Thứ trưởng bộ Nội vụ: Việc bổ nhiệm ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định

Thứ trưởng bộ Nội vụ: Việc bổ nhiệm ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định

Hà Công Luân
Thứ 3, 15/01/2019 | 12:30
Ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng bộ Nội vụ thừa nhận, trong năm 2018 vừa qua công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin nhân dân.

Sáng 15/1 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019, tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các đại diện Bộ, ban ngành Trung ương.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đã trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2018; Phương hướng và nhiệm vụ năm 2019 của ngành Nội vụ.

Chính trị - Thứ trưởng bộ Nội vụ: Việc bổ nhiệm ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định

 Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019. Ảnh Xuân Trung

Theo đó, trong năm 2019 ngành Nội vụ đã triển khai đạt nhiều kết quả cao trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành như: Cải cách hành chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức bộ máy và biên chế; tổ chức chính quyền địa phương; chính sách tiền lương; công tác tôn giáo…

Hiện nay, Bộ đang tập trung xây dựng 5 dự án Luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Dự thảo Luật Thanh niên; Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở. Đang xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành 20 dự thảo Nghị định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Thừa cũng thừa nhận, bộ Nội vụ vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định trên các lĩnh vực công tác trong ngành Nội vụ. Trong công tác xây dựng thể chế vẫn còn tham mưu văn bản ban hành quy định có nội dung chưa phù hợp, thiếu tính khả thi khi triển khai thực tiễn; tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao, vẫn còn nhiệm vụ xin lùi hoặc đề nghị đưa ra ngoài chương trình công tác.

“Một số địa phương thực hiện tinh giản biên chế không đúng trình tự quy định, có những trường hợp không thuộc đối tượng tinh giản biên chế. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin nhân dân. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy đã được tăng cường nhưng còn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; một số cơ quan, đơn vị còn thể hiện sự buông lỏng quản lý, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ”, ông Thừa cho biết.

Chính trị - Thứ trưởng bộ Nội vụ: Việc bổ nhiệm ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định (Hình 2).

Ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng bộ Nội vụ. Ảnh Công Luân

Nói về nguyên nhân dẫn đến những hạn chế kể trên, ông Thừa cho rằng, hiện nay chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu còn yếu; cơ sở xác định trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ chưa cụ thể, thiếu định lượng. Việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ chưa đúng thực chất, còn nể nang, dĩ hòa vi quý; việc khen thưởng, động viên có nơi, có lúc còn chưa kịp thời đã giảm động lực thực thi công vụ. Việc xử lý đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm có nơi, có lúc chưa nghiêm; chưa kiên quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm, năng lực yếu kém.

"Nhiệm vụ, chương trình công tác được giao có nhiều nội dung mới, phức tạp, đột xuất nhiều, yêu cầu gấp về thời gian, trong khi thiếu dữ liệu, thông tin cần thiết để chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách; các bộ ngành, địa phương chưa chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ", ông Thừa cho hay.

Clip: Thứ trưởng bộ Nội vụ nói về việc bổ nhiệm ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định:

Thứ trưởng bộ Nội vụ thừa nhận những hạn chế trong ngành

Trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, từ đó Thứ trưởng bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin” với 5 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành:

Quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng tại các Nghị quyết của Hội nghị TƯ 6, 7 khóa XII và của Quốc hội; hoàn thành 100% các văn bản, đề án được giao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp; đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch; tăng cường xử lý công việc bằng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy; cải tiến chế độ hội họp thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Tăng cường công tác truyền thông, thông tin về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ. Đẩy mạnh xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của bộ Nội vụ.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm của đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương, tập trung một số vấn đề như về việc đổi mới Hệ thống Tổ chức cán bộ ngành Y tế thực hiện theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả của bộ Y tế.

Hay như UBND TP.Hà Nội trình bày về kinh nghiệm và thực tiễn trong việc rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ; việc xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm, chuyển đổi cơ chế quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu;giải pháp triển khai Đề án Quản lý theo mô hình chính quyền điện tử.

Trong khi đó, Bộ trưởng bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không những Bộ mà cả hệ thống chính trị phải tăng tốc để hoàn thanh các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Với phương châm tinh thần của ngành Nội vụ trong năm 2019 là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”.

Trong năm 2019, Bộ trưởng Tân đề nghị cần đẩy mạnh ngay cải cách hành chính trong chính bộ Nội vụ; rà soát, bổ sung sửa đổi về Đề án vị trí việc làm, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Cũng trong hội nghị này, người đứng đầu ngành Nội vụ nêu quyết tâm đấu tranh trong phòng chống tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng vặt theo chỉ đạo của Trung ương; trách nhiệm nêu gương người đứng đầu…

Techcombank bổ nhiệm ông Lê Bá Dũng làm Phó Tổng Giám đốc

Thứ 4, 09/01/2019 | 11:48
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông báo chính thức bổ nhiệm ông Lê Bá Dũng - Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro - làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng kể từ ngày 7/1/2019.

Hàng loạt lãnh đạo ở Thanh Hóa "mất chức" do bổ nhiệm sai quy định

Thứ 2, 10/09/2018 | 20:29
Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa vừa ký các quyết định hủy bỏ các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, công chức… tại đơn vị này của người tiền nhiệm.

Bãi bỏ hàng loạt quyết định bổ nhiệm sai phạm của Giám đốc sở trước khi về hưu

Thứ 6, 15/06/2018 | 22:53
Liên quan đến việc ông Lê Như Tuấn, nguyên Giám đốc sở NN&PTNT trước khi nghỉ hưu đã ký bổ nhiệm, tuyển dụng hàng loạt cán bộ trái quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo bãi bỏ các quyết định bổ nhiệm sai phạm trước đó.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Xe nào không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian nghỉ lưu hành?

Thứ 7, 26/11/2022 | 15:00
Bộ Tài chính vừa có báo cáo giải trình tiếp thu góp ý vào dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Thứ 7, 26/11/2022 | 07:00
Theo Chỉ thị số 21/CT-TTg, các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội sẽ được nhiều ưu đãi khi thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt trong việc nhận chi trả.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Xây dựng văn hoá để phát triển kinh tế bền vững

Thứ 6, 25/11/2022 | 18:12
Tại họp báo về Diễn đàn Chấn hưng văn hóa-Nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hoá kinh doanh.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường thủy nội địa

Thứ 6, 25/11/2022 | 16:00
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Bộ GTVT) đang tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa.

Trạm kiểm tra tải trọng xe tự động sẽ được đặt ở đâu?

Thứ 6, 25/11/2022 | 15:00
Dự thảo về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe đang được Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) lấy ý kiến.
     
Nổi bật trong ngày

Xe nào không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian nghỉ lưu hành?

Thứ 7, 26/11/2022 | 15:00
Bộ Tài chính vừa có báo cáo giải trình tiếp thu góp ý vào dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

2 di sản Việt Nam được ghi danh Di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương

Thứ 7, 26/11/2022 | 14:15
Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO đã thông qua 2 hồ sơ của Việt Nam là Di sản tư liệu khu vực châu Á -Thái Bình Dương.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Thứ 7, 26/11/2022 | 07:00
Theo Chỉ thị số 21/CT-TTg, các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội sẽ được nhiều ưu đãi khi thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt trong việc nhận chi trả.