Tam quốc diễn nghĩa: Trong liên quân phạt Đổng Trác, ngoài Tào Tháo còn có một người nữa thật lòng muốn đánh

Tam quốc diễn nghĩa: Trong liên quân phạt Đổng Trác, ngoài Tào Tháo còn có một người nữa thật lòng muốn đánh

Thứ 6, 08/05/2020 | 10:10
Có thể nói trong liên quân phạt Đổng Trác khi đó, Tôn Kiên đã tỏa sáng rực rỡ, không chỉ nhờ võ công mà còn do văn chí. Ông đã cho cả thiên hạ thấy rằng, thế nào mới là một trung thần mẫu mực, thế nào mới là một thần tử đúng nghĩa.

Đổng Trác (132 - 192), tự Trọng Dĩnh, là một tướng quân phiệt và quyền thần nhà Đông Hán, đầu thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Trong liên quân phạt Đổng Trác, ngoài Tào Tháo còn có một người nữa thật lòng muốn đánh

Đổng Trác trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Ông nổi tiếng là một gian thần, một quân phiệt tàn bạo. Đổng Trác từng giữ chức Thứ sử Tịnh Châu. Lợi dụng sự tiến cử của Viên Thiệu với Đại tướng quân Hà Tiến, người đang muốn tiêu diệt thế lực hoạn quan, Đổng Trác đã tiến kinh khống chế kinh thành, phế Hán Thiếu Đế Lưu Biện, lập Hán Hiến Đế Lưu Hiệp.

Khi đó, các lộ chư hầu trong nước, đứng đầu là Viên Thiệu, bất bình với sự chuyên quyền tàn độc của Trác, đã liên minh để thảo phạt Đổng Trác. Tuy nhiên, trong liên quân phạt Đổng Trác chỉ có hai người thật lòng muốn đánh Đổng Trác trừ hại cho thiên hạ là Tôn Kiên và Tào Tháo, nhưng hai người này cũng gặp không ít gian nan. Nếu như Tào Tháo hô hào không được ai hưởng ứng, xuất kế đánh địch không có ai ủng hộ, bị đám chư hầu “chỉ biết nói suông” kia làm cho tức chết, thì Tôn Kiên cũng không khá hơn. Ông bị đám người cùng trận tuyến khinh thường coi rẻ, không cấp quân lương, không hỗ trợ.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Trong liên quân phạt Đổng Trác, ngoài Tào Tháo còn có một người nữa thật lòng muốn đánh (Hình 2).

Tôn Kiên (155-193), tự Văn Đài.

Thế nhưng cách mà Tào-Tôn phản ứng lại cũng khác nhau. Tào Tháo nói không ai nghe cũng không biết làm sao, thua trận thì quay về căn cứ. Còn Tôn Kiên thua thì phải đánh cho thắng mới dừng, kẻ nào không chịu hỗ trợ, không chịu phối hợp thì phê bình nghiêm khắc, thậm chí tiêu diệt!

Trong lúc Tôn Kiên nỗ lực tác chiến ngoài mặt trận thì Viên Thiệu và các chư hầu khác án binh bất động, say sưa tiệc rượu không bàn việc quân.

Thấy Đổng Trác đốt kinh thành bỏ chạy, Tào Tháo kiến nghị Viên Thiệu ra quân truy kích nhưng Thiệu không dám ra quân. Tào Tháo làm ầm lên trong hội nghị chư hầu đòi đi đánh. Trương Mạo cũng đồng tình, trách cứ Viên Thiệu trước chư hầu. Viên Thiệu bất đắc dĩ cho Tào Tháo vài ngàn quân đi. Khi chưa tiến đến Thành Quần, vì ít quân nên ông bị Từ Vinh đánh bại, quân chết quá nửa.

Tào Tháo chạy về Toan Cức tìm các chư hầu. Ông kiến nghị chư hầu chia quân: Viên Thiệu thống suất đại quân đánh Thành Cao, bao vây Lạc Dương; còn Viên Thuật thì ngầm đánh từ Nam Dương đánh úp vào cửa Vũ Quan, chiếm lấy Trường An, cắt đứt đường tiến lui của Đổng Trác. Nhưng Viên Thiệu và các chư hầu bỏ ngoài tai lời kiến nghị của ông.

Tào Tháo tức giận bỏ đi, chiêu mộ được thêm 4000 quân mã đi đánh Lạc Dương. Tuy nhiên giữa đường quân mới mộ làm phản. Dù Tào Tháo ra sức trấn áp, tuốt gươm giết chết vài chục người nhưng số đông vẫn tản đi, chỉ còn lại 500 quân theo ông. Tào Tháo đành bỏ việc đánh Đổng Trác, trở về quê xây dựng lại lực lượng.

Tôn Kiên với cá tính quyết liệt và triệt để đó, ai dám cản trở quyết tâm của ông đương nhiên sẽ bị tiêu diệt. Thứ sử Kinh Châu Vương Duệ dám “nói năng vô lễ”, Thái thú Nam Dương Trương Tư “đường sá chưa tu sửa, quân tư trang không đầy đủ”, “không cấp quân lương”, đều bị Kiên giết chết. Một kẻ có quyền lực khác, quân hàm rất cao, gia thế rất mạnh là Hậu Tướng quân Viên Thuật cũng bị Kiên phê bình nghiêm khắc.

Vốn là sau khi Tôn Kiên đại phá Đổng Trác, chém đầu Hoa Hùng ở Dương Nhân, thì Viên Thuật nghe lời gièm pha của người khác nên không chuyển quân lương cho Kiên nữa. Tôn Kiên hết sức quyết liệt và khẩn trương, ngay trong đêm phi ngựa hơn trăm dặm (hơn 50 km) về Lỗ Dương trách cứ Viên Thuật, lời lẽ hết sức minh bạch rõ ràng: “Ta sở dĩ đem thân xông xáo chẳng hề đoái hoài đến mình” như vậy là có hai lí do: “trên vì quốc gia đánh giặc”, mà “dưới vì tư thù của gia tộc tướng quân” (Đổng Trác nghe tin Viên Thiệu là thủ lĩnh quân Quan Đông liền giết hết họ hàng của Thiệu và Thuật, trong đó có cả Thái phó Viên Ngỗi). Ấy vậy mà “tướng quân lại nghe lời gièm pha, khiến chúng ta ngờ vực lẫn nhau”. Phê bình có tình có lý như thế khiến Viên Thuật không nói gì được, đành “rất áy náy” mà điều phát quân lương trở lại cho Kiên.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Trong liên quân phạt Đổng Trác, ngoài Tào Tháo còn có một người nữa thật lòng muốn đánh (Hình 3).

Tôn Kiên khiến Đổng Trác khiếp sợ.

Đổng Trác thấy thanh thế Tôn Kiên lớn mạnh rất lo lắng, lại sai tướng là Lý Thôi đến xin kết thân, sắp đặt con em của Tôn Kiên giữ chức Thứ sử, Quận thú, hứa sẽ dâng biểu xin dùng họ. Tôn Kiên thẳng thừng từ chối, rồi đem quân đến Đại Cốc cách Lạc Dương 90 dặm.

Đổng Trác thấy Tôn Kiên áp sát kinh thành, bèn đích thân ra trận, giao chiến với Tôn Kiên một trận nhưng bị đánh bại.

Sau đó, Đổng Trác cưỡng bức hàng trăm vạn dân Lạc Dương bỏ kinh thành về Trường An. Trước khi đi, Đông Trác hạ lệnh đốt cháy cung thất ở Lạc Dương, đào bới hết lăng mộ, lấy vật báu.

Tôn Kiên tiếp quản Lạc Dương, ông ra lệnh cho quân sĩ quét dọn tông miếu nhà Hán và cúng tế. Khi đóng quân ở Lạc Dương, Tôn Kiên tìm được ngọc tỷ truyền quốc của nhà Hán vốn thất lạc từ loạn hoạn quan năm 189.

Tôn Kiên chỉnh đốn binh mã tiếp tục tiến quân đánh Đổng Trác, sai một cánh quân vòng tới giữa Tân An và Thằng Trì để cắt đứt đường đi của Đổng Trác. Do Đổng Trác mang theo cả triều đình, nhiều người dân nên đi chậm. Thấy cánh quân Tôn Kiên chặn trước, Đổng Trác bèn sai tướng cùng họ là Đổng Việt giữ Thằng Trì, cử Đoàn Ổi giữ Hoa Âm để sẵn sàng cứu Đồng Quan; lại sai con rể là Ngưu Phụ giữ An Ấp làm thế ỷ dốc cho Đoàn Ổi. Sau khi phát binh xong, Đổng Trác tiếp tục lên đường về Trường An. Vì thế phòng ngự của Đổng Trác, Tôn Kiên không tiến lên được.

Tôn Kiên đang muốn đánh Trường An, nghe tin chư hầu tan rã, rất thất vọng. Ông đành bỏ việc đánh Trường An, mang quân trở về đánh Chu Ngang. Ngang thua trận bỏ chạy.

Khi liên minh Quan Đông tan rã, Tôn Kiên cùng con trai là Tôn Sách kéo quân đến Kinh Châu nhưng chẳng may Tôn Kiên bị lọt vào trận mai phục của Lã Công - tướng Lưu Biểu, nên cả người lẫn ngựa chết dưới chân núi Hiện Sơn, thọ 38 tuổi.

Tôn Kiên (155-193), tự Văn Đài, là một vị tướng tài giỏi trong lịch sử Trung Hoa đã đặt nền móng xây dựng nên nhà Đông Ngô vào thời Tam quốc. Ông có hai người con trai nổi bật là con cả Tôn Sách và con thứ Tôn Quyền (người sáng lập ra nước Đông Ngô dưới thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc). Ngoài ra ông còn có một người con gái là Tôn Thượng Hương sau này là phu nhân của Lưu Bị.

Quốc Tiệp (t/h)

Kiếm hiệp Kim Dung: Điểm yếu ít người biết của những môn võ công bất bại

Thứ 5, 07/05/2020 | 12:08
Kim cương bất hoại thể thần công, Thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công và Cửu dương thần công đều là những tuyệt thế thần công bất bại. Dù vậy, môn thần công này vẫn có điểm yếu nhất định.

Nguyên nhân sâu xa khiến “Diệp Vấn” Chân Tử Đan phải học võ cùng với các học viên nữ

Thứ 5, 07/05/2020 | 11:09
Chân Tử Đan là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng, trên màn ảnh anh đã thể hiện xuất sắc hình ảnh vị võ sư Diệp Vấn của hệ phái Vịnh Xuân Quyền.

Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị không hề có Ngũ hổ tướng?

Thứ 5, 07/05/2020 | 06:00
Theo Tam quốc diễn nghĩa, Lưu Bị sau khi lên ngôi đã lấy hiệu là Hán Trung Vương, sắc phong 5 vị dũng tướng gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung - là Ngũ hổ thượng tướng (Ngũ hổ tướng).

Kiếm hiệp Kim Dung: Khắc tinh của Hấp tinh đại pháp ít người biết

Thứ 4, 06/05/2020 | 12:00
Để khắc chế Hấp tinh đại pháp của giáo chủ Nhật nguyệt thần giáo Nhậm Ngã Hành, Tả Lãnh Thiền đã dành nhiều năm nghiên cứu và sáng tạo ra Hàn băng chưởng.

Tam quốc diễn nghĩa: Hoa Đà chết trước trận Tương Dương - Phàn Thành, vậy ai mới là "thần y" từng trị độc cho Quan Vũ?

Thứ 3, 05/05/2020 | 06:00
Do ảnh hưởng của Tam quốc diễn nghĩa, sự việc Quan Vũ được Hoa Đà cạo xương trị độc đã trở thành một trong những tình tiết kinh điển. Thế nhưng cho tới ngày nay, tính chân thực của sự kiện này vẫn là một chủ đề gây tranh cãi đối với hậu thế.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Lưu Diệc Phi xuất hiện lộng lẫy tại “Đêm hội Điện ảnh Weibo”

Thứ 2, 15/08/2022 | 07:08
Nhờ thành công của bộ phim truyền hình cổ trang Mộng hoa lục, tên tuổi của Lưu Diệc Phi vực dậy trở lại sau thời gian dài mờ nhạt.

MC Nguyên Khang: Tân Hoa hậu xinh đẹp, thông minh, tinh tế và tiếng Anh rất tốt

Chủ nhật, 14/08/2022 | 10:31
Là MC của đêm chung kết Miss World Vietnam 2022, Nguyên Khang có cơ hội tiếp xúc với Top 3. Trò chuyện với Người Đưa Tin, MC này đã chia sẻ góc nhìn về tân Hoa hậu.

Hoài Lâm xuất hiện rạng rỡ bên bạn gái sau màn livestream “ngủ gật”

Chủ nhật, 14/08/2022 | 09:54
Sau những biến cố về đời tư, nam ca sĩ tạm rời showbiz, trở về quê Vĩnh Long sống bình yên, thỉnh thoảng lên livestream giao lưu cùng người hâm mộ.

"Triệu Mẫn" Lê Tư sở hữu doanh nghiệp được định giá hơn 250 triệu USD

Chủ nhật, 14/08/2022 | 06:00
Nữ diễn viên Lê Tư đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng dài ngày ở châu Âu. Chuyến đi của mỹ nhân phim Ỷ thiên đồ long ký bắt đầu từ tháng 8.

Ngoại hình "cực phẩm" chàng Việt kiều Đức kết đôi bên Lý Nhã Kỳ

Thứ 7, 13/08/2022 | 19:30
Diễn viên Lý Nhã Kỳ tìm thấy Thái Khoa chàng Việt kiều kém tuổi điển trai và có nhiều nét đồng điệu, mang đến cho cô sự chân thành và cảm giác an toàn.
     
Nổi bật trong ngày

MC Nguyên Khang: Tân Hoa hậu xinh đẹp, thông minh, tinh tế và tiếng Anh rất tốt

Chủ nhật, 14/08/2022 | 10:31
Là MC của đêm chung kết Miss World Vietnam 2022, Nguyên Khang có cơ hội tiếp xúc với Top 3. Trò chuyện với Người Đưa Tin, MC này đã chia sẻ góc nhìn về tân Hoa hậu.

Hoài Lâm xuất hiện rạng rỡ bên bạn gái sau màn livestream “ngủ gật”

Chủ nhật, 14/08/2022 | 09:54
Sau những biến cố về đời tư, nam ca sĩ tạm rời showbiz, trở về quê Vĩnh Long sống bình yên, thỉnh thoảng lên livestream giao lưu cùng người hâm mộ.

Đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong vụ cháy nhà ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 14/08/2022 | 11:30
Vào lúc hơn 10h sáng 14/8, lực lượng chức năng và chó nghiệp vụ đã tìm thấy 3 mẹ con trong ngôi nhà bị cháy ở Ninh Thuận.

Con số 6177 công chức Tp.HCM nghỉ việc trong 6 tháng là chưa chính xác

Chủ nhật, 14/08/2022 | 19:09
Lãnh đạo Sở Nội vụ Tp.HCM cho biết thông tin gần 6.200 công chức, viên chức nghỉ việc trong 6 tháng, từ 1/1/2022 đến 30/6/2022 là chưa chính xác.

"Triệu Mẫn" Lê Tư sở hữu doanh nghiệp được định giá hơn 250 triệu USD

Chủ nhật, 14/08/2022 | 06:00
Nữ diễn viên Lê Tư đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng dài ngày ở châu Âu. Chuyến đi của mỹ nhân phim Ỷ thiên đồ long ký bắt đầu từ tháng 8.