Đề xuất bổ sung quy định về Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử

Đề xuất bổ sung quy định về Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử

Thứ 6, 30/09/2022 | 20:00
Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 111/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Bộ Tư pháp cho biết, sau 11 năm thi hành, Nghị định số 111/2010/NĐ-CP đã có một số quy định chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và pháp luật ban hành gần đây; một số vấn đề phát sinh mới cần được điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả thi hành.

Cụ thể, để thực hiện chủ trương về việc xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về triển khai dịch vụ công trực tuyến cần ban hành mẫu Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử để nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về Lý lịch tư pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức khi yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

Điều 6 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định về lệ phí cấp Phiếu Lý lịch tư pháp và những trường hợp miễn lệ phí cấp Phiếu LLTP căn cứ theo Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001. Tuy nhiên, Luật phí và lệ phí năm 2015 quy định phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp và giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. Vì vậy, quy định về lệ phí cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tại Điều 6 của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP không còn phù hợp.

Hiện nay, pháp luật về Lý lịch tư pháp và pháp luật về lưu trữ chưa có quy định cụ thể về việc lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Vì vậy hơn 12 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp đã gặp khó khăn, lúng túng trong việc lưu trữ gần 5 triệu hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên toàn quốc, gây tình trạng quá tải cho nhiều địa phương, lãng phí thời gian, nhân lực và kinh phí, nhiều Sở Tư pháp không bố trí được kho lưu trữ khối lượng hồ sơ này. Việc quy định lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp sẽ giúp Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp thực hiện việc lưu trữ thống nhất, đúng quy định của pháp luật và giải quyết các khó khăn, vướng mắc nêu trên.

Điều 17 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định Sở Tư pháp tiến hành xác minh về việc người bị kết án có bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong thời hạn đang có án tích hay không tại UBND cấp xã. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành thì UBND cấp xã không có thông tin về hành vi phạm tội mới, vì vậy không thể cung cấp thông tin khi Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có yêu cầu.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, dữ liệu Lý lịch tư pháp điện tử được xây dựng trên cơ sở số hóa hồ sơ Lý lịch tư pháp bằng giấy. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp cũng đang thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin Lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử để xây dựng Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp. Đồng thời, công tác Lý lịch tư pháp đang hướng đến mục tiêu Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp tiếp nhận, xử lý thông tin Lý lịch tư pháp điện tử do các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan Công an, thi hành án dân sự…cung cấp, giảm dần việc cung cấp thông tin dưới hình thức văn bản giấy.

Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định trường hợp Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp có đầy đủ thông tin có trước ngày 01/7/2010 của những người đã xin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thì việc việc tra cứu thông tin được thực hiện tại Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 24 chưa quy định rõ về việc Sở Tư pháp tra cứu thông tin có trước ngày 01/7/2010 trong Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đang tích hợp toàn bộ thông tin Lý lịch tư pháp trên toàn quốc, bao gồm cả thông tin của người bị kết án có trước và sau ngày 01/7/2010 đồng thời tích hợp cả thông tin về xóa án tích của người bị kết án. Việc quy định không cụ thể về việc Sở Tư pháp tra cứu thông tin có trước ngày 01/7/2010 tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sẽ ảnh hưởng thời hạn và đến tính chính xác trong nội dung Phiếu Lý lịch tư pháp.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP chưa quy định cụ thể việc chuyển hồ sơ và nhận kết quả tra cứu, xác minh thông tin qua đường điện tử, đồng thời, chưa quy định về trách nhiệm của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia trong việc tổng hợp thông tin giữa cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp và kết quả tra cứu của ngành Công an đối với thông tin có trước ngày 01/7/2010. Do đó, thời hạn tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu Lý lịch tư pháp kéo dài, thông tin chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến thời hạn cấp và nội dung của Phiếu Lý lịch tư pháp.

Thực tiễn thi hành Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, công tác tra cứu, xác minh về án tích có trước ngày 01/7/2010 tại các cơ quan có liên quan còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Sở Tư pháp đã thực hiện nhiều phương thức xác minh khác nhau (công văn, xác minh trực tiếp, điện thoại, fax...), dù đã quá thời hạn nhưng vẫn không có thông tin. Nguyên nhân chủ yếu là các thông tin này đã quá lâu, chủ yếu những thông tin những năm 70 đến những năm 90, đồng thời là việc sáp nhập địa giới hành chính, chuyển trụ sở nên ảnh hưởng công tác lưu trữ của một số cơ quan. Trường hợp này thời hạn trả kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thường kéo dài gây bức xúc cho người có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

"Từ những nguyên nhân trên cho thấy việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP là rất cần thiết", Bộ Tư pháp cho biết.

Bổ sung quy định về mẫu Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử

Theo quy định Luật Phí và lệ phí năm 2015, dự thảo Nghị định đã sửa đổi quy định về việc giao Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp.

Để bảo đảm thực hiện quy định về việc điện tử hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức, dự thảo đã bổ sung quy định về mẫu Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định, hướng dẫn về mẫu Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho công tác lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của địa phương và phù hợp với thực tiễn hiện nay trong việc số hóa giấy tờ, hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử; giá trị của hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử; thời hạn lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp bằng giấy và hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử.

Đối với trường hợp người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định của bản án, đã đủ thời gian để đương nhiên được xóa án tích, dự thảo Nghị định đã sửa đổi theo hướng cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án, Công an, Quốc phòng... là cơ quan phối hợp tra cứu, xác minh với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp về việc người đó có hành vi phạm tội mới hay không.

Trên cơ sở kết quả tra cứu, xác minh thông tin, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp thực hiện cập nhật vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án "đã được xóa án tích" hoặc "có án tích" theo đúng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thực hiện chủ trương về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp, tiếp nhận thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp, dự thảo Nghị định đã chỉnh lý theo hướng bổ sung dữ liệu Lý lịch tư pháp điện tử bao gồm cả thông tin lý lịch tư pháp được trao đổi, cung cấp, tiếp nhận, xử lý và lưu trữ dưới dạng điện tử.

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể nơi tra cứu đối với các trường hợp tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP là Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp nơi thực hiện cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

Đồng thời, đảm bảo độ chính xác khi cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cũng như giảm thời gian cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, phù hợp với tiến trình cải cách hành chính hiện nay, dự thảo Nghị định đã sửa đổi Điều 25 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP về quy trình, trách nhiệm tra cứu, xác minh thông tin Lý lịch tư pháp theo hướng Sở Tư pháp gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử tới 03 cơ quan: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, cơ quan hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh để tra cứu, xác minh thông tin. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có nhiệm vụ tổng hợp với thông tin tra cứu trong Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp để trả kết quả cho Sở Tư pháp.

Tuệ Minh

Chấn chỉnh ngay việc cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Thanh Hóa

Thứ 5, 09/08/2018 | 19:03
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xem xét nội dung báo chí nêu về đường dây làm phiếu lý lịch tư pháp "siêu tốc" tại trung tâm Hành chính công.

Kiểm tra phản ánh về cấp phiếu lý lịch tư pháp và đăng ký khai tử

Thứ 5, 09/11/2017 | 21:50
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh "cò" làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội và chậm giải quyết thủ tục đăng ký khai tử tại Tây Ninh.

Bí mật đời tư bị ảnh hưởng vì phiếu lý lịch tư pháp

Thứ 2, 29/07/2013 | 10:30
Chưa hiểu quy định của Luật lý lịch tư pháp nên một số đại sứ quán, doanh nghiệp trong nước đã yêu cầu công dân bổ sung phiếu lý lịch tư pháp số 2 vào hồ sơ xuất cảnh hoặc định cư ở nước ngoài.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế từ ngày 1/1/2023

Thứ 5, 01/12/2022 | 14:30
Từ ngày 1/1/2023, mức phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở sẽ có sự thay đổi.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2022

Thứ 5, 01/12/2022 | 11:30
Tháng 12/2022 không chỉ đánh dấu thời điểm có hiệu lực của loạt chính sách mà còn là những ngày cuối sử dụng sổ hộ khẩu; giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu.

Quy định mới về chia sẻ và khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ 4, 30/11/2022 | 15:30
Thông tư quy định quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ GTVT lập Ban chỉ đạo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết

Thứ 4, 30/11/2022 | 14:00
Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự ATGT gắn với phòng chống dịch dịp Tết và lễ hội xuân 2023.

Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online từ 1/1/2023

Thứ 4, 30/11/2022 | 11:00
BHXH Việt Nam vừa có quyết định về quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng Dịch vụ công.
     
Nổi bật trong ngày

Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế từ ngày 1/1/2023

Thứ 5, 01/12/2022 | 14:30
Từ ngày 1/1/2023, mức phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở sẽ có sự thay đổi.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2022

Thứ 5, 01/12/2022 | 11:30
Tháng 12/2022 không chỉ đánh dấu thời điểm có hiệu lực của loạt chính sách mà còn là những ngày cuối sử dụng sổ hộ khẩu; giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu.