự do tư tưởng

Phật dạy về quyền tự do tư tưởng

Thứ 5, 28/11/2013 | 19:35
Tin hay không tin những điều do Phật tuyên bố là quyền của mỗi chúng ta; nhưng chắc chắn chúng ta không thể nghi ngờ tấm lòng bi mẫn thương xót chúng sanh của đấng Vô thượng Chánh giác.
Ý nghĩa của 'niết bàn' theo quan điểm Phật giáo

Ý nghĩa của 'niết bàn' theo quan điểm Phật giáo

Thứ 5, 28/11/2013 | 16:52
Theo quan điểm siêu hình thì Niết bàn là giải thoát khỏi đau khổ. Theo quan điểm tâm lý học thì Niết bàn là xóa bỏ tự ngã. Theo quan điểm đạo đức thì Niết bàn là diệt tham, sân và si.
'Như Lai chỉ là người chỉ đường'

'Như Lai chỉ là người chỉ đường'

Thứ 3, 24/09/2013 | 08:07
Một lần bà la môn Ganaka hỏi Đức Phật: "Có phải khi sa môn Gotama giảng dạy như vậy, thời tất cả đệ tử của Ngài đều chứng được cứu cánh Niết Bàn?"
Tại sao Phật giáo 'biến mất' khỏi Ấn Độ?

Tại sao Phật giáo 'biến mất' khỏi Ấn Độ?

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:25
2500 năm sau, tuy Phật giáo có khoảng 700 triệu Phật tử trên toàn thế giới nhưng lại biến mất trên đất nước Ấn Độ, nơi mà trước đó Phật giáo từng là một trào lưu tinh thần chính yếu, suốt cho đến thế kỷ thứ X.
Xem thêm...