Việt Nam nỗ lực tạo hành lang pháp lý thực hiện Thỏa thuận Paris

Từ những hỗ trợ của JICA, Việt Nam sẽ xây dựng dự thảo nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ thực hiện cam kết Thỏa thuận Paris sau năm 2020.