Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo

Lê Mạnh Quốc
Thứ 3, 12/07/2022 | 22:28
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số.

Ngày 12/7, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo “Phát triển văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết nhấn mạnh: “Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số. Thúc đẩy mạnh mẽ các trung tâm đổi mới sáng tạo. Tập trung xây dựng các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn”.

Theo đó, ông Trần Tuấn Anh đề nghị lãnh đạo các bộ ngành, đại diện lãnh đạo các địa phương và các nhà khoa học tập trung thảo luận vào một số nội dung chính:

Thứ nhất, cần đánh giá, làm rõ những thành tựu, kết quả đạt được cũng như chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học- công nghệ, tài nguyên- môi trường của toàn vùng và từng địa phương.

Đánh giá toàn diện các thuận lợi và khó khăn về việc ban hành, tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả các cơ chế, chính sách mang tính toàn vùng, nhất là vấn đề liên kết để tối ưu hóa nguồn lực phát triển, việc thu hút nguồn lực xã hội - xã hội hóa để phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học- công nghệ, tài nguyên - môi trường

Làm rõ hơn về xu hướng tất yếu và lợi ích của các địa phương khi tăng cường liên kết vùng về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học- công nghệ, tài nguyên- môi trường trong bối cảnh tình hình mới; các phương thức, biện pháp để tăng cường hợp tác, liên kết vùng trong phát triển các lĩnh vực này.

Sự kiện - Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Thứ hai, phân tích, đánh giá bối cảnh, tình hình mới tác động đến từng lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học- công nghệ, tài nguyên- môi trường và nguồn nhân lực của vùng và từng địa phương trong vùng, đặc biệt là tác động của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống (dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu với cam kết NetZero 2050 tại COP26…), cuộc Cách mạng CN4.0 với quá trình chuyển đổi số… đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của đất nước ta trong đó có vùng đồng bằng sông Hồng. Các yếu tố này vừa là thách thức nhưng cũng vừa là thời cơ cho đất nước ta nói chung và vùng chúng ta nói riêng để tạo đột phá cho phát triển nhanh, bền vững.

Thứ ba, nhận thức rõ tầm quan trọng của các lĩnh vực văn hóa, xã hội, KHCN, môi trường, cùng với việc nắm rõ bối cảnh tình hình mới, phát huy thành tựu, khắc phục hạn chế, tồn tại, tôi đề nghị các quý vị cùng đề xuất các quan điểm phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, KHCN, môi trường vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Phát biểu tại Hội thảo, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho rằng, Nghị quyết 54-NQ/TW và Kết luận 13-KL/TW cho thấy tầm nhìn mang tính kế thừa truyền thống và hành động mang tính chiến lược, kịp thời của Trung ương trong bối cảnh cả nước quyết tâm đổi mới và hội nhập những năm đầu thế kỷ XXI.

Chặng đường 12 năm quyết liệt triển khai Kết luận 13-KL/TW và 17 năm nỗ lực thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị để lại rất nhiều nội dung khoa học quan trọng và các vấn đề thực tiễn ý nghĩa cần thảo luận và tổng kết. Ông bày tỏ, ĐHQGHN rất vinh dự được Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ đồng tổ chức và đăng cai sự kiện đặc biệt quan trọng này.

Giám đốc Lê Quân cho biết, các hoạt động hợp tác trong nước của ĐHQGHN không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng của ĐHQGHN, mà còn góp phần nâng cao uy tín và nguồn lực cho sự phát triển bền vững của ĐQHGHN.

Gắn kết sứ mệnh của ĐHQGHN với phát triển kinh tế - xã hội đất nước, ĐHQGHN tiếp tục thể hiện trách nhiệm quốc gia trong việc tham gia chủ trì, thực hiện những chương trình nghiên cứu có tầm vóc, mang giá trị thời đại, giá trị dân tộc và nhân văn lớn, mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao đối với sự phát triển của xã hội và đất nước như: Chương trình KH&CN phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Nhiệm vụ KH&CN xây dựng Bộ địa chí quốc gia Việt Nam, Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm Kinh điển phương Đông, Chương trình khoa học công nghệ phục vụ thu hút đầu tư phát triển kinh tế các tỉnh ven biển…

ĐHQGHN đã triển khai đa dạng và hiệu quả hợp tác với các tỉnh tỉnh thành trong cả nước nói chung và các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng nói riêng, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức; tham gia tư vấn chính sách cho TƯ và bộ ngành; góp ý, phản biện quy hoạch cho một số địa phương…

Sự kiện - Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo (Hình 2).

Tham luận của các đại biểu tại Hội thảo.

Khằng định đầu tư cho văn hóa, thể dục thể thao và du lịch là đầu tư cho con người, cho sự phát triển bền vững của đất nước, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã chia sẻ tại Hội thảo về quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các giải pháp chính phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tập trung vào các vấn đề chính gồm: huy động nguồn vốn đầu tư; phát triển nguồn nhân lực; tuyên truyền, quảng bá; phát triển thị trường và sản phẩm du lịch; tổ chức quản lý; ứng dụng khoa học và công nghệ; bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh, quốc phòng, tăng cường sức mạnh mềm.

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày một số giải pháp chủ yếu để đưa vùng Đồng bằng sông Hồng đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chú trọng vào cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hoạt động KH, CN&ĐMST trong doanh nghiệp, hợp tác quốc tế và tài cơ cấu và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình KH&CN quốc gia.

Về phát triển nguồn nhân lực KH, CN&ĐMST, ông Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, cần xây dựng ĐHQGHN và một số trường đại học công nghệ trở thành hạt nhân, nòng cốt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục, đạt trình độ tiên tiến, thuộc nhóm đầu châu Á về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo phục vụ đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Hồng và địa phương. Phát triển tiềm lực KH, CN&ĐMST của ĐHQGHN theo định hướng đổi mới sáng tạo gắn kết với nhu cầu thị trường; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội và quốc gia.

Cũng tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho rằng, bên cạnh những thành tựu, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng chưa thật sự bền vững - chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn vùng chưa có bước đột phá, phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu còn rộng, tri thức, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh thấp.

Cùng với đó, thị trường lao động phát triển chưa toàn diện, chất lượng nguồn nhân lực ở khu vực nông thôn còn rất hạn chế, tỷ lệ việc làm phi chính thức còn cao; tồn tại nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết như độ bao phủ của bảo hiểm xã hội còn thấp; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, chênh lệch giàu - nghèo về mức sống, tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa bàn còn cao. Các vấn đề này tiếp tục sẽ là những khó khăn, thách thức trong giai đoạn phát triển mới của Vùng….

Thông qua Hội thảo, có thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW và Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị, là cơ sở giúp Ban Chỉ đạo tổng kết, đánh giá lại kết quả phát triển của Vùng thời gian qua và củng cố, hoàn thiện các định hướng phát triển vùng đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới, trên cơ sở đó, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Cận cảnh tượng đài CSGT và PCCC đang được dựng lên ở Hà Nội

Thứ 3, 12/07/2022 | 16:33
Tượng đài gồm 2 chiến sĩ CSGT; 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC; 1 phụ nữ lớn tuổi và 1 trẻ em đang gấp rút được thi công nhằm hoàn thành trước ngày 20/7.

Cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV

Thứ 3, 12/07/2022 | 15:36
Theo Chủ tịch Quốc hội, dự kiến Kỳ họp thứ 4 sẽ có 7 dự án luật được thông qua, 6 dự án luật cho ý kiến lần đầu, trong đó có dự án Luật về đất đai.

Liên kết vùng Nam Trung Bộ còn thiếu vai trò “nhạc trưởng” dẫn dắt

Thứ 6, 24/06/2022 | 13:42
Sau 18 năm thực hiện Nghị quyết 39, tiểu vùng Nam Trung Bộ đã có những bước phát triển mạnh mẽ tuy nhiên bối cảnh mới cũng đặt ra thêm nhiều bài toán cho vùng này.
Cùng tác giả

Cục Hàng không Việt Nam mở cửa trở lại 9/10 sân bay sau bão Noru

Thứ 4, 28/09/2022 | 12:23
Hiện chỉ còn duy nhất sân bay Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) vẫn đang tạm đóng cửa để theo dõi tình hình thời tiết sau bão Noru.

Nhân sự của Tổng cục Đường bộ Việt Nam sau khi giải thể như thế nào?

Thứ 3, 27/09/2022 | 20:04
Ngày 27/9, Bộ GTVT đã tổ chức lễ công bố các quyết định nhân sự lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam.

"Chốt" vị trí xây ga ngầm C9 metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

Thứ 3, 27/09/2022 | 19:50
Thường trực Chính phủ đã chấp thuận phương án tuyến và vị trí ga ngầm C9, tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Hà Nội: Xử phạt người dân cố tình đi sai làn trên đường Nguyễn Trãi

Thứ 3, 27/09/2022 | 16:37
UBND Tp. Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất tiếp tục thí điểm phân làn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi (đoạn Ngã Tư Sở - Khuất Duy Tiến).

Cảnh báo không đi vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi bão Noru đổ bộ

Thứ 3, 27/09/2022 | 15:28
Trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không có khu vực đảm bảo an toàn để dừng, đỗ tránh trú bão trong trường hợp khẩn cấp.
Cùng chuyên mục

Mưa lũ sau bão Noru khiến 3 người chết và mất tích, 62 người bị thương

Thứ 5, 29/09/2022 | 21:23
Mưa lũ sau bão Noru khiến 3 người chết và mất tích, 62 người khác bị thương, hơn 7.000 ngôi nhà bị ngập.

Một quận ở Hà Nội có 194 nhà chung cư, cao tầng vi phạm quy định PCCC

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:22
Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với quận Cầu Giấy về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng công an dầm mình giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão

Thứ 5, 29/09/2022 | 16:01
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Nghệ An ngập lụt cục bộ. Công an tỉnh đã huy động 100% lực lượng khẩn trương sơ tán tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Thu hồi lô thuốc trị nhiễm khuẩn đường hô hấp

Thứ 5, 29/09/2022 | 15:23
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có thông báo thu hồi lô thuốc dung dịch uống Batiwell trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, giúp long đờm.

Kỷ luật 2 lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ TW liên quan đến vụ Việt Á

Thứ 5, 29/09/2022 | 12:05
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã họp kỳ thứ 26 kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân liên quan đến vụ án Việt Á và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Tâm bão Quảng Nam, Đà Nẵng: Những thiệt hại ban đầu

Thứ 4, 28/09/2022 | 08:51
Quảng Nam, Đà Nẵng đã có thống kê về thiệt hại ban đầu do bão Noru gây ra.

Huế: Gió thổi bay mái nhà, 4 người trong gia đình chui vào tủ lánh nạn

Thứ 4, 28/09/2022 | 16:19
Bốn người trong một gia đình tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chui vào tủ đựng quần áo để tránh, trú bão khi gió bất ngờ thổi bay mái nhà của họ.

Chùm ảnh: Mực nước sông, suối ở Quảng Trị dâng cao, nguy cơ chia cắt nhiều vùng

Thứ 4, 28/09/2022 | 09:53
Sáng 28/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Trị, các đơn vị trực thuộc vừa có báo cáo thống kê sơ bộ thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra.

Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Trợ lý Phó Thủ tướng

Thứ 4, 28/09/2022 | 16:11
Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực.

Cuộc sống Tp.Đà Nẵng yên bình trở lại sau bão Noru

Thứ 4, 28/09/2022 | 19:00
Cơn bão số 4 đã vào đất liền để lại nhiều hậu quả. Cơ quan chức năng, người dân khắc phục bão lũ và cuộc sống đang trở lại bình thường.