HEINEKEN Việt Nam tiếp tục vị thế dẫn đầu về phát triển bền vững

Ngày 20/6, HEINEKEN Việt Nam giới thiệu Báo cáo Phát triển Bền vững 2017 với những thành tựu ấn tượng về phát triển bền vững đã đạt được trong năm 2017.