Doanh nghiệp phải công khai nợ trên mạng

Đó là một trong những quy định mới được ghi nhận trong Dự thảo thông tư của Bộ tài chính về hướng dẫn việc công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ.

Dự thảo thông tư hướng dẫn quy định về công khai thông tin chủ sở hữu có ghi rõ: doanh nghiệp phải công khai thông tin với chủ sở hữu và cơ quan quản lý tài chính, với người lao động, với các chủ nợ, nhà đầu tư và với công chúng.

Ngôn ngữ thực hiện công khai thông tin về tài chính của các doanh nghiệp phải là tiếng Việt. Trường hợp pháp luật quy định công khai thông tin bổ sung bằng ngôn ngữ khác, ngôn ngữ thực hiện công khai thông tin bao gồm tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo quy định.

Ảnh minh họa

Đối với việc công khai trên cổng thông tin điện tử, ngày công khai thông tin là ngày thông tin xuất hiện trên phương tiện công khai thông tin; Đối với việc công khai bằng hình thức fax hoặc gửi dữ liệu điện tử, ngày báo cáo về việc công khai thông tin là ngày gửi fax, gửi dữ liệu điện tử (qua email hoặc qua hệ thống công nghệ thông tin tiếp nhận báo cáo); Đối với việc công khai bằng hình thức gửi báo cáo bằng văn bản, ngày cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp nhận được thông tin công khai bằng văn bản.

Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công khai, các doanh nghiệp đồng thời báo cáo và có văn bản giải trình cho chủ sở hữu và cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp. Các đối tượng công khai thông tin chịu trách nhiệm về tính trung thực và đầy đủ của thông tin được công khai.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công khai thông tin tài chính doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Thông tư chỉ có phạm vi áp dụng đối với những đối tượng là những doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định tại Điều 1 của thông tư.

Điều 9: Công khai với công chúng

1. Nội dung công khai thông tin tài chính

a. Báo cáo tài chính năm

Doanh nghiệp phải công khai Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán chậm nhất là mười (10) ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán độc lập ký báo cáo kiểm toán. Thời hạn công khai thông tin Báo cáo tài chính năm không quá chín mươi ngày (90) ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính phải trình bày đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật về kế toán. Trường hợp trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính có chỉ dẫn đến Phụ lục, Phụ lục phải được công khai cùng Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;

Trường hợp doanh nghiệp là công ty mẹ của một tổ chức khác thì nội dung công khai thông tin về Báo cáo tài chính năm bao gồm Báo cáo tài chính năm của công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm hợp nhất;

Doanh nghiệp phải công khai đầy đủ nội dung thông tin về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đồng thời công khai ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính, đặc biệt là các vấn đề ngoại trừ.

b. Báo cáo thường niên

Doanh nghiệp phải lập Báo cáo thường niên không quá chín mươi ngày (90) ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Nội dung của Báo cáo Thường niên bao gồm Thông tin cơ bản về doanh nghiệp; Một số thông tin tài chính cơ bản; Việc trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp; Các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước của daonh nghiệp; Thu nhập bình quân của người lao động; Tình hình quản trị doanh nghiệp theo Phụ lục 1 kèm theo. Thông tin tài chính trong Báo cáo khai thông tin tài chính thường niên phải phù hợp với Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

2. Hình thức công khai thông tin tài chính

Việc công khai thông tin với công chúng phải được thực hiện trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và/hoặc trên các ấn phẩm, các phương thức tuyên truyền phổ biến qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình, báo giấy.

Đối với các doanh nghiệp chưa có trang thông tin điện tử thì phải lập trang thông tin điện tử trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trang thông tin điện tử phải có chuyên mục riêng về công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp, bao gồm đầy đủ các nội dung quy định tại điểm 1 Điều này. Các đối tượng công khai thông tin phải thông báo với Bộ Tài chính và công khai về địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc lập trang thông tin điện tử hoặc ngày thay đổi về địa chỉ trang thông tin điện tử này

Trường hợp doanh nghiệp chưa có đủ điều kiện để vận hành trang thông tin điện tử trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thì phải đăng ký với Bộ Tài chính và chủ sở hữu để thực hiện việc công khai các nội dung thông tin quy định tại điểm 1 Điều này tại trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và chủ sở hữu.

Băng Tâm

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

    Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

  • Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

    Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi