Tam quốc diễn nghĩa: Nếu vị tướng này không bị hoạn quan giết sớm thì thiên hạ đã không đại loạn

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu vị tướng này không bị hoạn quan giết sớm thì thiên hạ đã không đại loạn

Thứ 2, 29/07/2019 | 06:30
0
Hà Tiến là Đại tướng quân, nắm trong tay binh mã của triều đình. Nếu ông không bị hoạn quan giết sớm, Đổng Trác ắt không dám vào kinh và cũng không có thế cục phân tranh loạn lạc vào thời Tam quốc.

Tam quốc là thời kỳ phân tranh ba quốc gia ở Trung Hoa hay từ năm 220 đến năm 280, tức giai đoạn giữa nhà Đông Hán và nhà Tây Tấn, khi ba nhà là Ngụy, Thục và Ngô đánh lẫn nhau để tranh giành thiên hạ. Đã được viết trong sử Trung Quốc trong bộ Tam quốc chí của sử gia Trần Thọ, sau này thời nhà Minh nhà văn La Quán Trung đã hư cấu để viết bộ tiểu thuyết lịch sử Tam quốc diễn nghĩa được dịch sang tiếng Việt và xuất bản nhiều lần.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Nếu vị tướng này không bị hoạn quan giết sớm thì thiên hạ đã không đại loạn

Tam quốc là thời kỳ xuất hiện nhiều anh hùng, mưu sĩ.

Tuy nhiên, nhiều nhà sử học Trung Quốc cũng như nhiều người dân khác cho rằng thời kỳ Tam quốc bắt đầu năm 190 khi liên minh chống Đổng Trác được thành lập cuối thời nhà Đông Hán.

Mở đầu cho cuộc hỗn loạn dẫn đến thời kỳ Tam quốc là cái chết của Hán Linh Đế tháng 5 năm 189 đã dẫn đến thời kỳ nhiếp chính không ổn định của Hà Tiến vốn là Đại tướng quân và sự tái phát của mối bất hòa giữa các hoạn quan và các quan lại khác. Sau khi Hà Tiến bị Trương Nhượng và Thập thường thị giết thì bộ tướng là Viên Thiệu đã thảm sát các hoạn quan trong triều. Sự hỗn loạn trong triều đã mở đường cho thứ sử Tây Lương là Đổng Trác trở về kinh thành Lạc Dương và kiểm soát toàn bộ triều chính, mở đầu cho các cuộc chiến tranh sát phạt lẫn nhau của các chư hầu trên toàn lãnh thổ Trung Hoa. Nhiều sử gia nhận định nếu Đại tướng quân Hà Tiến không chết có lẽ sẽ không xảy ra bố cục hỗn loạn phân tranh.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Nếu vị tướng này không bị hoạn quan giết sớm thì thiên hạ đã không đại loạn (Hình 2).

Hà Tiến trong phim Tam quốc diễn nghĩa 1996.

Hà Tiến (? – 189) tự Toại Cao, là tướng ngoại thích vào cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng có xuất thân là một người hành nghề bán thịt ở Nam Dương – nơi khởi phát của vua Quang Vũ Đế nhà Đông Hán.

Thời Hán Linh Đế, em gái cùng cha khác mẹ của ông là Hà thị được tuyển vào cung và được vua sủng ái lập. Năm 180, Hà thị được lập làm hoàng hậu, Hà Tiến là ngoại thích được vào cung làm quan.

Năm 184, Trương Giác phát động khởi nghĩa Khăn Vàng. Hà Tiến được Hán Linh Đế phong lên chức Đại tướng quân, lãnh trách nhiệm dẹp loạn. Nhờ sự tố giác của một đệ tử Khăn Vàng là Đường Chu, ý định khởi sự vào tháng 3 của Trương Giác bị lộ. Hà Tiến sai quân bắt người phụ trách các thủ hạ của Trương Giác tại Lạc Dương là Mã Nguyên Nghĩa mang xé xác. Hoạn quan Phong Tư và Từ Phụng từng có liên hệ với Trương Giác bị lộ, cũng lập tức bị bắt bỏ ngục. Đồng thời, hơn 1000 đệ tử của Trương Giác ở kinh thành bị bắt giam và giết chết.

Theo đề nghị của Hà Tiến, Hán Linh Đế phái 3 tướng là Bắc trung lang tướng Lư Thực, Tả trung lang tướng Hoàng Phủ Tung và Hữu trung lang tướng Chu Tuấn đi dẹp Trương Giác. Cuối năm đó anh em Trương Giác bị dẹp, Hà Tiến được phong làm Thận hầu và trở thành quyền thần có tiếng tăm và thế lực khét tiếng.

Năm 188, Hán Linh Đế vốn rất tin yêu các hoạn quan, đã lập ra đội quân Tây Viên giao cho hoạn quan Kiển Thạc lên cầm quyền chỉ huy quân đội. Các sử gia đánh giá quyết định này là sai lầm lớn của Hán Linh Đế vì đã buộc Hà Tiến phải dưới quyền Kiển Thạc khiến cho hai người mâu thuẫn gay gắt thêm, dẫn tới khởi đầu cho loạn lạc trong triều sau này.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Nếu vị tướng này không bị hoạn quan giết sớm thì thiên hạ đã không đại loạn (Hình 3).

Trương Nhượng trong phim Tam quốc diễn nghĩa 1996.

Đầu năm 189, Hán Linh Đế qua đời. Con Hà hoàng hậu là thái tử Lưu Biện lên nối ngôi, tức là Hán Thiếu Đế. Hà hậu trở thành Hà thái hậu lâm triều xưng chế, cùng Hà Tiến điều hành triều chính. Hà thái hậu lệnh cho Hà Tiến cùng Thái úy Viên Ngỗi đảm đương công việc Thượng thư 6 bộ. Viên Ngỗi được phong làm Hậu tướng quân, hợp tác cùng Hà Tiến phụ chính.

Mâu thuẫn giữa ngoại thích và hoạn quan đã xảy ra từ nhiều đời trước trong cung đình nhà Hán. Tới khi Hà Tiến lên nắm quyền, mâu thuẫn vẫn tiếp tục. Hoạn quan Kiển Thạc được Hán Linh Đế trọng dụng trước khi chết, lúc Thiếu Đế mới lên ngôi định mưu giết Hà Tiến. Tuy nhiên một thái giám dưới quyền Kiển Thạc, đồng hương với Hà Tiến là Quách Thắng lại tố cáo ý định của Kiển Thạc. Vì vậy Hà Tiến bèn chủ động ra tay trước, điều quân bắt giết Kiển Thạc. Cả tám viên Hiệu úy Tây Viên dưới quyền Kiển Thạc đều trở thành lực lượng dưới quyền Hà Tiến.

Tuy nhiên, thế lực của phe hoạn quan vẫn còn mạnh, nên Hà Tiến bàn bạc với các thủ hạ, được Viên Thiệu hiến kế bãi chức các hoạn quan. Hà Tiến phong Viên Thiệu làm Tư Lệ hiệu úy.

Ông vào cung bàn với Hà thái hậu bãi chức tất cả các hoạn quan, đổi dùng quan lang phục vụ trong triều. Nhưng trước đây Hà thái hậu từng nhờ thập thường thị can Hán Linh Đế nên không bị truất ngôi hoàng hậu. Do có ơn các hoạn quan nên Hà thái hậu không đồng ý, nói với Hà Tiến: “Ta chỉ là góa phụ trẻ tuổi, làm sao tiện sai khiến các nhân sĩ mũ cao áo rộng?”

Hà Tiến lại nghe theo ý kiến của Viên Thiệu, cho quân địa phương vào kinh thành với mưu đồ uy hiếp Hoàng hậu nhằm tru diệt thái giám. Ông sai người ra nói với tướng Đổng Trác đang đóng quân ở Hà Đông và thứ sử Tinh châu là Đinh Nguyên hãy mang quân vào Lạc Dương "giả làm phản đòi dẹp hoạn quan", với mục đích là dọa thái hậu phải bằng lòng bãi chức các hoạn quan.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Nếu vị tướng này không bị hoạn quan giết sớm thì thiên hạ đã không đại loạn (Hình 4).

Đổng Trác trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Quả nhiên Hà thái hậu nghe tin Đổng Trác sắp kéo quân vào Lạc Dương, trúng kế sợ hãi, vội ra chiếu cách chức các hoạn quan, bắt về quê dưỡng lão. Người đứng đầu hoạn quan là Trương Nhượng có con nuôi lấy em gái Hà thái hậu và được mẹ Hà thái hậu là Vũ Dương quân ưa thích. Do sự cầu cứu của Trương Nhượng, bà Vũ Dương quân đứng ra nói giúp với Hà thái hậu. Hà thái hậu bị mẹ thuyết phục, bèn thu hồi lại lệnh bãi chức các thái giám, lại cho vào cung làm việc.

Năm 189, Hà Tiến tiếp tục theo ý kiến của Viên Thiệu, vào cung Trường Lạc gặp Hà thái hậu xin ý chỉ đề nghị giết hết các hoạn quan. Trong các hoạn quan có người nghe được chuyện bèn báo với Trương Nhượng. Trương Nhượng cùng Đoàn Khuê vội huy động vài mươi quân lính cầm binh khí phục sẵn, đợi lúc Hà Tiến ra cửa cung bèn đổ ra bắt sống, mang tới dưới lầu Thượng thư rồi kể tội ông là người vong ân bội nghĩa và giết chết ông trước điện Gia Đức. Không rõ năm đó Hà Tiến bao nhiêu tuổi.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Nếu vị tướng này không bị hoạn quan giết sớm thì thiên hạ đã không đại loạn (Hình 5).

Hà Tiến không bị giết, Đổng Trác ắt không dám vào kinh.

Đại tướng quân họ Hà vừa vong mạng, thiên hạ đã lâm vào cảnh đại loạn. Đầu tiên phải kể tới việc Đổng Trác đem quân vào thành và trở nên chuyên quyền, tiếp đó là việc các chư hầu hội binh chinh phạt Đổng Trác nhưng sau đó lại ủng binh tự lập, công kích lẫn nhau.

Một loạt các biến cố xảy ra sau cái chết của Hà Tiến đã báo hiệu cho ngày tàn của nhà Đông Hán cũng như mở ra thế cục phân tranh loạn lạc vào thời Tam quốc.

Thiết nghĩ Hà Tiến năm xưa đã làm tới chức Đại tướng quân, nắm trong tay binh mã của triều đình. Nếu ông không bị giết, Đổng Trác ắt không dám vào kinh, hoặc dù cho có tiến quân vào thành cũng không có gan loạn chính.

Hơn nữa, Hà Tiến còn sở hữu đội quân chính quy tinh nhuệ nhất của triều đình trung ương lúc bấy giờ. Trong trường hợp các chư hầu nổi dậy cát cứ, ông cũng hoàn toàn có khả năng đem binh trấn áp.

Vì vậy mà có học giả đã nhận định rằng, nếu Hà Tiến không chết sớm trong tay hoạn quan thì dưới sự ủng hộ của vị Đại tướng quân này, các Hoàng đế Hán triều ít nhất vẫn có thể cai quản thiên hạ, cơ nghiệp 400 năm của Đại Hán cũng không dễ dàng sụp đổ và biến mất như vậy.

Video: Hà Tiến bị hoạn quan giết.

Hà Tiến bị hoạn quan giết

Quốc Tiêp

Tam quốc diễn nghĩa: Chân Dung mãnh tướng xếp sau Lã Bố của Đổng Trác

Chủ nhật, 28/07/2019 | 06:00
Là một trong tứ đại mãnh tướng của Đổng Trác, Lý Giác chỉ xếp sau Lã Bố và nắm triều đình nhà Hán trong tay.

Tam quốc diễn nghĩa: Đáp lại câu nói nổi tiếng của Tào Tháo, Lưu Bị cũng đưa ra quan điểm khiến hậu thế tâm phục

Thứ 7, 27/07/2019 | 06:00
Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, không chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn học mang tính sử thi mà nó còn để lại những giá trị nhân văn đầy sâu sắc cho biết bao thế hệ người đọc.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công kỳ lạ, khiến xương cốt vỡ vụn, thần tiên cũng khó cứu

Thứ 6, 26/07/2019 | 13:27
Hóa Cốt Miên Chưởng là môn võ công vô cùng lợi hại nhưng cũng không kém phần tàn độc và kỳ lạ, khiến người bị đánh trúng, bộ xương bị vỡ vụn, thần tiên cũng khó cứu.

Tam quốc diễn nghĩa: Mưu sĩ khiến Tào Tháo rơi lệ, dù cho đã phản bội làm ông suýt mất thành

Thứ 6, 26/07/2019 | 06:00
Dù đã phản bội Tào Tháo để theo Lã Bố, nhưng Trần Cung vẫn được Tào Tháo rất coi trọng và rơi lệ khi ông xin chết để làm gương cho quân pháp.

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Tử Long đi theo phò tá Lưu Bị

Thứ 5, 25/07/2019 | 06:08
Triệu Vân (? – 229), tự Tử Long, là người Thường Sơn. Ông là danh tướng vào giai đoạn cuối thời Đông Hán và thời Tam quốc, cũng là một trong số những nhân vật góp công không nhỏ vào sự thành lập của nhà Thục Hán.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Hoa hậu Bảo Ngọc lần đầu tham gia chương trình truyền hình thực tế

Thứ 5, 25/01/2024 | 20:18
Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế về môn thể thao mô tô nước, “Toả sóng đam mê Aquabike”.

"Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" gây tranh cãi khi đổi bài đội Trang Pháp phút chót

Thứ 2, 20/11/2023 | 10:25
Chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 hiện đang gây tranh cãi vì dàn dựng dài lê thê, khán giả chờ cả tập nhưng không được xem màn công diễn nào.

Quảng Ngãi: Bắn pháo hoa 4 điểm mừng Tết Nguyên đán 2023

Thứ 2, 07/11/2022 | 19:56
Việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, kinh phí xã hội hoá, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

NSƯT Xuân Bắc "cầm trịch" chương trình "Vua Tiếng Việt"

Thứ 6, 10/09/2021 | 19:28
NSƯT Xuân Bắc sẽ giữ vai trò dẫn dắt trong Vua Tiếng Việt, chương trình trò chơi truyền hình về tiếng Việt lần đầu tiên xuất hiện trên VTV3.

“Bánh mì nối thân thương” – để nhiều hơn những cuộc đoàn tụ

Thứ 4, 07/04/2021 | 13:30
Với sự đóng góp tương đương một ổ bánh mì mỗi tháng, chiến dịch mong muốn hướng đến sự bền vững trong công tác thiện nguyện để tạo nên nhiều hơn những cuộc đoàn tụ.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Nhân vật không thích học võ nhưng lại trở thành cao thủ

Thứ 5, 22/02/2024 | 12:00
Trong thế giới kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, nhân vật Đoàn Dự từ người không thích học võ đến trở thành một cao thủ võ công có tầm ảnh hưởng lớn.

Mới đầu năm, Lý Nhã Kỳ hé lộ kho túi hiệu gần 30 tỷ đồng

Thứ 5, 22/02/2024 | 14:45
Bên cạnh trang sức kim cương, bất động sản thì kho túi hiệu có giá trị bằng vài căn nhà của Lý Nhã Kỳ cũng vô cùng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bản tin 23/2: Hàng loạt tỉnh, thành thay đổi phương án tuyển sinh lớp 10 THPT

Thứ 6, 23/02/2024 | 06:00
Hàng loạt tỉnh, thành thay đổi phương án tuyển sinh lớp 10 THPT; Bé gái nghịch cồn cùng bạn không may lửa cháy bén vào người...

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Bùi Lan Hương về chung một nhà: Mật ngọt tình yêu

Thứ 5, 22/02/2024 | 09:37
Bùi Lan Hương và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng công khai chuyện sống chung. Điều này đã thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Ở nơi "Ông lụy vào làng như vàng vào tủ”

Thứ 5, 22/02/2024 | 19:24
Lý Sơn vốn thu hút du khách nhờ vẻ đẹp hiếm có giữa bốn bề đại dương. Nhưng ít ai biết, nơi đây ngoài lễ khao lề thế lính Hoàng Sa còn có tục thờ cá Ông (cá Voi).