Phó Thủ tướng

Phó Thủ tướng Chính phủ là một chức vụ trong Chính phủ Việt Nam, được quy định ngay từ Hiến pháp 1946. Chính phủ Việt Nam có 5 Phó Thủ tướng, trong đó có một Phó Thủ tướng Thường trực.