Tổng thu ngân sách tới 674.500 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách tới 674.500 tỷ đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới 2012, cả nước vui mừng vì Tổng cục Thống kê cho hay: Dù năm 2011 rất khó khăn nhưng tổng thu ngân sách vẫn đạt con số ấn tượng.

Theo Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất xây dựng năm 2011 theo giá thực tế cả nước ước đạt 676,4 nghìn tỷ đồng.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2011 theo giá thực tế ước tính đạt 877,9 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2010 và bằng 34,6% GDP. Đặc biệt, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện năm 2011 ước đạt 178 nghìn tỷ đồng, bằng 101,8% kế hoạch năm và tăng 6,7% so với năm 2010.

Xã hội - Tổng thu ngân sách tới 674.500 tỷ đồngTổng thu ngân sách Nhà nước năm 2011 vẫn tăng cao

Năm 2011, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 96,3 tỷ USD, tăng 33,3% so với năm trước; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 105,8 tỷ USD, tăng 24,7% so với năm 2010; Kim ngạch dịch vụ xuất khẩu ước đạt 8.879 triệu USD, tăng 19%; Kim ngạch dịch vụ nhập khẩu đạt 11.859 triệu USD, tăng 19,5% so với năm 2010.

Nhập siêu hàng hóa năm 2011 ước tính là 9,5 tỷ USD, bằng 9,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đây là mức nhập siêu thấp nhất trong vòng 5 năm qua và cũng là năm có tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu thấp nhất kể từ 2002.

Bội chi ngân sách năm 2011 bằng 4,9% GDP, thấp hơn nhiều so với mức kế hoạch 5,3% đã đề ra. Tổng phương tiện thanh toán năm 2011 ước tính tăng 10% so với tháng 12/2010, tổng dư nợ tín dụng tăng 12%.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2011 ước tính đạt 674,5 nghìn tỷ đồng, bằng 113,4% dự toán năm và tăng 20,6% so với năm 2010.

Đức Kế