Nga là một quốc gia ở phía bắc lục địa Á - Âu

Nga là một quốc gia ở phía bắc lục địa Á - Âu (châu Âu và châu Á) có diện tích 17.100.000 km², là một nhà nước cộng hòa liên bang, gồm 83 thực thể liên bang.