Hướng dẫn thu, nộp lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Hướng dẫn thu, nộp lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Thứ 2, 11/10/2021 | 15:27
Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư 85/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, áp dụng cho kỳ quyết toán lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2021 và thay thế Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính.

Thông tư này quy định chi tiết việc thu, nộp vào ngân sách Nhà nước: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (sau đây gọi là lợi nhuận còn lại) đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Cổ tức và lợi nhuận được chia bằng tiền cho phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu.

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế Nhà nước; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của tổng công ty Nhà nước; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập; Tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thu vào ngân sách Nhà nước khoản lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thông tư số 85/2021/TT-BTC quy định chi tiết việc thu, nộp vào ngân sách Nhà nước gồm: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Cổ tức và lợi nhuận được chia bằng tiền cho phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu.

Lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là lợi nhuận được xác định theo quy định của pháp luật về kế toán sau khi trừ đi các khoản: Bù đắp lỗ năm trước theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Trích Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ theo quy định; Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Các khoản phân phối, trích lập Quỹ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Theo đó, lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là lợi nhuận được xác định theo quy định pháp luật về kế toán sau khi trừ các khoản: Bù đắp lỗ năm trước; trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các khoản phân phối, trích lập quỹ theo quy định.

Cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được xác định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và quyết định chia cổ tức, lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ làm đại diện chủ sở hữu nộp 100% vào ngân sách Trung ương đối với khoản lợi nhuận còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Thu vào ngân sách Nhà nước đối với cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư

Bên cạnh xác định lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ, Thông tư còn quy định rõ thu vào ngân sách Nhà nước đối với cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Theo đó, cổ tức, lợi nhuận được chia phải nộp ngân sách Nhà nước được xác định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, tỉ lệ vốn góp của Nhà nước được Đại hội cổ đông, Hội đồng thành viên quyết định.

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế hàng năm tại doanh nghiệp thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại khoản 17 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

Đối với cổ tức và lợi nhuận được chia phải nộp ngân sách Nhà nước gồm: Số cổ tức, lợi nhuận tạm chia trong năm tài chính; Số cổ tức lợi nhuận của các năm trước được chia trong năm tài chính. Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước có trách nhiệm nộp ngân sách Nhà nước phần cổ tức và lợi nhuận được chia cho cổ đông nhà nước.

Phân chia ngân sách Nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngoài các nội dung trên, Thông tư số 85/2021/TT-BTC quy định rõ việc phân chia ngân sách Nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ làm đại diện chủ sở hữu nộp 100% vào ngân sách Trung ương đối với khoản lợi nhuận còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu nộp 100% vào ngân sách địa phương đối với khoản lợi nhuận còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia phải nộp vào ngân sách Nhà nước...

Cũng theo Thông tư số 85/2021/TT-BTC, việc khai, nộp và xử lý vi phạm về khai, nộp lợi nhuận còn lại, cổ tức, lợi nhuận được chia của doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với khoản lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp kê khai, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật quản lý thuế sau khi phát hành báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật kế toán.

Đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có trách nhiệm kê khai, nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật quản lý thuế sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Hội đồng thành viên.

Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc đối tượng nộp lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 3 Thông tư này sau khi chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, trường hợp lợi nhuận còn lại chưa nộp ngân sách nhà nước (nếu có) thì doanh nghiệp có trách nhiệm nộp phần lợi nhuận còn lại này vào ngân sách Nhà nước.

Xem thêm: Quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng chi phí về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Xem thêm: Cần chuẩn bị gì để nhanh chóng nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN?

Tuệ Minh

* Quý vị độc giả quan tâm, thắc mắc các vấn đề liên quan văn bản, chính sách mới, vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ: toasoan@nguoiduatin.vn 

 

Làm đường cao tốc: Ngân sách nhà nước sẽ đóng vai trò “vốn mồi”

Thứ 4, 15/09/2021 | 15:53
Cần huy động mọi nguồn lực tham gia đầu tư đường bộ cao tốc, chủ yếu triển khai đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực giữa mùa COVID-19

Thứ 6, 16/07/2021 | 20:21
Theo bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 6 tháng qua đạt kết quả tích cực trong bối cảnh chịu ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch COVID-19.

Kiên định gói giải pháp “vượt khủng hoảng”, PVN nộp ngân sách Nhà nước gần 45 nghìn tỷ đồng

Thứ 4, 02/09/2020 | 13:03
Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế, giá dầu tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa thực sự ổn định, tiềm ẩn không ít rủi ro, nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn buộc phải cắt giảm sản xuất, điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh… Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), với sự chủ động, linh hoạt trong cách ứng phó “khủng hoảng kép” tiếp tục đạt những kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng. 8 tháng đầu năm 2020, PVN vẫn đạt lợi nhuận sau thuế hơn 11 nghìn tỷ đồng, nộp NSNN gần 45 nghìn tỷ đồng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Những ai được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/1/2022?

Thứ 3, 07/12/2021 | 16:00
Ngày 7/12, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Ô tô sản xuất trong nước được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Thứ 2, 06/12/2021 | 21:38
Theo Nghị định mới, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được lùi đến hết năm nay.

Từ 1/1/2022, thay đổi cách tính thuế cho thuê nhà

Chủ nhật, 05/12/2021 | 06:31
Tại Thông tư 100/2021/TT-BTC, Bộ Tài chính đã có thay đổi cách xác định doanh thu tính thuế đối với người cho thuê tài sản, thuê nhà.

Quảng Nam đề xuất chuyển 362ha đất trồng lúa, đất rừng làm dự án

Thứ 5, 02/12/2021 | 19:32
Tổng diện tích được UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị chuyển mục đích đất lúa, rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng là 362,88ha, thuộc danh mục 233 dự án.

Nghiên cứu cần phải gắn với sản xuất, kinh doanh

Chủ nhật, 28/11/2021 | 07:11
Thủ tướng nhấn mạnh việc ứng dụng, phát triển công nghệ phải gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như phát triển kinh tế xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Ô tô sản xuất trong nước được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Thứ 2, 06/12/2021 | 21:38
Theo Nghị định mới, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được lùi đến hết năm nay.

Những ai được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/1/2022?

Thứ 3, 07/12/2021 | 16:00
Ngày 7/12, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Kết hợp vắc-xin AstraZeneca với Moderna, Novavax cho hiệu quả cao hơn

Thứ 3, 07/12/2021 | 15:14
Nghiên cứu mới nhận thấy, khi tiêm liều đầu tiên là vắc-xin AstraZeneca và liều thứ hai là Moderna hoặc Novavax thì hiệu quả bảo vệ sẽ tốt hơn.