Đa cấp Thiên Rồng Việt đã lừa đảo 200 tỷ đồng như thế nào? 1

Vẫn thủ đoạn dùng các dự án ảo với hứa hẹn lợi nhuận cao để huy động vốn của người sau trả cho người trước, Thiên Rồng Việt đã lừa 200 tỷ đồng trót lọt từ nhiều người hám lợi bất chính.