Có quy hoạch mới được phê duyệt nhưng đã bộc lộ bất cập

Có quy hoạch mới được phê duyệt nhưng đã bộc lộ bất cập

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 30/05/2022 | 11:21
Theo kết quả giám sát tối cao, trong tổng số 111 quy hoạch được lập theo quy định của Luật Quy hoạch có 110/111 quy hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ.

7/111 quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt

Ngày 30/5, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Đây là 1 trong 2 chuyên đề giám sát tối cao trong năm 2022 được Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ nhất (7/2021).

Trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch cơ bản đã hoàn thành.

Tiêu điểm - Có quy hoạch mới được phê duyệt nhưng đã bộc lộ bất cập

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo của đoàn giám sát.

Trong tổng số 111 quy hoạch được lập theo quy định của Luật Quy hoạch có 110/111 quy hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ, trong đó 41/42 quy hoạch cấp quốc gia , 6/6 quy hoạch vùng, 63/63 quy hoạch tỉnh.

Một số Bộ, ngành, địa phương đã có quyết tâm cao, khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ nên đến nay, có 7/111 quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt, bao gồm: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, 04 quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải , Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và Quy hoạch tỉnh Bắc Giang.

Kinh phí lập quy hoạch đã được quan tâm bố trí, theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh phí lập quy hoạch trong Kế hoạch đầu tư công là 4.368 tỷ đồng, trong đó, vốn của các Bộ, ngành là 1.243,63 tỷ đồng; của 56 địa phương  là 3.124,36 tỷ đồng.

Số vốn đã giải ngân đến 28/2/2022 của các Bộ, ngành là 244,68 tỷ đồng (bằng 19,67%); các địa phương là 1.147,45 tỷ đồng (bằng 36,72%).

Đang tồn tại song song, đồng thời áp dụng hai loại quy hoạch

Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 rất chậm so với yêu cầu của Quốc hội và thực tiễn, đến nay còn 104/111 quy hoạch chưa hoàn thành lập, phê duyệt, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2025

“Do tiến độ lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch chậm nên phải tiếp tục kéo dài thời hạn và điều chỉnh Quy hoạch hiện hành thời kỳ 2011 - 2020, vì vậy đang tồn tại song song, đồng thời áp dụng hai loại quy hoạch”, ông Thanh nêu.

Trong khi đó, việc soạn thảo, ban hành Danh mục quy hoạch được tích hợp vào các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc giavà danh mục quy hoạch hết hiệu lực còn chậmso với yêu cầu.

Việc quản lý đầu tư, kinh doanh đối với một số ngành sản xuất sản phẩm gặp khó khăn do chưa có chính sách thay thế các quy hoạch ngành, sản phẩm đã hết hiệu lực hoặc chưa được hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh đó, đánh giá tác động chưa đầy đủ việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đối với một số ngành cụ thể.

Tiêu điểm - Có quy hoạch mới được phê duyệt nhưng đã bộc lộ bất cập (Hình 2).

Tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 rất chậm.

Đoàn giám sát chỉ ra, việc lập đồng thời nhiều quy hoạch cùng một thời điểm trong khi số lượng, chất lượng tổ chức tư vấn hạn chế, việc đấu thầu lựa chọn tư vấn theo quy định của Luật Đấu thầu gặp nhiều khó khăn; số lượng cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn về quy hoạch để tham gia hội đồng thẩm định còn thiếu; chưa có đầy đủ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lập quy hoạch; hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chưa cao... nên ảnh hưởng nhiều đến tiến độ, chất lượng lập, phê duyệt các quy hoạch;

Một số quy hoạch mới được phê duyệt nhưng đã bộc lộ bất cập như: Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa thể hiện rõ mối quan hệ với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng miền Đông Nam bộ; 4 quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải chưa thể hiện được tính đồng bộ, kết nối của 05 phương thức vận tải và các dự án quan trọng quốc gia trong 4 quy hoạch này chưa phân kỳ đầu tư theo các giai đoạn 5 năm để gắn kết với các kế hoạch trung hạn, bảo đảm tính khả thi trong triển khai thực hiện.

Việc phối hợp và chia sẻ thông tin liên ngành, liên cấp giữa các Bộ, ngành và địa phương còn nhiều hạn chế.Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất cho công tác quy hoạch vẫn chưa được hoàn thiện.

Đề cập đến trách nhiệm, ông Thanh cho hay, trong quá trình nghiên cứu và xây dựng Luật Quy hoạch, mặc dù Quốc hội, Chính phủ đã rất cố gắng và nỗ lực để thể chế hóaNghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI nhưng kết quả chưa được như kỳ vọng.

Do công tác quy hoạch có nhiều nội dung mới và phức tạp, cơ quan trình (Chính phủ), cơ quan soạn thảo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cơ quan thẩm định (Bộ Tư pháp), cơ quan thẩm tra (Ủy ban Kinh tế), các cơ quan phối hợp chưa lường hết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn dẫn đến Luật Quy hoạch còn bất cập, vướng mắc khi triển khaitrong thực tế.

Quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch một số cơ quan, tổ chức chưa làm tròn trách nhiệm được giao, nhất là trong giai đoạn đầu như: Chậm ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn công tác lập quy hoạch hoặc ban hành văn bản không đúng thẩm quyền, hình thức theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản có quy định không phù hợp gây khó khăn, làm chậm tiến độ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh...

“Đoàn giám sát đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch,bảo đảm chất lượng, hiệu quả”, ông Thanh nhấn mạnh.

Chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch

Trên cơ sở kết quả giám sát, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác lập quy hoạch, Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch.

Trong đó, cho phép Chính phủ và các cơ quan liên quan được thực hiện các nội dung Luật Quy hoạch và các luật hiện hành chưa quy định hoặc đã quy định nhưng bất cập, vướng mắc thì được thực hiện khác với các Luật này để đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt cácquy hoạch cho đến khi Luật Quy hoạch được sửa đổi và có hiệu lực thi hành.  

Chính phủ quy định rõ khái niệm và phương pháp tích hợp quy hoạch; quy định cụ thể về quy trình lậpquy hoạch để lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnhnhằm bảo đảm phương pháp tích hợp quy hoạch trong lập quy hoạch.

Áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng chưa lựa chọn được tư vấn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Về giải pháp trung và dài hạn, Chính phủ tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch và các luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy hoạch để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, các luật có liên quan đến quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thực hiện quy hoạch còn chồng chéo, vướng mắc

Chủ nhật, 29/05/2022 | 10:24
Qua giám sát, trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch còn một số cơ quan, đơn vị thực hiện quy hoạch còn chồng chéo.

ĐBQH Trần Văn Khải : Tiền kiểm phim phổ biến trên mạng là bất khả thi

Thứ 4, 25/05/2022 | 18:30
Với không gian mạng mênh mông, không biên giới như hiện nay, đại biểu Trần Văn Khải cho rằng, việc hậu kiểm phim trên mạng là hợp lý còn tiền kiểm là bất khả thi.

ĐBQH Nguyễn Như So: Siết tín dụng bất động sản chính là con dao 2 lưỡi

Thứ 4, 25/05/2022 | 11:34
Siết chặt nguồn tín dụng vào BĐS khi thị trường tăng trưởng nóng cùng với bất ổn trong huy động trái phiếu DN lĩnh vực này, ông So cho đó chính là con dao 2 lưỡi.
Cùng tác giả

Hướng dẫn vệ sinh cá nhân, môi trường và xử lý nước sau mùa bão lũ

Thứ 6, 30/09/2022 | 14:46
Theo Bộ Y tế, khử trùng nước, đun sôi nước để đảm bảo vệ sinh, rửa tay sạch… là những điều nên làm sau bão lũ.

Đề xuất tiếp tục kéo dài chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 6, 30/09/2022 | 14:45
Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép tiếp tục áp dụng một số chính sách đặc biệt, đặc thù về khám, chữa bệnh, thuốc, vắc-xin.

Người nông dân có khi phải vác cuốc qua sân golf mới tới được ruộng

Thứ 6, 30/09/2022 | 12:53
Chuyên gia cho rằng nếu “bờ xôi ruộng mật” có năng suất lúa tốt thì không nên cho phép chuyển đổi mục đích để làm sân golf, vì ảnh hưởng đến đời sống người dân.

TS. Trần Công Phàn: Sửa Luật Đất đai liên quan tới toàn xã hội

Thứ 6, 30/09/2022 | 10:13
TS. Trần Công Phàn nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Đất đai sẽ góp phần thúc đẩy việc huy động được các nguồn lực tham gia vào phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ bàn về việc cải cách tiền lương

Thứ 5, 29/09/2022 | 21:08
Theo Chủ tịch Quốc hội, do tác động của dịch bệnh nên lộ trình cải cách tiền lương bị chậm lại, mức lương cơ sở cũng không tăng.
Cùng chuyên mục

Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Áo

Thứ 6, 30/09/2022 | 16:11
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Áo Alexander Schallenberg, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm chính thức Áo từ ngày 28-29/9/2022.

Chưa có quy định riêng cho quyền tiếp cận đất của dân tộc thiểu số

Thứ 6, 30/09/2022 | 13:49
Việc sửa đổi Luật Đất đai phải giải quyết được những khó khăn, vướng mắc về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc thiểu số bản địa.

Người nông dân có khi phải vác cuốc qua sân golf mới tới được ruộng

Thứ 6, 30/09/2022 | 12:53
Chuyên gia cho rằng nếu “bờ xôi ruộng mật” có năng suất lúa tốt thì không nên cho phép chuyển đổi mục đích để làm sân golf, vì ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Nên khuyến khích nhà đầu tư thoả thuận với người sử dụng đất khi làm dự án

Thứ 6, 30/09/2022 | 10:20
Thực tiễn đã cho thấy, nhiều trường hợp khi thu hồi đất tương đối nhạy cảm, dễ bị lợi dụng, dễ gây ra sự bức xúc, bất bình, phản đối, khiếu kiện.

TS. Trần Công Phàn: Sửa Luật Đất đai liên quan tới toàn xã hội

Thứ 6, 30/09/2022 | 10:13
TS. Trần Công Phàn nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Đất đai sẽ góp phần thúc đẩy việc huy động được các nguồn lực tham gia vào phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Hội thảo: Những chính sách lớn đảm bảo quyền của người sử dụng đất

Thứ 6, 30/09/2022 | 09:00
Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với chủ đề "Những định hướng chính sách lớn về đảm bảo quyền của người sử dụng đất" do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ bàn về việc cải cách tiền lương

Thứ 5, 29/09/2022 | 21:08
Theo Chủ tịch Quốc hội, do tác động của dịch bệnh nên lộ trình cải cách tiền lương bị chậm lại, mức lương cơ sở cũng không tăng.

Tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ 5, 29/09/2022 | 14:26
Hội thảo góp ý Luật Đất đai (sửa đổi) với chủ đề "Những định hướng chính sách lớn về đảm bảo quyền của người sử dụng đất" sẽ diễn ra vào ngày 30/9.

Nên khuyến khích nhà đầu tư thoả thuận với người sử dụng đất khi làm dự án

Thứ 6, 30/09/2022 | 10:20
Thực tiễn đã cho thấy, nhiều trường hợp khi thu hồi đất tương đối nhạy cảm, dễ bị lợi dụng, dễ gây ra sự bức xúc, bất bình, phản đối, khiếu kiện.

Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba

Thứ 5, 29/09/2022 | 16:14
Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz.